Norge

- Treholt-dommen var partisk

At Arne Treholt ble dømt av tre Høyre-folk, er et argument for gjenopptagelse av saken, mener Treholts advokat Harald Stabell.

 • Gunnar Magnus

Han trekker frem at dommeren i Treholt-saken, Astri Rynning, hadde vært stortingsrepresentant for Høyre.To av meddommerne var også tilknyttet Høyre, skriver Stabell, som mener det ikke kan herske tvil om at retten utgjorde en «borgerlig forankret domstol».

— Oppfylte ikke kravene

Stabell mener dette strider mot artikkel 6 i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), om at enhver har rett til en uavhengig og upartisk domstol.Han hevder at domstolens sammensetning i Treholt-saken ikke oppfylte kravet til objektiv upartiskhet.For å underbygge dette, henviser Stabell til en sak fra Sverige, der en person på ytre høyre fløy gikk til injuriesak mot et forlag, og der et flertall av jurymedlemmene var medlem av Socialdemokraterna. Den europeiske menneske- rettighetsdomstol fant at jurymedlemmene, på grunn av partitilhørigheten, ikke fremsto som nøytrale utad, skriver Stabell.

Har fått to avslag

Tidligere byråsjef Arne Treholt ble i 1985 dømt for spionasje av Eidsivating lagmannsrett. Senere har Treholt to ganger søkt lagmannsretten om gjenopptagelse, men fått avslag. Avslagene er blitt opprettholdt av Høyesteretts kjæremålsutvalg.Nå har Treholt rettet en ny begjæring til kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker. Stabell har oversendt et lengre støtteskriv med argumenter for å se på saken på ny.Et av Stabells hovedargumenter er at Treholt bare har fått prøvet skyldspørsmålet én gang, mens den såkalte toinstans-reformen skal gi mulighet for to rettsbehandlinger.Stabell mener også at Stortingets avskjedigelse av Treholt mens saken ble etterforsket, strider mot EMKs krav om at statsorganer ikke må konstatere straffskyld før det foreligger en dom.

Les også

 1. Bedring for Treholt

 2. Treholt innlagt på Ullevål

 3. Frikjennelsen av Treholt

 4. Ikke rart at Treholt-dom ikke er underskrevet

 5. Treholtforvirring

 6. Treholt-opptakene blir utlevert

 7. Treholt-dommen korrekt underskrevet

 8. Den opprinnelige Treholt-dommen funnet

 9. - Treholt-dommen kan være forfalsket

 10. Finner ikke Treholt-dom

Arne Treholt har Treholt to ganger lagmannsretten om gjenopptagelse, men fått avslag.