Norge

Soldatene vant i tre rettsinstanser mot Forsvarsdepartementet. Likevel er de ikke fornøyd.

I 15 år har Forsvarsdepartementet strittet imot å betale feriepenger til Norges best trente heimevernssoldater. Nå har departementet tapt kampen, men er i gang med en ny for å slippe å betale feriepenger for mer enn tre år.

Innsatsstyrke Osprey (Agder og Rogaland) fra HV-08 holder kurs i militære operasjoner i urbane omgivelser i februar 2020. Heimevernets innsatsstyrker ble opprettet i 2005 for å holde en høyere beredskap enn vanlige HV-soldater. Alle innsatsstyrkene har navn etter aksjoner som ble satt i verk under annen verdenskrig.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Rundt 3000 heimevernssoldater er med i det som kalles HVs innsatsstyrker. De opererer i enheter på 200–300 rundt om i landets HV-distrikter. Mens vanlige HV-soldater maksimalt trener seks dager i året, og ofte ikke hvert år, forplikter innsatsstyrkene seg til å møte opp til øvelser 30 dager i året, hvert år.

Dette for å kunne være i stand til å rykke raskere ut, og være mer slagkraftige, enn vanlige HV-soldater.

Å delta i innsatsstyrkene er frivillig. Men de skriver kontrakt med Forsvaret. Og når de stiller opp såpass mange dager, og må ta fri fra vanlig arbeid for å få det til, har de ment at de også har krav på feriepenger.

Forsvarsdepartementet har ment noe annet.

Har tapt i samtlige rettsinstanser

Formelt har rettsstriden stått mellom Forsvarsdepartementet og soldaten Lars Bugge Aarset. Det var han som i april 2016 på egne vegne reiste krav om feriepenger.

Regjeringsadvokaten har ført saken for departementet, advokatfirmaet Arntzen de Besche har assistert Bugge Aarset.

I tillegg til at Arbeidstilsynet, Stortingets Ombudsmann for Forsvaret og Arbeids- og administrasjonsdepartementet har vurdert saken, er den behandlet i Trondheim forliksråd, i Sør-Trøndelag tingrett, i Frostating lagmannsrett og i Høyesterett.

Samtlige instanser har kommet til at innsatsstyrkene har rett på feriepenger.

Etter avgjørelsen i Høyesterett i mars i år varslet Forsvarsdepartementet at de «uoppfordret» ville starte utbetaling av feriepenger også til øvrig personell som har tjenestegjort i innsatsstyrkene.

Og i en pressemelding fra sist uke skriver departementet at:

«Forsvaret har nå utbetalt feriepenger til personell i Heimevernets innsatsstyrker tre år tilbake i tid. Forsvarsdepartementet beklager at forvaltningen av innsatsstyrkene har vært i strid med ferieloven.»

I alt er det utbetalt 20 mill. kroner, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Aftenposten.

Han har selv lang fartstid fra Heimevernet, men ikke fra innsatsstyrkene.

– Vi har reist spørsmålet om feriepenger helt siden opprettelsen av innsatsstyrker i 2005, sier hovedtillitsvalgt for heimevernets innsatsstyrker, Aleksander Gudmundseth. Her fra en feltøvelse i 2017 med styrken han selv er en del av, Derby i Oslo. Første gang saken var oppe i Stortinget var i 2010.

– Har ikke handlet om motvilje

I en e-post til Aftenposten insisterer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på at saken ikke har handlet om motvilje mot å utbetale feriepenger. Men at det «har vært viktig å avklare den rettslige statusen til frivillig personell i innsatsstyrkene».

– Jeg er opptatt av at forvaltningen av dette personellet nå gjøres på en korrekt måte, skriver Bakke-Jensen.

Aftenposten har spurt ham om hvilket signal all motstanden likevel har gitt til de frivillige i innsatsstyrkene. Og om han har en hilsen til disse soldatene utover innholdet i pressemeldingen fra sist uke.

Dette svarer han ikke direkte på, men skriver at:

– Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig for en enkeltperson å stå i et søksmål der staten er motpart.

Historien er likevel ikke over. For hverken Lars Bugge Aarset eller hovedtillitsvalgt for innsatsstyrkene, Aleksander Gudmundseth, er fornøyde. Departementet vil nemlig kun utbetale feriepenger for de tre siste årene.

Da innsatsstyrkene ble etablert i 2005 skulle de være 5000 soldater. Mange var ute på øvelser 30 dager i året, og mange tok i tillegg kurs og annen utdannelse som tilsammen med øvelser utgjorde opptil 100 dager i året. De senere år er styrkene kuttet til 3000 soldater, som gjennomsnittlig kalles inn til 15–20 dagers øvelse hvert år. Disse soldatene tilhører innsatsstyrken Polar Bear, fra Rygge.

Mener den reelle summen er 200 millioner kroner

Å kun betale for tre år begrunner departementet med norsk foreldelseslov.

– Vi skal ivareta fellesskapets midler og behandle alle likt. Å utbetale for tre år er i samsvar med den alminnelige foreldelsesfristen, skriver Frank Bakke-Jensen i sin e-post.

Dermed er en ny rettsprosess i gang. Nå er det Aleksander Gudmundseth som er saksøker, ikke som hovedtillitsvalgt, men som privatperson.

Ifølge ham kan det ta et par år før denne saken i er i mål, noe han finner ytterst provoserende.

– Etter 15 års trenering med alle mulige midler forsøker Forsvarsdepartementet nå å dra foreldelseskortet og avspise soldatene med feriepenger kun for tre siste år. Som begrunnelse benyttes «soldatenes passivitet», sier han.

Innsatsstyrkene har selv gjort et overslag over hva det ville kostet, om samtlige som har deltatt i styrkene siden 2005 skulle få utbetalt feriepenger. Det kunne blitt 300–400 millioner. Holder man utenfor avdelinger som Sjøheimevernet og spesialavdelingen HV-016, som er lagt ned, og tar hensyn til at antall øvelsesdøgn i praksis er redusert til 15–20 i året, mener de at summen ville ligget rundt 200 millioner.

– Utfallet av rettsbehandlingen vil avgjøre hvor mye soldatene har krav på, skriver Bakke-Jensen til Aftenposten.

Innsatsstyrke Derby (Oslo) og Nes HV-område under felles trening på Trandum i mars 2019.

Soldaten som startet det hele: – Vi har fått fingeren

«Eier du ikke skam?» skrev Lars Bugge Aarset i et debattinnlegg i april. Her anklaget han forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for «ettertrykkelig å gi fingeren» til landets innsatsstyrker.

Den 26. mai ble han og Aleksander Gudmundseth invitert til Bakke-Jensens kontor. Her fikk de en unnskyldning for praksisen som har vært ført.

– Men denne unnskyldningen har liten verdi når man faktisk ikke retter opp i feilen som er begått, sier Bugge Aarset til Aftenposten.

Soldater fra innsatsstyrke Rype trener på transport i Trøndelag i september 2018.

Les også

  1. Moderne krig – tilbake til middelalderen? | Hans Jacob Orning og Øyvind Østerud

  2. Krig i blodet – Dette er Norges nye forsvarssjef

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Heimevernet