Bent Høie om personvern-konflikten ved OUS: – Noen har tolket reglene feil

Helseminister Bent Høie (H) utelukker ikke å endre loven dersom personvernet står så sterkt at det truer pasientsikkerheten.

– Dette er et etterlengtet tilbud, sa helseminister Bent Høie da han onsdag 12. september 2018 åpnet et nytt treningssenter for pasienter med spesielle treningsbehov på Aker sykehus, Studio 99. Foreløpig kan ikke mange pasienter trene der, fordi innstillinger og treningsopplegg i smartarmbåndet må lagres i skyen.

Aftenposten har de siste dagene vist at forskere og leger ved Oslo universitetssykehus (OUS) føler seg motarbeidet av personvernombudet ved helseforetaket. De mener personvernet truer pasientsikkerheten og varsler om det de mener er en rigid tolkning av personvernregler.

Blant annet fikk ikke en forsker ved Rikshospitalet lov å innhente journalopplysninger om pasienter han har behandlet, fordi pasientene ikke hører til Rikshospitalet. I tillegg står et splitter nytt treningssenter tomt på Aker sykehus, fordi pasientenes treningsopplegg må lagres i skyen.

Ledelsen ved OUS kaller nå inn til møte med legene.

Helseminister Bent Høie er klar: Regelverket skal ikke stå i veien for pasientsikkerheten. Han mener likevel det må være mulig å ivareta både personvern og pasientsikkerhet.

– Når de ansatte nå gir meg tilbakemeldinger om at dette er for byråkratisk i praksis, vil jeg vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer for å løse opp i reelle problemer. Noe kan være en ulik forståelse av loven, og det må ryddes opp i, sier han til Aftenposten.

Les også

32 leger gjør opprør: Hvis vi ikke får dele kunnskap er det god grunn til å snakke om dødelig personvern

Ledelsens ansvar

Høie tror ikke legene, som i et debattinnlegg varslet om forholdene ved sykehuset, overdriver, men han synes det er vanskelig å konkludere uten å kjenne fakta i saken.

– Personvernombudet har en selvstendig rolle med å komme med råd og veiledning, men det er ledelsen ved sykehuset som er ansvarlig for beslutning og håndtering av loven og problemstillingene.

Han er glad for at sykehusledelsen har varslet et møte med de bekymrede legene om dette.

– Hvis møtet ender med at det er problemstillinger som ikke kan løses, men som er knyttet til loven og regelverket, er jeg åpen for å se på om dette bør endres.

Personvernkonflikten som nå rulles opp ved landets største sykehus, startet etter Aftenpostens artikler om at OUS i seks år har forsøkt å etablere et nasjonalt pacemakerregister uten å lykkes. Norge fikk i 2017 tilbud om danskenes register, men takket nei av personvernhensyn.

Var ikke klar over konflikten

Flere av legene som har skrevet under oppropet, bebreider Bent Høie for å ha dårlig kontakt med dem som utøver tjenestene. Dette kjenner helseministeren seg ikke igjen i.

– Jeg mener at jeg har mye kontakt med dem som jobber i tjenesten, men jeg er avhengig av å få konkrete innspill. Det vil alltid dukke opp problemstillinger i tjenesten som jeg ikke er klar over, og dette er et av dem.

– Var du klar over denne uenigheten mellom fagmiljøet og personvernombudet ved landets største sykehus?

– Jeg ble like før jul klar over at det var en diskusjon om hjelpemidler for diabetes, og jeg mente vi hadde svart ut denne for lenge siden.

– Den store bredden av kritikk knyttet til tolking av personvern og pasientsikkerhet ved OUS som nå er kommet frem, var jeg ikke klar over, sier Bent Høie.

Les også

Les saken som startet debatten: Legene i Danmark bruker få dager på det som kan ta norske leger flere uker

– Min dør er åpen

– Torkel Steen oppfordrer deg til til å lytte mindre til byråkratene og mer til dem som faktisk leverer helsetjenestene. Har du snakket direkte med legene dette gjelder?

– I denne saken har jeg ikke snakket direkte med legene. For meg var denne problemstillingen ved OUS ny. Jeg forventer at ledelsen ved OUS tar tak i dette. Ledelsen kan ikke sette problemstillingen om pasientvern og pasientsikkerhet bort til personvernombudet. Vedkommende skal rådgi og veilede, men det å trekke konklusjoner er klart ledelsen sitt ansvar. Hvis legene ved OUS opplever at de ikke når frem, har jeg generelt en åpen dør, oppfordrer Bent Høie.

 32 forskere ved Oslo universitetssykehus har undertegnet et opprop mot sykehusets personvernombud, som de mener tolker regelverket for strengt. Noen av dem er f.v. førsteamanuensis Shuo-Wang Qiao, professor Marit Inngjerdingen, professor Finn Olav Levy, professor Ludvig Munthe, forsker Fridtjof Lund-Johansen, professor Guttorm Haraldsen og professor og forskningsleder Lars Frode Jahnsen.

– Noen har tolket regelverket feil

I oppropet i Aftenposten kom det frem at flere opplever at sykehusets personvernregler hindrer legene å lære av eget arbeid. I et annet debattinnlegg skriver overlege Olav Røise at turnusleger som tar imot pasienter i akuttmottaket, ikke kan følge behandlingen videre etter at pasienten forlater mottaket.

– Er dette en holdbar situasjon, Høie?

– Jeg mener at helsepersonell som har behandlet en pasient, har mulighet for innsyn i pasientens journal også i ettertid, uten at dette krever eksplisitt samtykke. Det er viktig både for læring og kvalitetssikring. Her er det noen som har tolket regelverket feil, sier helseministeren.

– Man må ha mulighet til å få innsyn til pasientens journal med mindre pasienten eksplisitt har motsatt seg dette. Jeg er bekymret for at dette er en oppfatning som blir stående.

Høie understreker at han er villig til å se på lovteksten, dersom den er formulert for utydelig.

– Vårt utgangspunkt er at dette skal være klart. Jeg vil selvfølgelig følge med på at disse problemstillingene blir løst, og jeg forventer at lokale problemstillinger blir løst.

– Er det beste blitt det godes verste fiende i denne saken?

– Ja, det kan hende. Derfor håper jeg ledelsen ved OUS tar en diskusjon på dette i møtet. Det er ledelsen som må oppklare. Det er ikke personvernombudet som bestemmer.