Norge

Sivilombudsmannen og statsråden krangler om byggeforbud i strandsonen - nå skal de spørres ut på Stortinget

Sivilombudsmannen og kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner (H) krangler om byggeforbudet i strandsonen. Onsdag blir det åpen høring i Stortinget.

Sivilombudsmannen og statsråden krangler om byggeforbudet i strandsonen. Onsdag kommer saken opp i åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Stridens kjerne: Sanner vil ikke følge Sivilombudsmannens uttalelser. I november i fjor varslet sistnevnte Stortinget i en særskilt melding til Stortinget.

Det skjer svært sjeldent. Sist gang var i 2009. Og bare én gang tidligere i historien har Sivilombudsmannen sett det nødvendig å sende en slik melding fordi forvaltningen ikke følger ombudsmannen.

I november i fjor fikk sivilombudsmannen Aage Thor Falkangers nok.

– Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Det er derfor særlig uheldig dersom forvaltningen ikke følger ombudsmannens uttalelser om tolking av lover Stortinget har vedtatt, påpeker Falkanger i meldingen til Stortinget.

Onsdag kommer saken opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

- Etter mitt syn innebærer departementets tolkning at strandsonen utbygges i strid med lovgivers intensjon, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Kommer med krass kritikk

Hvert år gjennomfører Ombudsmannen på eget initiativ flere undersøkelser av forvaltningens saksbehandling og myndighetsutøvelse.

I "særskilte meldinger" orienteres Stortinget om noen av disse undersøkelsene.

I meldingen som ble sendt i november i fjor og nå skal høres i Stortinget, kommer Falkanger med krass kritikk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordi de ikke har fulgt ombudsmannens uttalelser i to konkrete saker.

– Sakene er av ulik karakter. På hver sin måte er de likevel av så stor betydning for ombudsmannsordningen, at jeg finner grunn til å gjøre Stortinget oppmerksom på dem, uttaler han.

Reagerer på strandsoneutbygging

Den ene saken handler om lovtolking i forholdet mellom byggeforbudet i strandsonen og eldre reguleringsplaner.

– Etter mitt syn innebærer departementets tolkning at strandsonen utbygges i strid med lovgivers intensjon. Saken er dermed av prinsipiell og vesentlig betydning for vernet av strandsonen, uttaler Falkanger til Stortinget.

Den andre saken gjelder dispensasjon fra krav om reguleringsplan.

– Denne saken er lite prinsipiell. At saken har liten prinsipiell betydning, innebærer imidlertid at det er spesielt vanskelig å forstå hvorfor departementet ikke følger ombudsmannens uttalelse, påpeker Falkanger til Stortinget.

Kolberg sendte spørsmål i februar

Martin Kolberg, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har sendt flere spørsmål til partene.

I tillegg til Falkanger og Sanner, kommer Nikolai K. Winge, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til høringen onsdag.

I februar sendte komiteleder Martin Kolberg (Ap) flere spørsmål til Sanner og departementet. De spurte blant annet statsråden om det finnes noen juridisk litteratur som støtter departementets lovtolkning.

Sivilombudsmannen fikk også spørsmål om i hvilken grad disse sakene er av betydelig prinsipiell betydning.

– Undergraver ombudsmannens rolle

Sivilombudsmannens uttalelser er ikke juridisk bindende, og ombudsmannen kan heller ikke omgjøre avgjørelser truffet av forvaltningen.

Falkanger påpeker imidlertid i sin uttalelse at Stortinget har forutsatt at forvaltningen retter seg etter uttalelser fra ombudsmannen.

– Dette undergraver ombudsmannens mulighet til å utføre sitt oppdrag og svekker den parlamentariske kontrollen av forvaltingen, uttaler han i meldingen.

Han forklarer også hvorfor han nå har funnet grunn til å melde fra til Stortinget:

– At forvaltningen i disse to sakene ikke følger ombudsmannen, er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen og til ombudsmannsordningen, mener Falkanger.

Sanner avviser kritikken

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier til Aftenposten at departementet normalt følger uttalelser der Ombudsmannen har kritikk.

– Det er bare i helt spesielle tilfeller og etter en grundig vurdering at departementet ikke følger Ombudsmannen. I de to sakene som er tatt opp i den særskilte meldingen til Stortinget har departementet funnet det riktig å ikke endre standpunkt, sa Sanner til Aftenposten i november.

- Det er bare i helt spesielle tilfeller og etter en grundig vurdering at departementet ikke følger Ombudsmannen, sier Jan Tore Sanner (H), kommunal- og moderniseringsminister.

Om saken som gjelder byggeforbudet i strandsonen og forholdet til eldre reguleringsplaner, sier Sanner følgende:

– Her fant departementet det riktig å opprettholde den tolkingen som hadde vært lagt til grunn helt siden plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009, slik at kravet om byggegrense bare gjelder for nyere planer. Departementet mener dette er en fornuftig løsning, og mener det vil skape uryddighet å endre tolkingen.

– Departementet har derfor i forslag til endring av plan- og bygningsloven som ble sendt på høring 8. august i år, foreslått at denne tolkingen presiseres i lovteksten, sier ministeren.

Sanner: Gjelder et lite tiltak

Om saken som gjelder dispensasjon fra kravet om reguleringsplansier han at departementet fant det riktig å opprettholde vedtaket om å gi dispensasjon fra krav i kommuneplanen om å utarbeide reguleringsplan for en garasje innenfor et byggeområde.

– Det gjelder et lite tiltak som ikke berører viktige interesser, og departementet mener dispensasjonen ligger innenfor lovens rammer. I forslaget til lovendring foreslås det at det blir noe større muligheter for å gi dispensasjon for mindre tiltak som ikke berører viktige interesser, sier Sanner.

Sivilombudsmannen uttaler på sin side følgende i sin melding til Stortinget:

– Det kan nok være tilfeller hvor saker av stor prinsipiell betydning byr på en slik tvil at forvaltningen kan ha grunn til å fastholde sitt standpunkt. Etter min mening er imidlertid ingen av de fremlagte sakene av en slik karakter.

Les mer om

  1. Jan Tore Sanner
  2. Stortinget
  3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet