- Nå må det innstramninger til

Finansminister Sigbjørn Johnsen vil bruke mer penger på barnevern, sykehus og de eldre. Samtidig varsler han innstramninger i neste års statsbudsjett.

Finansminister Sibjørn Johnsen la tirsdag fram statsbudsjettet.

Les også:

— Dette er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser og velferd. Det bygger også opp under handlingsregelen. Med uendret bruk av oljepenger, kan vi være tilbake til regelen i 2012.

Slik innledet Sigbjørn Johnsen finanstalen da han tirsdag formiddag la frem sitt første statsbudsjett på 14 år. Finansministeren brukte mye tid på å forklare hvorfor det er så viktig å ikke bruke mer enn 4 prosent av Oljefondet i året.

De to siste årene har vi brukt mer oljepenger enn det handlingsregelen tilsier, men med gode vekstutsikter og fortsatt lav arbeidsledighet, ønsker Regjeringen å redusere bruken av petro-kroner neste år.

— Vi skal bruke mer når tidene er dårlige, og mindre når tidene er gode. Den siste tiden har vi ført en ekspansiv politikk for å unngå arbeidsledighet og fall i sysselsettingen. Slik har vi lyktes med å holde folk i arbeid. Nå må det imidlertid innstramninger til slik at vi igjen nærmer oss nivået på fire prosent, varslet Johnsen.

Han minnet samtidig om at Norge tjener på at landene rundt oss har en sunn økonomi, og trakk frem finanskrisen for å illustrere poenget sitt.

— Selv om vi er i en helt annet posisjon enn våre naboer, har finanskrisen gjort oss sårbare for det som skjer ute i verden.

- Mer til utdanning

Selv om Johnsen beskriver statsbudsjettet som «stramt», rommer det likevel rause bevilgninger til helse, utdanning og eldreomsorg. Regjeringen ønsker blant annet å heve kvaliteten på barnehage og grunnskole, som den mener er viktig for å unngå frafall senere i utdanningsløpet.

Regjeringen foreslår blant annet å øke bevilgningen til barnehager med 1,9 milliarder kroner, penger som blant annet skal gå til etablering av nye barnehageplasser, og som økte tilskudd til private barnehager.

Den vil dessuten opprette flere studieplasser, sørge for at flere lærlinger kommer i arbeid og bedre studiefinansieringsordningen for studenter med nedsatt funksjonsevne med 14,1 millioner kroner.

Mer til barnevern

I forkant av finanstalen var barnevern spådd som en av de store budsjettvinnerne. I dag ble det klart at Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet over statsbudsjettet.

Pengene skal brukes til opprettelse av 400 nye barnevernsstillinger og noen andre tiltak som styrker barnevernet lokalt. I budsjettet foreslås det dessuten en økning på 20 millioner til statlige barnevernstiltak.

Tallet på barn som må ha hjelp fra barnevernet har økt jevnt de ti siste årene. I 2000 tok 31.900 barn imot hjelp, mens det i 2009 var 46.500, en økning på 46 prosent, skriver NTB.

Kortere sykehuskøer

Videre vil Regjeringen bevilge mer penger til helsesektoren. Målet er at flere pasienter få behandling, og at ventetiden skal reduseres. Det foreslås blant annet å bevilge 970 millioner kroner mer til drift av helseforetakene ut over generell pris- og lønnsjustering. Målet er å øke aktiviteten med rundt 1,4 prosent, skriver NTB.

Regjeringen ønsker dessuten å bevilge 222 millioner kroner til 2000 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem, samt å bedre eldreomsorgen ved å sørge for at kommunene tar skikkelig vare på de pleietrengende.

— Vi høster fruktene av de tidligere generasjonene. Nå er det vi som skal gjøre de kloke valgene. Dette er et budsjett som styrker fellesskapet mellom generasjonene, konkluderte Johnsen.

- Mangler visjoner

Finanstalen imponerte ikke Frps finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein. Fra talerstolen kritiserte han Regjeringen for å mangle «de store visjonene»:

- Regjeringen skryter av at vi har lav arbeidsledighet. Jeg mener at vi hopper bukk over alle som ikke er en del av arbeidslivet, men som burde vært der. Stadig flere vil havne utenfor i tiden framover, advarte han.

Leirstein angrep også bevilgningene til helseøkonomien i kommunene, som han hevder er for lave til å kunne bedre driften i eldreomsorgen.