Ny nedjustering i prognosene: Forventer 10.000 asylsøkere i år

Antall asylsøkere kan bli så lavt som 4000 i år, viser ny asylprognose. Mest sannsynlig ender årets tall på rundt 10.000 asylsøkere.

Asylminister Sylvi Listhaug (Frp) inspiserer det nye ankomstsenteret på Råde i desember i fjor. Etter den nyutnevnte ministerens besøk, har det vært ganske stille på ankomstsenteret der nye asylsøkere registreres og helseundersøkes. Hittil i 2016 har det kommet knapt 1500 asylsøkere til Norge.

I dag presenteres en ny, nedjustert prognose for antall asylsøkere i 2016.

Prognosen fastsettes fire ganger i året i forbindelse med milepæler i statsbudsjettarbeidet.

I juniprognosen det ansett som sannsynlig at det vil komme mellom 4 000 og 25 000 asylsøkere i år, med et punktanslag på 10 750 asylsøkere i år.

10.750 mest sannsynlig nå

I tillegg er det forventet at Norge vil motta anslagsvis 750 asylsøkere fra Hellas og Italia gjennom de europeiske relokaliseringsavtalen.

På bakgrunn av dette er gjeldende prognose nedjustert til 10 750, varsler Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er en nedjustering fra 25.000 asylsøkere, som man styrte budsjett og beredskapsplanene etter i mars i år.

– Fortsatt potensial for økt tilstrømming

– Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge. Det er igangsatt flere tiltak både på nasjonalt nivå og sentralt i EU som kan få stor betydning for tilstrømningen i årene fremover. Samtidig er det fortsatt stort potensial for migrasjon til Europa. Alle disse faktorene skaper betydelig usikkerhet knyttet til asylankomstene til Norge og Europa, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding om den nye beregningen.

Så høye var prognosene

I fjor forventet UDI en dobling i antall asylsøkere i 2016, fra de 31.145 som søkte beskyttelse i løpet av 2015.

UDI forberedte seg på på mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere, med
60.000 som budsjettall og mest sannsynlig.

Før årsskiftet førte grensekontroll og instrukser om å avvise asylsøkere fra Russland til at strømmen av asylsøkere stoppet helt.

Rett etter nyttår var spriket mellom intervallene i prognosen blitt mindre.

— Vi baserer oss nå på et anslag på mellom 10.000 og 50.000/60.000, uttalte UDI-direktøren i januar i år.

Deretter satte man budsjettallet til 33.000.

I slutten av mars kunngjorde utlendingsmyndighetene enda en nedjekking av asylforventningene. Da anslo man at det mest sannsynlige scenarioet var ankomst av 5000–50 000 asylsøkere, med 25.000 som det mest sannsynlige tallet for i hele 2016.

– Stoppet opp

I mai kom det 195 asylsøkere til Norge. Hittil i år er det kommet 1.407.

Det er laveste ankomsttall på nesten 30 år.

UDI-direktør Frode Forfang pekte nylig på flere årsaker til at flyktningstrømmen har stoppet opp.

– Det skyldes en kombinasjon av at flyktningstrømmen fra Tyrkia til Hellas på det nærmeste har stoppet opp, og at grensekontrollene flere steder i Europa har gjort det vanskeligere å komme helt til Norge, skriver Forfang på sinUDI-blogg.

– Kan bli flyktningetterspørsel

Fallet i antall asylankomster fikk UDI til å droppe deler av deresstore anbudskonkurranse, der de fikk inn 79 tilbud om å drive asylmottak i mai.

Det er fullt mulig at Norge neste år kan komme i en situasjon der kommunenes kapasitet til å bosette flyktninger blir større enn behovet, mener Forfang.

Slik lages asylprognosene

Den nye prognosen er om lag 14 000 lavere enn hva som er lagt til grunn i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i mars.

Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU), med representanter fra flere departement, UDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og politiet, avgir fire årlige rapporter basert på asylprognoser utarbeidet av Asyltrendgruppen i UDI.

Disse prognoserapportene kommer med en ett makstall for beredskap og et laveste alternativ. Mellom dette må BGU også levere et konkret punktanslag for det mest sannsynlige ankomsttallet – som departementene bruker i budsjettarbeidet.

Prognosene baserer seg også på analyser fra politiet og andre aktører på utlendingsfeltet, informasjon om flyktningforholdene i transittland og migrantenes opprinnelsesland, tidligere års sesongvariasjon, grensepasseringer, reiseruter, flyktningpågangen til Europa og tiltak i EU og europeiske land.

Men det nye 2016-anslaget vil trolig bli justert opp eller ned igjen før vi vet fasiten i januar neste år. En ny prognose skal nemlig fastsettes i oktober.