Mener Regjeringen har legalisert ventelistetriksing

I juni endret Regjeringen loven slik at den nærmer seg praksisen som i dag beskyldes for å være ventelistetriksing.

Aftenposten skriver tirsdag om hvordan Akershus universitetssykehus (Ahus) har endret fristene til pasientene på en måte som Riksrevisjonen mener er ulovlig.

Helseombudet kaller det for manipulering av ventetidene.

Kritikere mener ny lov gjør ulovlig praksis lovlig

Loven som Riksrevisjonen mener er blitt brutt, ble endret av Regjeringen i juni i år. Loven trer i kraft tidligst 1. januar 2015.

Den nye loven innebærere endringer nettopp på de områdene som sykehusene blir beskyldt for å trikse med.

I dag må sykehusene vurdere pasientenes helsetilstand når de får en henvisning. Hvis henvisningen ikke er god nok, må sykehuset undersøke pasienten eller samle inn ytterligere opplysninger fra fastlegen.

I den nye loven slipper sykehusene dette. Med den er det bare henvisningen som skal vurderes.

Les også

- Regjeringen svikter venteliste-pasientene

I tillegg står det i den nye loven at tidspunktet for når sykehusene skal registerere pasientenes frister som oppfylt, kan være enten utredning eller behandling. I den gamle loven ble denne fristen omtalt som behandling.Kritikere mener at dette vil legalisere det som omtales som triksing – nemlig at sykehusene i stor grad oppfyller pasientenes frister ved utredning i stedet for behandling.

«Lovforslaget innebærer et klart tilbakeskritt for pasientene når det gjelder å oppnå og få rask utredning og tidspunkt for krav på behandling», skriver blant annet førsteamanuensis ved Diakon Høgskole, Olav Molven, i en kritisk artikkel.

— Ingen er tjent med mange ulike tolkninger

Robin Kåss, statssekretær i Helsedepartementet, er ikke enig i dette:

— Jeg mener loven innebærer forenklinger, og jeg mener det er et gode. Det ingen som er tjent med at det er så mange ulike tolkninger og praktiseringer av et og samme regelverk. Samtidig lovfester vi at pasienter skal få raskere tilbakemelding og at alle skal få en frist å forholde seg til. Både henvisende lege og sykehusene får et økt ansvar for å bidra til et godt pasientforløp, , sier Kåss til Aftenposten

- Kritikerne mener dere flytter loven mot praksisen som sykehusene i dag praktiserer?

— Det er riktig at lovverket blir mer i tråd med praksis, og det mener jeg er et gode – at det juridiske lovverket stemmer overens med det som praktiseres av legene.

Praktiseringen som Riksrevisjonen mener er i strid med loven, er blitt praktisert ved flere sykehus i lengre tid.

På spørsmål om ikke Regjeringen burde ha ryddet opp slik at sykehusene faktisk følger dagens lov, svarer Kåss:

— Det er det vi nå gjør med den nye loven. Det går ikke an å si det på en tydeligere måte enn å fremme en proposisjon for Stortinget, som nå er vedtatt, og med få unntak enstemmig sluttet seg til.

- Men burde dere ikke sørget for at dagens lovverk følges?

— Det er det vi har gjort. Og det at viktige institusjoner som sykehus, Riksrevisjonen, Fylkesmenn og departementet har ulike tolkninger av samme lov, viser hvor uklar loven har vært, sier Kåss.

Vil ikke vurdere Ahus

På Ortopedisk avdeling på Ahus regnes nesten alle pasientene som såkalt «uavklarte». Det betyr at pasientens tilstand er uklar og at legene ikke helt vet hva man skal gjøre med ham. Utredning kan derfor regnes som starten på et behandlingsforløp.

Les også

Støre: Pasienter skal få sin egen helsefaglige guide

Riksrevisjonen mener at pasientene ifølge dagens lov i hovedsak bør være avklarte pasienter som får fristen registrert som oppfylt først når behandlingen starter.På spørsmål om det kan være tvil om praksisen ved Ahus er i strid med dagens lov, svarer statssekretær Kåss:

— Jeg skal ikke gå inn å vurdere praksisen ved et enkelt sykehus. Det er ledelsen og styret på sykehuset som er ansvar for å holde seg innenfor lovverket. Så er det selvfølgelig Fylkesmannen som skal følge opp at reglene følges.

- Er det ikke deres jobb å rydde opp?

— Vi har ryddet opp ved at vi har gjennomført omfattende lovendringer og presiseringer, sier Kåss.

Robin Kåss, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.