Professor Henry John Mæland blir riksadvokat for trygdeskandalen

Det største ansvaret for Nav-skandalen ligger nok hos juristene, mener Henry John Mæland. Han er mannen som skal håndtere Nav-sakene i stedet for Riksadvokaten.

Henry John Mæland fotografert i 2007.

– Man har ikke vært flinke nok til å se at det ble tatt ut tiltale på feilaktig grunnlag fra påtalemyndighetens side. Og fra domstolenes side, at personer er dømt på uriktig juridisk grunnlag. Det er denne lærdommen vi må ta av dette, sier Mæland til NTB.

Fredag ble jussprofessoren fra Bergen utnevnt til setteriksadvokat av regjeringen. Det betyr at han får ansvar for å få gjenopptatt alle de feilaktige dommene i Nav-skandalen.

– Mitt ansvar blir å rydde opp i de feilene som er gjort av påtalemyndigheten og domstolene i disse Nav-sakene, sier Mæland.

Inhabilitet

I utgangspunktet skulle riksadvokat Jørn Sigurd Maurud tatt seg av dette. Men siden han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap), erklærte han seg inhabil forrige fredag – dagen etter at han tiltrådte i jobben.

Dermed hastet det å finne et alternativ. Fredag fikk den erfarne jussprofessoren, som blant annet har ledet utvalget som gransket justismordet på Fritz Moen, jobben.

– Foreløpig har jeg ikke noe mer kunnskap om denne saken enn det som har vært formidlet gjennom mediene. Jeg drar til Oslo neste uke for å orientere meg om de grepene som allerede er tatt i saken, sier Mæland.

Men han har naturligvis gjort seg noen tanker om det som har skjedd.

– Det er ille for dem som rammes når de blir domfelt for noe uberettiget. Det spesielle her er at man har rammet veldig mange mennesker på denne ene feilen.

Nye saker

Fredag sendte Domstoladministrasjonen over 31 nye saker hvor de tror uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel. Dermed blir det Mælands oppgave å vurdere om også disse skal sendes til gjenopptakelse.

Fra før av har tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch slått fast at det finnes minst 48 uriktige dommer. Det totale antallet straffesaker kan dermed komme til å nærme seg 80.

Som følge av Mauruds inhabilitet er hele Riksadvokatembetet erklært inhabilt i Nav-sakene. Dermed må Mæland bygge opp en ny avdeling fra bunnen.

– Jeg må organisere en stab ved siden av meg. Men ellers vil arbeidet gå på samme måte som om det hadde skjedd ordinært fra riksadvokatens kontor, sier han.

Usikkerhet

Setteriksadvokaten vet foreløpig ikke hvor mange ansatte det kan bli snakk om. I første omgang er han oppnevnt for seks måneder.

– Jeg håper at arbeidet skal være ferdig i løpet av april, men det er fortsatt usikkert om saken vil vokse ytterligere, sier jussprofessoren.

Et usikkerhetsmoment er om skandalen også kan vise seg å gjelde saker fra før 2012, og om den også gjelder andre trygdeytelser enn sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.

Noe av det siste Busch gjorde før han takket for seg i forrige uke, var å be om en juridisk avklaring fra Nav om dette.