Barneombudet om bølgen av psykisk syke barn og unge: Etterlyser mer handlekraft fra helseministeren

Passiv, lite kreativ og mangler handlekraft. Slik karakteriserer barneombud Inga Bejer Engh helseministerens tilnærming til den akutte krisen i barne- og ungdomspsykiatrien.

– Det siste vi trenger, er en vente-og-se-holdning, eller et håp om at dette går over av seg selv, sier barneombud Inga Bejer Engh.

– Vi har fått en bølge av alvorlig syke og hjelpetrengende barn etter pandemien. Da hadde jeg forventet et mer kraftfullt svar på problemene fra ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Det sier barneombud Inga Bejer Engh i en kommentar til Aftenpostens intervju med helseminister Ingvild Kjerkol.

– Tiltakene under pandemien beskyttet godt voksne mennesker fra å bli alvorlig syke. Disse tiltakene kan ha forverret psykisk sykdom hos mange barn og unge. Nå kreves samme kreativitet og handlekraft for løse dette som vi så under pandemien, sier hun

– Vi trenger ikke en vente-og-se-holdning

– Det siste vi trenger, er en vente-og-se-holdning, eller et håp om at dette går over av seg selv.

Barneombudet viser til bekymringsmeldingen fra de tillitsvalgte på Oslo universitetssykehus som Aftenposten skrev om. Og til pressede behandlere i Bup som forteller om hva de står i, møtet med barn og unge som er yngre og sykere enn før.

– Hva mener du bør gjøres?

– Kjerkol bør som leder sette seg ned med fagfolk i helseforetak i ulike regioner i landet og finne ut hva de har behov for, og hvilket utfordringsbilde de har i sitt geografiske område. Enten det gjelder flere fagfolk, bedre tilbud i helgene eller andre ressurser som kan bedre kapasiteten.

Støtter at alle får vurderingssamtale

Barneombudet er glad for at Kjerkol vil innføre en vurderingssamtale for alle barn og unge som henvises til Bup.

– Det er vi helt enig i. Dette er noe vi påpekte også før pandemien: Spesialister må møte barna selv før det tas en avgjørelse om de skal få hjelp i spesialisthelsetjenesten. I dag gis det bare en skriftlig henvisning av barnets symptomer og behov for hjelp. Det er ikke alltid dekkende.

Men, understreker Bejer Engh: – En vurderingssamtale er ikke noe svar på den akutte situasjonen vi står overfor.

Økningen var på nesten 30 prosent nyhenviste i fjor.

– Et system rigget rundt barnet

– Jeg ser at helseministeren vil nedsette et ekspertutvalg som skal se på kvaliteten i hjelpen som blir gitt. Det bør applauderes, sier Bejer Engh.

Hun undrer seg over at man ikke vet hvor virksom behandlingen som gis av Bup, er.

– Det forskes for lite på effektive behandlingsformer. De forskningsbaserte metodene implementeres også i for liten grad i praksis. Men det er ikke bare metodene man bør se på, men helheten i helsehjelpen som gis, sier hun.

– Det kan fort bli en «klatting» på et system som ikke fungerer godt nok.

Barneombudet har i sin rapport -Jeg skulle hatt Bup i en koffert tatt til orde for en gjennomgang av hele behandlingsapparatet under ett, både i Bup og i kommunehelsetjenesten.

Hun mener det trengs et system som er rigget rundt barnet, til barnets beste.

– Slik er det ikke i dag. Systemet har ikke den fleksibiliteten som er nødvendig. Det er i for stor grad bygget opp etter mønster av psykisk helsevern for voksne, sier hun.

Også Riksrevisjonens undersøkelse nylig viste store svakheter i barne- og ungdomspsykiatrien.

Minstekrav til lavterskeltilbud

Helseministeren sier i intervjuet at hun vil vurdere å pålegge kommunene å ha et lavterskeltilbud for barn med lettere til moderate psykiske plager.

Også dette er barneombudet enig i:

– Vi ser at variasjonen er for stor i tilbudet i kommunene i dag. Det er statens ansvar å sikre helsehjelp til alle barn og unge, uansett hvor de bor. Da må det settes et minstekrav til hva et lavterskeltilbud skal gi av psykisk helsehjelp. Mangel på tilbud i kommunene øker trykket mot Bup.

Hun påpeker at mange faller mellom tilbudene i nivå 1, førstelinjetjenesten, og nivå 2, spesialisthelsetjenesten. De blir da stående uten hjelp.

– Derfor trenger vi en gjennomgang av hele systemet og sammenhengen mellom nivåene.