- Uthuler norske borgeres helserettigheter

Frp støtter ikke Regjeringens forslag om utvidede helsehjelp-rettigheter til papirløse, og mener snarere hjelp utover den akutte bør forbys ved lov.

Bred enighet blant politikere om at personer som ikke har lovlig opphold i Norge skal ikke få den samme tilgangen til helsetjenester som befolkningen forøvrig. Fra venstre SVs Geir Ketil Hansen, Frps Per Willy Amundsen og Høyres Bent Høie.

Papirløse, personer i Norge uten lovlige oppholdspapirer, har per i dag kun rett til akutt hjelp, men nå utvides rettighetene.

Regjeringens forslag til forskriftsendring, som nå er ute på høring, møter imidlertid kraftig kritikk fra flere av høringsinstansene.

Les også

- Stiller urimelige og uetiske krav til helsepersonell

Som hovedregel skal personer som ikke har lovlig opphold i landet kun ha rett til ø yeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente .

Behandlinger som uten særlige konsekvenser kan utsettes, faller imidlertid utenom retten.

Helsepersonell skal vurdere selv når de skal hjelpe eller avstå fra å hjelpe, og en kjent utreisedato skal virke inn her.

Innspillene fra høringsinstansene blir tatt på alvor. Vi skal studere dem nøye.
SVs Geir Ketil Hansen

Enighet i bunn

Politikere på fra ytterste høyre— til venstrefløy er ikke enige om detaljene, men er enige om følgende: Personer som ikke har lovlig opphold i Norge skal ikke få den samme tilgangen til helsetjenester som befolkningen forøvrig.

— SV har ikke opplevd at regjeringspartiene har vært uenig på dette området. Vi mener som resten av Regjeringen at det er nødvendig å gjøre avgrensninger. Det er mange typer behandlinger som tar lang tid, men det at alvorlig syke mennesker får akutt hjelp er en selvfølge, sier Geir Ketil Hansen, medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Hansen sier SV er opptatt av at retten til helsehjelp for papirløse skal styrkes.

— Slik det er nå har det ikke vært godt nok avklart, sier han, og innrømmer at hvor grensen skal gå, har vært et vanskelig spørsmål.

— SVs forutsetning, og det gjelder for Regjeringen også, er at innspillene fra høringsinstansene blir tatt på alvor. Vi skal studere dem nøye og det kan godt være at enkelte aspekter ved forskriften blir endret, legger han til.

- Unødvendig

Frp støtter ikke Regjeringens forslag. Partiet synes det er unødvendig å gi flere rettigheter til personer som befinner seg ulovlig i landet.

— Det er helt uakseptabelt og er med på å uthule folketrygden og helserettigheten til norske borgere. Snarere synes vi det bør forbys ved lov å gi hjelp utover akutt og øyeblikkelig hjelp til denne gruppen, sier partiets innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen.

Stortinget og Regjeringen må ha et helhetlig perspektiv og er nødt til å trekke noen grenser.
Frps Per Willy Amundsen

Amundsen mener det er forståelig at Oslo legeforening og andre har et mikroperspektiv på dette.

— Det er ikke vanskelig å være snill når en ser bort fra økonomiske og innvandringspolitiske aspekter. Men Stortinget og Regjeringen må ha et helhetlig perspektiv og er nødt til å trekke noen grenser.

Konsekvensen av gratis helsehjelp til ulovlige innvandrere, mener han er med på å gjøre det mulig for disse å bli lenger i landet, i tillegg vil det motivere folk til å komme til Norge og bli såkalte helseflyktninger.

Helsepersonell har en rolle også som portvakter til det systemet vi har. De disponerer fellesskapets midler.
Høyres Bent Høie

Rolle som portvakt

Argumentet med motivasjonsfaktoren støttes av Høyre.

— Vi har ett av verdens mest sjenerøse og beste helsevesen. Fulle rettigheter kan bli en motivasjonsfaktor og bidra til at personer forblir ulovlig i Norge. Så lenge vi ivaretar tilbud om akutt hjelp og hjelp som ikke kan vente, oppnår vi det som er etikkens krav i denne sammenhengen, sier lederen for Stortingets helsekomité, Høyres Bent Høie.

Han synes ikke det er urimelig at helsepersonell skal foreta vurderinger knyttet til hvorvidt det skal ytes hjelp.

— Helsepersonell har en rolle også som portvakter til det systemet vi har. De disponerer fellesskapets midler, sier han.

- Bruker barna bevisst

Kritikere mener forskriftsforslaget bryter med FNs barnekonvensjon. I artikkel 24 nr 1 heter det at barn har «rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering.»

- At det er brudd på FNs barnekonvensjon er et argument som brukes ofte, men i denne sammenhengen er det en feil tolkning. Det blir som å si at alle barn i verden har rett til å vokse opp i Norge, fordi Norge er det beste landet å vokse opp i, sier Høie.

Han peker på at barn av papirløse er sikret nødvendig helsehjelp, men at dessverre bruker noen foreldre barna bevisst i arbeidet med å få bli i Norge.

— Vi vil ikke at barna skal kunne bli et redskap i denne problematikken. Vår holdning er at vi i all hovedsak støtter forslaget fra Regjeringen, men vi må se på detaljene i dette når høringen er over, sier han.