Nei til tvillingabort, med få unntak

Gravide med flerlinger kan søke nemnda om å få abortere bort ett av fostrene før uke 12.

Retten til selvbestemt abort gjelder til 12 svangerskapsuke. Dersom kvinnen ikke får innvilget fostereduksjon, kan hun velge å abortere begge fostrene.

Dette er en del av høringsnotatet om endringer i abortloven som regjeringen sender ut i dag.

Statsrådene Bent Høie og Olaug Bollestad la frem utkastet tirsdag formiddag

– Risikerer dere ikke da at kvinnen velger å abortere to fostre i stedet for ett dersom hun ikke får innvilget abort på ett?

– Nei, det er for å unngå det. Hvis kvinnen er i tvil om svaret i nemnda, kan hun prøve saken sin for nemnda før uke 12. Får kvinnen da nei og sier hun heller vil abortere begge to, kan hun det. Og får hun ja, har hun fått det svaret hun ønsker, svarer Bent Høie.

Hvis vi ikke hadde åpnet for behandling i uke 12, hadde kvinnen vært i det dilemmaet; Skal jeg ta abort på begge to, eller ta sjansen på å få fostereruksjon etter uke 12. For å unngå det dilemmaet, har vi sagt at dette er saker som skal behandles på det tidspunkt kvinnen anmoder om å få det behandlet.

– Setter dere ikke kvinnen i det motsatte dilemmaet? Hun kan tenke at livssituasjonen hennes er slik at hun kan makte et barn, men ikke to. Ved avslag på fostereduksjon vil hun da velge å abortere begge?

– Da vil kvinnen ha den muligheten å abortere vekk begge to hvis hun får nei, sier Bent Høie og presiserer at slik blir «når vi tar vekk» dagens ordning.

Endringen av abortloven på høring

Kvinner som er gravide med flerlinger, må møte i en nemnd dersom de ønsker å abortere ett av fostrene. Det er hovedendringen i regjeringens forslag til ny abortlov som nå skal ut på høring.

Kvinnens alder og omsorgssituasjon kan spille inn, men om hun synes det blir en påkjenning med mer enn ett barn, skal ikke spille noen rolle for avgjørelsen.

Kriteriene for å få innvilget en slik fosterreduksjon skal være de samme som for abort etter uke 12:

  • Fare for sykdom hos fosteret eller kvinnen.
  • Kvinnen settes i en vanskelig livssituasjon ved å få barnet.
  • Fosterreduksjon kan også innvilges dersom det er fare for spontanabort eller tidlig fødsel.

Forslagene som nå skal ut på høring ble lagt frem av helseminister Bent Høie (H) og fungerende partileder i KrF Olaug Bollestad på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Helseminister Høie kan foreløpig ikke si noe om når lovendringen kommer.

Gravide med flerlinger kan søke nemnda om å få abortere bort ett av fostrene før uke 12.

Uke 12 i svangerskapet er siste uken kvinner kan søke om selvbestemt abort.

Helseminister Bent Høie sier at kvinnene skal få svar fra nemnda før utgangen av uke 12.

– Ny teknologi gir nye muligheter – og krever nye lovregler

Da abortloven ble vedtatt på syttitallet, var ikke fosterreduksjon mulig. Nå har ny teknologi gjort det til en mulighet å fjerne ett eller flere fostre i flerlingsvangerskap. Det reiser vanskelige etiske spørsmål som fagmiljøene lenge har etterlyst en avklaring på, skriver departementet i en pressemelding.

– Nå klargjør vi loven på et felt mange har opplevd som etisk vanskelig. Denne endringen er i tråd med anbefalingene fra fagmiljøet som utfører alle fosterreduksjoner i Norge, sier helseminister Bent Høie.

– KrF har fått et viktig gjennomslag ved at selvbestemt tvillingabort ikke skal være tillatt i Norge. Tvillingabort er en krevende problemstilling, både juridisk, etisk og rent medisinsk.

– Nå sørger vi for at Norge ikke blir et av de mest liberale landene i Europa når det gjelder å utføre fosterreduksjoner, sier fungerende KrF-leder Olaug Bollestad.

I 2016 slo Justisdepartementet fast at abortloven åpner for fosterreduksjon av friske fostre, og at kvinners selvbestemmelse innen uke tolv også gjelder fosterreduksjon.

Følger av ny regjeringsplattform

Endring av abortloven var en av de mer krevende sakene regjeringspartiene måtte ta stilling til da politikken ble lagt.

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring endringer i abortloven for å følge opp dette.

I forkant av forhandlingene hadde KrF ambisjoner om å få gjennomslag for både endring av paragraf 2c i abortloven og fjerning av retten til fosterreduksjon av tvillinger inntil uke 12 i svangerskapet.

Regelverket var omstridt

Regelverket om rett til tvillingabort var omstridt også i fagmiljøer. Da lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurderte saken i 2016, kom den til at abortloven gir kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon.

Norge har vært det eneste landet i Europa med selvbestemt tvillingabort. Alle fosterreduksjonene blir utført ved Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Men «alle» betyr i dette tilfellet svært få. Siden Norge åpnet for selvbestemt tvillingabort i 2016, er det gjennomført 25 aborter. Tolv av dem skyldtes alvorlig sykdom hos ett av fostrene – noe som uansett ville gitt rett til abort også etter 12 uke.

Altså faller bare 13 aborter som er gjennomført siden 2016, inn under betegnelsen «selvbestemt tvillingabort».

SV: Påfører kvinnene skam og usikkerhet

Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson i SV er opprørt over regjeringens forslag om fosterreduksjon, og hun oppfordrer kvinner og menn til engasjement.

– Dette er innstramming av kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og jeg oppfordrer alle som er mot det til å protestere på 8. mars. Regjeringen vil påføre kvinner mer skam og usikkerhet. Dersom kvinnens valg og livssituasjon skal vektlegges, så må hun faktisk få mulighet til å velge selv, sier Sangtarash.

Ap varsler allerede nå at et annet flertall i Stortinget vil endre loven tilbake til dagens praksis.

– Dette er en historisk innskrenkning av abortloven. Man endrer abortloven og det er ikke lenger anledning til å bestemme selv innenfor grensen for fri abort, sier Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talskvinne til VG. Hun sier videre at Ap vil reversere dette så snart vi får flertall for det.

– Det går ikke an å forsvare denne nemnd-praksisen, sier Kjerkol