Norge

Laila Anita Bertheussen får straffeutmålingen behandlet i lagmannsretten

Laila Anita Bertheussen på domsavsigelsen i tingretten.

Laila Anita Bertheussen anket over straffeutmålingen, bevisbedømmelsen, lovanvendelsen og saksbehandlingen, men lagmannsretten vil bare behandle straffeutmålingen.

  • Wasim Riaz
    Journalist
  • NTB

I Oslo tingrett ble Bertheussen dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Det ble også fremsatt trusler mot samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Hun har nektet straffskyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene.

Nå har Borgarting lagmannsrett bestemt at Bertheussen kun skal få behandlet spørsmålet om straffeutmålingen.

Fikk kun delvis medhold

Etter lagmannsretten syn «er det klart at det ikke hefter noen feil ved tingrettens bevisbedømmelse når det er funnet bevist utover enhver rimelig tvil at det var Bertheussen som lagde og sendte brevene adressert til Wara/Bertheussen og Tybring-Gjedde», står det i beslutningen.

Bertheussen anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen for tiltalens poster I, II og IV, subsidiært straffeutmålingen. Hun er endelig frifunnet i tingretten for tiltalen post III.

Det er kun anken over straffeutmålingen er henvist til ankeforhandling. De øvrige ankegrunner ble nektet fremmet, idet lagmannsretten enstemmig kom til at disse ankegrunnene klart ikke kunne føre frem og burde nektes fremmet.

Lagmannsretten skal vurdere alle anker, men ikke alle anker fremmes til full ankebehandling i lagmannsretten. Det er denne muligheten lagmannsretten har benyttet seg av her.

Vurderer å anke

Advokat John Christian Elden var Bertheussens forsvarer i Oslo tingrett. Tirsdag formiddag var han i Høyesterett i forbindelse med en annen sak, men skriver følgende i en SMS til Aftenposten:

«Jeg står i Høyesterett og prosederer nå, og har ikke lest avgjørelsen ennå. Det spørs om ikke også denne må ta seg en tur til Høyesterett.»

Statsadvokat og aktor i saken, Fredrik Ranke, er fornøyd med den siste utviklingen i saken.

– Vi er svært godt tilfreds med at Borgarting lagmannsrett i en velbegrunnet beslutning slår fast at Bertheussens anke i det store og hele ikke skal fremmes for retten. Dermed er det kun straffeutmålingen som gjenstår, sier Ranke.