Norge

Riksrevisjonen: Forsvaret klarer ikke å legge frem ryddige regnskaper

Først i 2018 vil Forsvaret være i stand til å legge frem ryddige regnskaper. Riksrevisjonen er svært kritisk.

Kong Harald, pilot Ståle «Steel» Nymoen, pilot Thomas «Timber» Harlem og sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland fredag 10. november på Ørland flystasjon. Ett av Norges første F-35 som skal operere i Norge i bakgrunnen.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

I 2016 fikk Forsvaret og Forsvarsmateriell tilsammen bevilget over 43 milliarder kroner.

Forsvarsmateriell er etaten som står for innkjøp av materiell til Forsvaret, og den har blant annet ansvaret for anskaffelsen av F-35-kampfly.

I sin årsrapport, som ble lagt frem tirsdag ettermiddag, skriver Riksrevisjonen at Forsvaret stadig ikke klarer å legge frem ryddige regnskaper. Bruken av bevilgningene skal rapporteres til statsregnskapet både fra Forsvaret og Forsvarsmateriell.

Nå konstaterer revisjonen at det er så store mangler og så stor usikkerhet ved virksomhetsregnskapet at Riksrevisjonen ikke kan uttale seg om det.

«På grunn av manglende internkontroll har det ikke vært mulig å bekrefte anskaffelseskostnaden for F-35 i Forsvarsmateriells virksomhetsregnskap.»

Ifølge Riksrevisjonen har Forsvaret og Forsvarsmateriell god kontroll på kontantstrømmene og hva de bruker pengene på daglig. Det er ikke påpekt vesentlige feil i statsregnskapet. Problemene knytter seg til «verdsettelse og varelagre».

  • FIKK IKKE KJENNE PÅ STØYEN DE LAGER: I Norge fikk naboer til Ørland flystasjon F-35 flyene i fanget uten prøvebesøk. Det fant de seg ikke i, i Nederland.
Norske F-35 på Ørland flystasjon ved Trondheim.

Orden først i 2018

Riksrevisjonen skriver at bruken av midlene er korrekt rapportert til statsregnskapet, men at det hersker usikkerhet og mangler ved virksomhetsregnskapene.

Riksrevisjonen konstaterer at heller ikke i 2017 vil Forsvaret og Forsvarsmateriell være i stand til å avlegge «selvstendige, reviderbare regnskaper uten behov for unntak fra økonomiregelverket i staten».

Dette vil ikke være aktuelt før i 2018.

– Dette er sterkt kritikkverdig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss om at Forsvaret og Forsvarsmateriell ikke vil være i stand til å avlegge selvstendige, reviderbare regnskaper, uten behov for unntak fra økonomiregelverket i staten, før 2018.

Slik svarer Forsvarsdepartementet

I en pressemelding forklarer Forsvarsdepartementet at problemene bunner i overgang fra «kontantregnskap» til «virksomhetsregnskap».

«Forsvarsdepartementet understreker at både Forsvaret og Forsvarsmateriell har avsluttet og rapportert et kontantregnskap til statsregnskapet i samsvar med økonomireglementet. Stortingets vedtatte budsjett for 2016 er overholdt. Bevilgede midler er benyttet til de formål som er forutsatt, og i henhold til Stortingets vedtak.»

Departementet skriver at Forsvaret fra regnskapsåret er gått over til det de kaller et periodisert regnskap, som de mener at skal gi bedre styring.

«For å kunne benytte forvaltningssystemet som forutsatt, ble det søkt om unntak fra enkelte krav i regelverket om økonomistyring i staten for årene 2016 og 2017. Ett av unntakene gikk ut på at Forsvarsmateriell og Forsvaret benytter felles regnskapsløsning.»

Både Forsvaret og Forsvarsmateriell har iverksatt en rekke tiltak for å imøtekomme momentene som Riksrevisjonen har tatt opp, forsikrer departementet. De sier at omstillingen fra kontantregnskap til virksomhetsregnskap er omfattende og komplekst, noe som vil ta tid å få helt på plass.

Les mer om

  1. F-35
  2. Forsvaret
  3. Riksrevisjonen
  4. Statsregnskapet