De ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder

Et samlet korps av fagtillitsvalgte sendte tirsdag kveld et varsel om mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein. Styreleder kalte inn til et ekstraordinært møte etter å ha fått varselet.

Aasmund Bredeli er foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Sammen med de andre foretakstillitsvalgte, som representerer nær alle ansatte ved OUS, har han skrevet et varsel om at de ikke lenger har tillit til øverste leder ved OUS.
  • Frøydis Braathen

Torsdag denne uken skal planene om nye sykehus i Oslo avgjøres i styremøtet til Helse Sør-Øst.

Bare to dager før melder de ansatte ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i en epost til styret at de ikke har tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein.

Brevet er undertegnet av foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner som representerer nesten alle de 20.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Tirsdag kveld kalte styreleder i OUS inn til et ekstraordinært styremøte førstkommende mandag på bakgrunn av brevet.

Les også

Akuttleger mangler tillit til sykehusledelsen etter kritisk rapport

«Kan ikke stille seg bak ledelsens forslag»

I brevet, som Aftenposten har fått lese, skriver de at «organisasjonene har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den fremtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus».

«Organisasjonene kan ikke stille seg bak ledelsens løsningsforslag for utviklingen av sykehuset, og har bedt om at prosessen stanses, og at det utarbeides et bedre beslutningsgrunnlag som har støtte blant ansatte i sykehuset og de berørte fagmiljøene», står det i brevet.

Videre skriver de at sykehusplanene «vil være avgjørende for organiseringen av sykehuset i flere tiår fremover, og organisasjonene anser det som avgjørende at løsningen har støtte blant sykehusets mer enn 20.000 ansatte».

– Styret må bedømme alvorligheten av varselet

Gunnar Bowim, styreleder i OUS, sier til Aftenposten at det er rimelig å innkalle til et ekstraordinært styremøte etter et slikt varsel.

– Jeg har ikke fått signaler om mistillit mot administrerende direktør tidligere, men når så mange foretakstillitsvalgte har varslet mistillit nå, er det rimelig at styret drøfter dette, sier Bowim.

– Hvor alvorlig mener du et varsel om mistillit er?

– På styremøtet skal vi drøfte saken. Styret må bedømme alvorligheten av varselet når vi er samlet. Det er først og fremst en informasjons- og drøftingssak i styret. Først når vi har drøftet saken, kan vi finne ut hva som skjer videre, sier Bowim.

Bjørn Erikstein har vært øverste leder for Oslo universitetssykehus siden 2011.

Uro i lang tid

Det har lenge vært uro rundt planene om nye sykehus i Oslo. Ullevål sykehus er planlagt nedlagt, og det skal i stedet bygges et nytt sykehus på Aker og ett på Gaustad i forlengelse av Rikshospitalet.

Men flere fagansatte har uttrykt bekymring for at pasientbehandlingen ikke vil bli like god med den nye organiseringen. Dette gjelder særlig for akuttavdelingene.

Tillitsvalgte og fagansatte mener at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres faglige innspill om hva som skjer når avdelingene ved Ullevål skal splittes opp og flyttes til Gaustad og Aker.

Senest i begynnelsen av juni skrev Aftenposten om at en arbeidsgruppe på 13 ledende fagpersoner i akuttmiljøet ved Ullevål og Rikshospitalet fikk en bestilling av ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS): Vurdere tryggheten for at akuttavdelingen på de nye sykehusene blir forsvarlig. Arbeidsgruppen kunne ikke bekrefte at behandlingen av akuttpasienter ved de nye sykehusene vil bli like trygg som i dag, konkluderer de i sin evaluering.

Sykehusledelsen hadde imidlertid skrevet sin egen rapport om samme tema – etter at de mottok arbeidsgruppens rapport. Ledelsen mener selv at de har tatt hensyn til akuttmiljøets innspill. De tok med noen justeringer basert på innspill fra de ansatte, blant annet om antall pasienter som skal tilhøre nye Gaustad sykehus. Akuttmiljøet er imidlertid ikke enig i at ledelsen tok hensyn til noen av deres viktigste konklusjoner.

Les også

Aksjonister slo ring om Ullevål sykehus

– Tynnslitt tillit

Denne rapporten, og ledelsens håndtering av den, var dråpen som fikk begeret til å renne over, ifølge Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt for legene ved OUS.

– Tilliten vår til administrerende direktør Bjørn Erikstein er blitt tynnslitt de siste årene. Vi synes ledelsen har håndtert dialogen med tillitsvalgte og fagmiljøene på en kritikkverdig måte over lang tid. Det handler om avgjørelser som blir tatt uten å involvere tillitsvalgte og fagledere og om raske endringer i planene som vi ikke har fått innsyn i, sier Bredeli.

Brevet er undertegnet av foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner som representerer nesten alle de 20.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Helsepartiet reagerer

Prosessene omkring hovedstadens fremtidige sykehusbygg synes forhåndsavgjort, skriver Helsepartiet i en pressemelding.

– Det er grunn til å spørre hva som skjer når verken dialog, debatt, argumentasjon eller andre demokratiske virkemidler har noen effekt, sier partileder Lise Askvik i Helsepartiet.

Hun har fulgt utviklingen ved Oslo Universitetssykehus og i Helse Sør-Øst med det hun beskriver som økende bekymring.

– Den varslede mistilliten kommer ikke som noen overraskelse. Vi forventer nå at helseministeren tar dette signalet fra demokratiet på alvor, og at også Stortingets to store partier Høyre og Arbeiderpartiet, setter seg grundig inn i sakens realiteter. Det er på høy tid, sier Helsepartiets førstekandidat i Oslo, Lene Haug.