Psykiater fikk etikk-klage fra pasientforening.Rådet for legeetikk ga psykiateren ros.

Skal leger kunne anbefale alternative behandlingsmetoder for utmattelsessyndrom? Legeforeningens etiske råd og ME-foreningen er slett ikke enig.

En psykiater anbefalte pasientene sine behandling med Lightning Process (LP) og uttalte i et intervju med ukebladet Allers at hun som fagperson ville anbefale et LP-kurs. Det fikk ME-foreningen til å reagere: Foreningen innklaget psykiateren til Rådet for legeetikk.

I klagen skriver ME-foreningen at LP er en alternativ behandlingsmetode og at det ikke er noen vitenskapelig dokumentasjon for metoden.

«I flere brukerundersøkelser blant pasienter med ME kommer det frem at mange som har prøvd Lightning Process har blitt dårligere av metoden. I Norges ME-forenings undersøkelse fra 2012 finner man at Lightning Process har ført til forbedring hos 1 av 5, men samtidig til forverring hos halvparten og til stor forverring hos 1 av 4», heter det i brevet.

Eldstesønnen ligger i mørket på tiende året:

Les også

Mor pleier tre ME-syke barn

I svarbrevet fra psykiateren skriver hun at dokumentasjonsgrunnlaget for kognitiv atferdsterapi er så solid at alle pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og ME bør anbefales en slik behandling, og at basert på egen spesialkompetanse vurderer psykiateren at LP, slik det praktiseres i Norge, er nært beslektet med kognitiv atferdsterapi.

Ros i stedet for refs

Rådet for legeetikk så ingen grunn til å kritisere psykiateren. Rådet viser til at leger oppfordres til å delta i offentlige debatter om medisinske spørsmål.

— Vi vil gi ros til psykiateren for å gjøre det, skriver rådet.

De skriver videre at en lege etter sine forutsetninger bør medvirke til at allmennheten og myndighetene får saklig informasjon om medisinske spørsmål og presiserer at psykiaterens uttalelser er saklig og faglig begrunnet.

— De er offentlig fremsatt, og de som er uenige i hennes uttalelser, har all mulighet til å møte disse i offentligheten.

Til slutt i begrunnelsen fremhever etikkrådet at ytringsfriheten er sentral,og at psykiateren på ingen måte har brutt med de etiske reglene.

Psykiateren kommenterer ikke

Psykiateren ønsker ikke å kommentere saken. Men professor og overlege Vegard Bruun Wyller ved Ahus og Oslo universitessykehus støtter Legeforeningens etiske råd. Han hjalp psykiateren i saken.

— Psykiateren er i sin fulle rett, og har nesten en plikt til å gå ut med denne informasjonen, sier han.

ME-foreningen er fremdeles av en helt annen oppfatning.

— ME-foreningen er svært urolig over svaret ogvil i første omgang kontakte Legeforeningen for å be om å få tilsendt en kopi av uttalelsen fra psykiateren og Vegard Bruun Wyller. Ved siden av det vil styret vurdere eventuelle andre reaksjoner på styremøtet den 19. april, sier generalsekretær Olav Osland

Foreningen støtter opp om en biomedisinsk tilnærming til ME, blant annet med utgangspunkt i at ME allerede i 1969 ble definert som en nevrologisk lidelse av Verdens helseorganisasjon (WHO).

— Motsatsen til det biomedisinske standpunktet er oppfatningen om at ME er en psykosomatisk lidelse, som skal behandles psykiatrisk, med kognitiv atferdsterapi og progressiv trening. Den vitenskapelige dokumentasjonen for at denne behandlingen hjelper ME-pasienter, er kvalitativt svært dårlig. ME-foreningen finner ingen holdepunkter for å støtte dette arbeidet, står det på foreningens hjemmeside.

ME-foreningen oppgir på sine hjemmesider at de er en uavhengig pasientorganisasjon som arbeider for å sikre og fremme ME-rammede rettigheter innenfor det offentlige hjelpeapparat.

Den uforklarlige sykdommen: