Disse kreftformene øker mest. Her er åtte viktige funn om kreft i Norge.

Mandag kom en fersk rapport om kreft i Norge. Her er åtte viktige funn.

I 2016 ble det registrert 32.827 nye krefttilfeller i Norge, viser ferske tall fra Kreftregisteret.

1. Noe flere menn enn kvinner rammes

I 2016 ble det registrert 32.827 nye krefttilfeller i Norge. Av disse var 54 prosent blant menn og 46 prosent blant kvinner.

En av grunnene til at flere menn får kreft, er at prostatakreft er en vanlig kreftform og at flere menn får lungekreft.

Samtidig er det blant kvinner at antallet tilfeller nå øker mest: I femårsperioden 2012 til 2016 har antall nye krefttilfeller pr. 100.000 innbyggere økt med 1,2 prosent for menn og 4,5 prosent for kvinner.

Det er ikke flere som fikk kreft i fjor sammenlignet med året før.

Risikoen for å rammes av en eller annen kreftform øker med alderen. 36 prosent av alle menn og 30 prosent av alle kvinner vil rammes av en kreftsykdom innen fylte 75 år.

2. Dette er de vanligste kreftformene

Prostatakreft skiller seg ut som den klart vanligste kreftformen blant menn. 29 prosent av alle krefttilfeller hos menn er i prostata.

På de neste plassene følger lungekreft, tykktarmskreft og kreft i blære og urinveiene.

Blant kvinner er brystkreft vanligst og utgjør 22 prosent av tilfellene. Etter dette følger tykktarmskreft, lungekreft og føflekkreft.

3. Disse krefttypene øker mest

Sterkest prosentvis økning de siste årene har vært i den lite vanlige kreftformen skjoldbrusk.

Kreftregisteret tror dette kan skyldes at det blir oppdaget flere, ofte som et tilleggsfunn ved andre undersøkelser. 9 av 10 overlever i fem år eller mer.

Blant de vanligere kreftformene er det føflekk- og hudkreft som øker mest.

Dette skyldes solvaner og at nordmenn ikke er flinke nok til å beskytte seg.

Det kan også hende at man er mer oppmerksom på krefttypen og finner den hos flere eldre.

9 av 10 kvinner overlever i fem år eller mer. Menn lever noe kortere, sannsynligvis fordi kreften oppdages senere.

4. Disse krefttypene går mest tilbake

Både eggstokkreft og kreft i livmorlegeme går noe tilbake.

Kreftregisteret har ingen forklaring på denne tilbakegangen, men skal se nærmere på dette.

Innen enkelte kreftformer er det ulik utvikling blant kvinner og menn.

Lungekreft er på tilbakegang blant menn, men øker hos kvinner.

5. Kvinner er i ferd med å ta igjen menn når det gjelder lungekreft

Tradisjonelt har flest menn fått lungekreft, men bildet er i ferd med å endre seg.

Forekomsten av lungekreft har de siste årene gått noe tilbake blant menn, samtidig som den øker klart hos kvinner.

Det er nå bare i aldersgruppen over 70 år det er klart flere menn enn kvinner med lungekreft.

Kvinner nådde aldri samme røyketopp som mennene, i mange år røkte flere menn daglig. I noen aldersgrupper røyker flere kvinner enn menn. Lungekreft er vanligere hos kvinner under 50 enn menn under 50.

6. Brystkreft øker fortsatt, men kurven har flatet ut

Det har vært en klar økning av brystkreft siden registreringen av kreft startet på begynnelsen av 1950-tallet. Økningen var noe større i perioden da det norske mammografi programmet ble innført på slutten av 1990-tallet og frem til 2005.

7. Mange får prostatakreft, men færre dør

Det har vært en sterk økning i antall tilfeller siden 1990-tallet. Hele 5118 menn fikk sykdommen i fjor. De siste 5 årene ser det ut til å være en utflating i antallet tilfeller. Samtidig har overlevelsen økt markant. Både økt overlevelse og flere registrerte tilfeller knyttes til økt bruk av PSA-test (prostataspesifiktantigen).

8. Vestlendinger rammes oftest av tarmkreft

Ser man tykk- og endetarmskreft under ett, er dette den nest hyppigste kreftformen både for kvinner og menn.

Det har vært relativt stabile rater det siste tiåret, men forekomsten av tykktarmskreft har økt litt, spesielt blant kvinner.

Tallene viser at det er de tre vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland hvor folk oftest blir rammet. Her ligger forekomsten på mellom 60 og 65 pr. 100.000 innbyggere. Til sammenligning ligger den i Hedmark på mellom 40 og 45.

Kreftregisteret vet ikke hvorfor det er slike geografiske forskjeller.