Norge

Ny rapport: Store geografiske forskjeller i behandling av barn

Det er svært store geografiske forskjeller i sykehusinnleggelse og behandling av barn i Norge.

Alt står bra til med Obinna Sunday-Aso, konkluderer Arne Røde. Mamma Linn Mathilda Hansson følger med. Ny undersøkelse dokumenterer at det er store geografiske forskjeller på hvordan barn blir behandlet i Norge.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Lokale vaner og tilgang til spesialister kan være årsaker til at noen barn blir lagt inn, mens andre barn blir behandlet hjemme. Ny rapport avdekker store geografiske forskjeller.

Det viser en gjennomgang av 3,5 millioner konsultasjoner og innleggelser på sykehus.

I Finnmark får gjennomsnittlig 1360 barn pr. 100 000 fjernet mandler, mens tallet for St. Olavs Hospital i Trondheim er ca. 670.

Kan ikke forklare tallene

Ståle Nordgård, øre-nese-halslege ved St. Olavs Hospital, synes tallene er interessante. Men han kan ikke forklare hvorfor det er slik.

— Vi har retningslinjer som vi følger, og jeg har ikke opplevd at foreldre klager på at barn ikke blir operert, sier han.

Fra neste år skal nettopp St. Olavs få ansvar for et nasjonalt mandelsregister i Norge.

— Vi skal blant annet se på alle aspekter etter operasjon, både når det gjelder sykelighet og komplikasjoner.

Les også:

Les også

- Fødselshjelpen i Norge er i mange tilfeller farlig

Barn som sogner til St.Olavs hospital får fjernet mandlene sine langt sjeldnere enn for eksempel i Finmark. Ståle Nordgård, øre-nese-halslege ved sykehuset synes tallene er interessante. Men han kan ikke forklare hvorfor det er slik

Barnhelseatlas viser store forskjeller

Et nytt såkalt barnehelseatlasavdekker svært store forskjeller i behandlingstilbudet for barn.

— Det er overraskende store og uønskede geografiske forskjeller når det gjelder innleggelser av barn i sykehus, sier Olav Helge Førde, professor ved Universitetet i Tromsø.

En gjennomgang av alle kontakter for barn i primær- og spesialisthelsetjenesten avslører et betydelig omfang og overraskende geografiske forskjeller i helsetjenester gitt til verdens antatt friskeste barnebefolkning.

Forskerne har sett på tall fra 2011 til 2014 (se faktaboks).

Legges minst inn i Oslo

Mens barn i Oslo og omegn legges minst inn på sykehus, er det de samme barna som ligger høyt oppe når det gjelder behandling poliklinisk, inkludert av spesialist.

Arne Røde, leder av Akershus legeforening og fastlege i Oslo, er ikke overrasket.

— Tilgjengeligheten hos fastlegene i vårt område er god. Det går greit for barn å få time. En annen har sagt før meg: "La de små barn komme til meg". Slik arbeider fastlegene også. Vi har kort avstand til sykehus, og trenger ikke legge inn barn for sikkerhetsskyld, sier Røde.

Sykehusinnleggelse

Nesten dobbelt så mange legges inn ved sykehuset i Vestfold sammenlignet med både Vestre Viken og Oslo universitetssykehus.

— Det er ikke holdepunkter for at barna i Vestfold og Telemark er sykere enn andre. Variasjonene i bruk av øyeblikkelig-hjelp tjenester kan ikke forklares med annet enn at det er stor forskjeller i hva som oppfattes som å trenge akutt innleggelser, sier Førde.

Forstoppelse

Barn med forstoppelse som sogner til Sørlandet sykehus legges inn 3,9 ganger hyppigere enn de barna som sogner til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

- Det er langt lavere terskel for innleggelser på Sørlandet. En forklaring kan være at de tolker retningslinjene forskjellig, en annen at man på Sørlandet har flere senger tilgjengelig, sier Førde, og tilbudet styrer forbruket sammen med det medisinskfaglige, sier Førde.

Luftveisinfeksjon og virus

Barn i Bergen legges inn 2,8 flere ganger for infeksjon eller virus enn barn som hører til vestre Viken eller Akershus universitetssykehus. Totalt sett utgjør disse sykdommene omtrent 11 prosent av alle medisinsk innleggelser for barn.

Omgangssyke

Barn som hører til sykehuset Innlandet legges inn dobbelt så ofte som barn som hører til Vestre Viken. Virusinfeksjoner i mage-tarmsystemet med oppkast, diaré og magesmerter er en viktig årsak til sykehusinnleggelser av barn. Nå får barn tilbud om vaksine mot Rotavirus.

Fjerning av mandler

Dobbelt så mange barn i Finmark får fjernet mandlene sine sammenlignet med barn som sogner til St. Olavs Hospital. Fjerning av mandler gjøres oftest på barn i alderen 2 til 6 år, og oftere på gutter enn jenter.

— Det er betydelig variasjon for fjerning av mandler. Variasjonen kan tolkes som ulik praksis både når det gjelder henvisning, vurdering og prioritering av disse tilstandene, sier Førde.

Innsetting av øredren

Barn i Nord-Trøndelag får oftest satt inn dren i øret. Inngrepet gjøres 3,3 ganger oftere på disse barna enn barn i Bergen.

Som med mandler er det oftest gutter som får satt inn dren.

Ifølge retningslinjene kan barn opereres hvis det er mange halsbetennelser i løpet av minst to år, halsbyller eller ørebetennelser, samt hvis barnet har store mandler som kan føre til pustevansker og svelgeplager.

Astma

Barn fra Akershus med astma har nesten 4 ganger så hyppig konsultasjon i spesialisthelsetjenesten som barn fra Vestfold.

— Private spesialister dekker 70-80% av astmakonsultasjonene der forbruket av tjenester er høyest. Vi kan tenke oss at lett tilgang til spesialister øker forbruket, sier Førde.

Leder av Akershus legeforening, Arne Røde, sjekker om alt står bra til med Obinna Sunday-Aso. Mamma Linn Mathilda Hansson følger med. Mange Akershusbarn med astma går til kontroll hos spesialist.

Fastlege Arne Røde synes heller ikke dette er rart:

— Oslo og Akershus har i utgangspunktet en krevende pasientportefølje, men ressurssterke og krevende foreldre. Mor går både til gynekolog og fastlege, og forventer at også barna skal ha topp service. Det er mange privatpraktiserende spesialister i området, og mange foreldre krever å komme til en barnelege i utredning og behandling av for eksempel astma.

Hvert tredje barn i kontakt med spesialist eller sykehus

Totalt har hvert tredje barn kontakt med spesialisthelsetjenesten hvert år, mens 2/3 av barna har minst en konsultasjon i primærhelsetjenesten årlig.

Dette er høye tall, tatt i betraktning at dette er den friskeste delen av befolkningen, mener Førde.

— Gjør det noe at barn legges inn på sykehus?

— Å bli lagt inn på sykehus kan være en betydelig belastning for et barn og det er bred enighet om, og vedtatt i forskrift, at dette kun skal gjøres når en innleggelse er nødvendig for å sikre god behandling, sier Førde.

Forskjellene i bruk av poliklinikk og dagbehandling for barn er også store. For eksempel mottas 40 prosent flere barn fra Agder-fylkene til polikliniske konsultasjoner enn barn som sogner til Stavanger Universitetssykehus.

Noen rekker aldri sykehuset:

Les også

«Dere må stoppe bilen og føde nå!»

Tradisjon og vane

Barn som sogner til Vestre Viken og Oslo universitetssykehus har dobbelt så hyppig øyeblikkelig-hjelpkontakt med sykehus som barn i Finnmark.

— Disse forskjellene har ikke en åpenbar og medisinskfaglig forklaring og skyldes mest sannsynlig lokal tradisjon og vane, sier Førde.

Førde mener ikke det er holdepunkt for at barn er mer syke i et fylke sammenlignet med et annet, og han mener at det er grunn til å spørre om noen barn blir overbehandlet.

— Det omfattende forbruket av helsetjenester til barn og de geografiske forskjellene som er påvist gir grunn til å stille spørsmål om det er et overforbruk av helsetjenester til barn.

Spørsmål om det er et likeverdig helsetilbud

Han mener også at avdekking av de store forskjellene reiser spørsmålet om det foreligger et likeverdig helsetilbud til barn og om dette påvirker kvalitet og pasientsikkerhet.

— Barnemedisin er et fag som har nasjonale behandlingsveiledere og retningslinjer for de fleste vanlige sykdommer utviklet av fagmiljøet selv. Disse er i aktiv bruk på alle barneavdelinger. Den påviste geografiske variasjonen tyder på at disse faglige retningslinjene brukes forskjellig på ulike sykehus, sier Førde.

  • Har du lest helt hit? Da tenker vi du også vil synes at disse sakene her er interessante. Les videre da vel:

Les også

  1. Ungdom som sover dårlig selvskader seg oftere

  2. Jordmormangel i hele landet

  3. Overdreven tvangsbruk i barnevernet, syvåringer legges i bakken med politigrep

  4. - Urovekkende fødselsomsorg flere steder