Norge

Slik reduserer de sykehjemsvolden

Norske modeller for å få ned vold og aggresjon blant pasienter på sykehjem får internasjonal oppmerksomhet. Helsepersonell over hele landet læres opp i metodene.

To norskutviklede modeller som har fokus på at pleiere skal forstå hvordan demens-pasienter ser verden, vekker nysgjerrighet.
 • Trond J. Strøm
  Trond J. Strøm
  Journalist / researcher

Aftenposten har avdekket at hver tiende avviksmelding fra norske sykehjem i 2018 handler om vold, aggresjon eller trusler. Noen har funnet måter å redusere voldsbruken på med dokumentert effekt.

Spesiallege og forsker Bjørn Lichtwarck jobber ved Forskningssenter aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) og ved Alderspsykiatrisk avdeling på Sykehuset Innlandet HF. Sammen med sykepleierkollega Ann-Marit Tverå og kolleger ved AFS har han over ti år utviklet den såkalte TID-modellen, som også er en del av hans doktorgradsavhandling.

Studien av TID-modellen ble presentert i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet American Journal of Geriatric Psychiatry i 2018 og har fått mye internasjonal oppmerksomhet. I modellen brukes tre overlappende faser når en situasjon med aggresjon eller uro hos pasienter med demens eller med andre psykiske tilstander oppstår:

 • I første fase kartlegges og utredes situasjonen. Man forsøker å gå bak adferden for å se hva som kan ligge til grunn og gjør en grundig fysisk undersøkelse av personen.
 • Så følger ett eller flere refleksjonsmøter og kartleggingen analyseres med prinsipper fra kognitiv terapi.
 • Til slutt enes man om tiltak.

Mer effektivt enn medisiner

– Tiltakene vil være forskjellig fra beboer til beboer og fra pasient til pasient. De baserer seg på personens verdier, interesser og preferanser, forklarer Bjørn Lichtwarck.

Studien viser at forekomsten av uro og aggresjon ble redusert med en tredjedel ved sykehjem der de fikk opplæring i modellen – dobbelt så mye som i kontrollgruppen som ikke fikk opplæring.

Forskningssenteret lærer nå opp kursholdere, som sprer modellen til sykehjem, hjemmetjenester og sykehus.

– Det er i dag trolig et sted mellom 50 og 100 sykehjem over hele landet som bruker metoden, forteller Bjørn Lichtwarck.

Effekten på uro og aggresjon er nesten dobbelt så stor som det studier har vist at en kan få til med medikamenter – uten de alvorlige bivirkningene medikamenter kan ha. Dette er viktig for beboernes livskvalitet og er blitt lagt merke til internasjonalt.

Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker ved Forskningssenter Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet HF.
Les også

Les også: Pleiere lærer kampsport for å håndtere voldelige pasienter

– Må også øke bemanningen

TID baserer seg på såkalt personsentrert omsorg, der man tar hensyn til hvordan pasienter med demens oppfatter verden rundt seg og deres perspektiver.

– Dette er en av få modeller i europeisk sammenheng som forskningsmessig har vist effekt. Det er en måte å øke kompetansen på, sier Bjørn Lichtwarck.

Samtidig erkjenner han at lav bemanning gjør det vanskelig å øke kompetansen.

– Man må gjøre begge deler hvis man skal jobbe med problemene dere har presentert i Aftenposten. Det er ikke så mye som skal til. En liten økning i bemanning vil ha ganske stor betydning.

Kurser pleiere over hele landet

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har laget et kurs som kalles Demensomsorgens ABC. 96 prosent av norske kommuner – nær 40.000 pleiere – har tatt kurset, som er en satsing i Demensplan 2020 og finansiert av Helsedirektoratet.

Personale som tar kurset, deles gjerne inn i grupper på tvers av enheter og stilling – fra ufaglærte til leger. Også her legges det opp til refleksjoner, aktiviteter tilpasset hver pasient og å møte den enkelte slik at de opplever at de har meningsfylte dager.

Det er stor internasjonal interesse for modellen, og daglig leder Kari Midtbø Kristiansen forteller at de får gode tilbakemeldinger fra kommuner der kursene er gjennomført.

Kari Midtbø Kristiansen er daglig leder i Aldring og helse. Også de lærer bort personsentrert omsorg.

– De som har deltatt i Demensomsorgens ABC, oppgir å ha høyere jobbtilfredshet enn andre arbeidstagere. De opplever selv at de gir en bedre personsentrert omsorg etter at de har gjennomgått dette, sier Kristiansen.

Les også

 1. Les også: Ingen vet hva som skjedde på rommet til demenssyke Eva om natten. Bare at hun var redd for nattevakten.

Les mer om

 1. Sykehjemsvolden
 2. Sykehjem
 3. Demens
 4. Vold
 5. Forskning
 6. Eldreomsorg
 7. Pleie og omsorg