Stortingsflertallet vil bygge E39 – men i en annen utgave

Et stort flertall på Stortinget vil fortsatt fjerne fergene på E39. Ett parti er langt mer ambisiøst enn de andre.

På E39 går det i dag flere vogntog enn på alle fjellovergangene mellom øst og vest tilsammen. Hvert år fraktes 15–20 millioner tonn gods til og fra Vestlandet. Da er ikke varene som går mellom fylkene her, tatt med. Veivesenet foreslår rørbroer nedsenket i fjordene som ett av alternativene til ferger.

Gigantprosjektet er krympet. Og vil bli krympet igjen. Det skrev Aftenposten mandag om Fergefri E39 Kristiansand-Stavanger-Trondheim, Norges største landbaserte byggeprosjekt.

Det nye Stortinget vil langt på vei bestemme prosjektets skjebne. En runde med de åtte partiene viser et stort flertall for å gjennomføre prosjektet. Kravet om firefelts vei har stilnet. Nå snakkes det mest om «lavere standard», som på sikt kan oppgraderes til «full» standard.

Fire partier vil gjennomføre prosjektet, tre vil skrinlegge det jo før jo heller, og ett parti vakler i troen.

Partiet som er blitt største støttespiller

Arbeiderpartiet er akkurat nå det klart mest offensive partiet.

– Vi har fergefri og opprustet stamvei som mål innen 20 år, med mulig unntak for Sognefjorden, sier Sverre Myrli, transportpolitisk talsmann.

Ap vil:

 • Redusere kostnadene kraftig.
 • Vurdere enklere løsninger. Fartsgrense på 110 km/t er ikke et primærmål.
 • Det kan bygges vei med enklere standard først.
 • Bro og tunnelløsninger må likevel ha en standard som dekker fremtidige trafikkbehov, og veien må planlegges for full standard.
Slik arter E39 seg i dag. Her gjennom Sogn og Fjordane. Svingete, ofte mye smalere enn dette, og med bebyggelse tett på.

Partiet sier ja – men vil ikke ha sluttdato

Tre av Høyres forkjempere for E39: ordfører Torgeir Dahl i Molde, nestleder Monica Molvær i Møre og Romsdal Høyre og Helge Orten, stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal.

I en årrekke har Helge Orten fra Møre og Romsdal kjempet for E39. Nå er han blitt leder for transportkomiteen på Stortinget. Han konstaterer at Høyre vil ha en «opprustet og fergefri E39». Partiet vil bare ikke si når den skal stå ferdig.

Høyre sier:

 • Kostnadene må kuttes kraftig.
 • Det kan være lurt å bygge ut kapasitet etappevis.
 • Den største risikoen for prosjektet er om kostnadene stiger mer, eller om teknologisk løsninger er så krevende at de ikke lar seg gjennomføre med «hensiktsmessige økonomiske rammer».

Sp – partiet som lanserte Fergefri E39

– Det var vi som lanserte visjonen for E39, sier Siv Mossleth, også hun i transportkomiteen.

– Vi vil fortsette arbeidet med å gjøre veien fergefri. Men vi har også vært tydelig på at det mange steder haster mer med å få god vei med gul midtstripe mellom fjordkryssingene, sier Mossleth.

Sp vil:

 • Ha ny vurdering av Hordfast (Stord-Os), både for trasé og teknisk løsning.
Et cruiseskip passerer mellom to pongtonger som holder en rørbro.

Ja-parti åpner for ny veistandard

– Frp støtter E39, sier Morten Stordalen, første nestleder i transportkomiteen.

– Men vi er svært opptatt av å få ned kostnadene på store veiprosjekter. Vi vil utfordre dagens veistandarder for å se om utgiftene kan reduseres, slik Nye Veier gjør med suksess, sier Stordalen.

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen viser til det som står i Nasjonal transportplan, «Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut og forbedre E39 mellom Kristiansand og Trondheim».

Venstre: Skeptisk parti sier likevel ja

– I utgangspunktet støtter Venstre fergefri E39, men med kostnadsøkningene er det klart at deler av prosjektet må gjennomgås på nytt, sier Jon Gunnes, nestleder i transportkomiteen.

Venstre vil:

 • Tenke alternativt om de teknologiske løsningene.
 • Uttrykke skepsis til trasévalg for Hordfast (Stord-Os).
 • Snu dersom ny informasjon om prosjektene sier at de blir urealistiske å få til, eller om det dukker opp hittil ukjente miljøkonsekvenser.
 • BILLIONLØFTET: Hva skal de bruker én billion kroner på (ett tusen milliarder) i Nasjonalt transportplan? Her får du oversikten.

Partiet som vakler

– Kostnadene på flere delprosjekter må ned. Realismen i visjonen om fergefri E39 er svekket ut fra prisen vi nå ser, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan. Han påpeker at veiforbindelse gjennom Stavanger og Bergen ikke er med i anslaget på totalt 340 mrd. kroner.

KrF sier:

 • Dersom ambisjonen om fergefri og opprustet E39 skal innfris fullt ut innen rimelig tid, kreves summer som ingen av partiene hittil har prioritert, hverken i NTP eller i alternative budsjetter.

Parti én som slakter prosjektet

– SV mener at hele prestisjeprosjektet er fullstendig feil, både for miljøet og samfunnets ressursbruk. Et gigantisk pengesluk som ikke er fremtidsrettet, sier Arne Nærva, også i transportkomiteen.

SV vil:

 • Bruke penger på rassikring og utvidelse av smale parseller. Midtdelere og forbikjøringsfelt i stedet for bl.a. bro over Sognefjorden.
Store deler av E39 mangler i dag gul midtstripe.

Parti to som slakter prosjektet

– Prosjektet bør avvises og planene skrinlegges snarest, sier leder Bjørnar Moxnes i Rødt.

– Det er ute av takt med det klimautfordringen krever av oss, og vil føre til stor skade på natur og miljø, sier han.

Rødt vil:

 • Flytte pengene til ny E16 mellom Bergen og Voss.
 • Erstatte den 130 år gamle jernbanen på samme strekning.

Parti tre som slakter prosjektet

– Norge trenger en utslippsfri E39, ikke en fergefri E39, sier Marion Godager Tveter, politisk rådgiver i MDG.

Som alternativ løsning for transporten vil MDG:

 • Satse på mer klima- og miljøvennlige transportløsninger, som elferger og jernbane med hurtigtog.
 • Flytte pengene fra ikke-påbegynte deler av E39 til tiltak for gående og syklende, sier hun.