Norge

Emberland: Breivik er kort og godt en svært farlig mann

Regjeringsadvokaten avviser at soningen til terroristen Anders Behring Breivik (37) bryter med menneskerettighetene. - Kriminalomsorgen er pålagt å ta en så farlig mann på alvor, sa Marius Emberland i retten tirsdag.

 • Andreas Slettholm
  Andreas Slettholm
  Kommentator

Prosessfullmektig for staten, advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten, startet sitt innlegg i retten tirsdag formiddag med å forklare hva Behring Breivik gjorde 22. juli 2011.

— Saksøker har ikke vist noen tegn til anger. Han fortsetter sin misjon fra fengselet. Han har vist seg å være utpreget metodisk og utpreget rasjonell, sa Emberland i gymsalen i fengselet i Skien der saken går.

— Breivik er kort og godt en svært farlig mann. Kriminalomsorgen er pålagt å ta en så farlig mann på alvor, sa Emberland, etter at terroristens prosessfullmektig Øystein Storrvik hadde startet rettsdagen med å legge frem massedrapsmannens sak.

Marius Emberland, advokat og prosessfullmektig på vegne av staten, hilser på Anders Behring Breivik (37) og hans prosessfullmektig Øystein Storrvik før retten ble satt i Skien tirsdag.

Kom ut til et massivt blitzregn og viste hilsen

Rundt klokken 0850 tirsdag morgen kom Anders Behring Breivik (37) inn i rettslokalene i gymsalen i Telemark fengsel, avdeling Skien.

Til et massivt blitzregn viste han en høyreekstrem hilsen til fotografene og pressen da fengselsbetjentene hadde tatt av ham håndjernene og skal ha oppgitt å ha blitt nasjonalsosialist.

— Jeg advarte mot det og jeg sa at man ikke gjør dette i en norsk rettssal. Det har med respekt for retten å gjøre. Derfor synes jeg han ikke burde gjøre det. Men jeg styrer ikke hans armer, sa Øystein Storrvik, prosessfullmektig for terroristen i første pause.

Etter at tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic hadde satt retten, startet Beiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik sin innledning.

Han trakk først frem det han mener er et viktig bakteppe for saken til Breivik.

— Norske myndigheters plan ser ut til å være at han skal tilbringe hele sitt liv i fengsel under forhold som ligner de han har i dag. Denne saken vil slik sett ha stor betydning for hans liv i fengsel, sa Storrvik.

Han påpekte at saken dreier seg om spørsmålet om norske myndigheter, gjennom innholdet i Breiviks soning, har opptrådt i samsvar med norsk lov.

— Det er et stort ansvar en stat påtar seg når den velger ikke å ha dødsstraff og må gi soningen et innhold som har et minimum av menneskerett i seg, slik at det ikke blir en lidelse som er verre å tåle enn dødsstraff, sa Storrvik i retten.

— Det er et helt relevant bakteppe for den hverdagen Breivik har, sa advokaten.

Anders Behring Breivik (37) var tirsdag tilbake i Oslo tingrett. Her sammen med prosessfullmektig Øystein Storrvik og advokat Mona Danielsen.

Gikk igjennom det de mener er brudd

Ifølge Storrvik fremstår terroristens soningsregime «helt uten tilretteleggelse for menneskelige relasjoner».

Mens Behring Breivik satt og noterte, gjentok Storrvik at sakens formål er å få en nøytral vurdering av forholdene av hans soning og forbedre fremtidens soningsvilkår.

Deretter gikk han igjennom det saksøkeren mener er aktuelle brudd:

 • Isolasjonspress som utgjør «umenneskelig behandling».
 • Konkrete perioder med "nedverdigende behandling" gjennom overdreven bruk av nakenransakinger og overdreven bruk av håndjern.
 • Manglende sikring av å få disse to punktene etterprøvd.
 • Tilleggsstraff fordi regimet avviker «så påtagelig fra behandlingen av andre i norske fengsler de siste ti år».

Snakket om Breiviks situasjon

Etter å ha gått igjennom definisjoner av isolasjon, snakket Storrvik om Behring Breiviks reelle situasjon i fengselet og gjentok at han bare har hatt personlig kontakt med moren de siste fem årene.

— Alle andre han har hatt kontakt med, er profesjonelle aktører, sa Storrvik.

Han mener enkle lettelser som for eksempel at advokater kan slippe å ha en glassvegg mellom seg og klienten, ikke er forsøkt.

— Lettelser er i liten grad forsøkt over tid slik at lettelser ikke er blitt løpende vurdert, sa Storrvik.

Han påpekte også at svært grundig etterforskning viste at han opererte alene i forberedelsen og utføringen av handlingene 22. juli 2011.

— Han vil uansett ha en slik grad av kontroll rundt seg at man har begrenset faren for at han kan bidra til kriminalitet utenfor murene.

Til slutt gikk Storrvik igjennom det han mener er isolasjonsskader.

— Vi mener at Breivik er utsatt for isolasjonsskader. Allerede i oktober 2011 var det tegn på isolasjonsskader.

Avviser søksmålet og menneskerettighetsbrudd

Marius Emberland, som fører saken på vegne av staten, forklarte retten at Behring Breiviks fengsling— og soningsforhold ligger godt innenfor det menneskerettighetene forutsetter.

— Staten har vært bevisst disse rammene hele tiden. Dette vil bevisførselen i dag og de neste dagene vise. Det foreligger ikke brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, mener Emberland.

Emberland påpekte at soning av straff i seg selv ikke er umenneskelig eller nedverdigende behandling og at soning på særlig høyt sikkerhetsnivå i seg selv ikke er i strid med menneskerettighetskonvensjonen.

— Myndighetene er selvfølgelig klar over at det finnes visse grenser. Det forholder man seg til, sa Emberland.

Les Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen:

Les også

Mange vil nok mene at Anders Behring Breivik bare kan råtne i fengsel. Så enkelt er det ikke.

— Det er meningen at straffen skal være følbar

Statens prosessfullmektig mener isolasjon ikke er et begrep som i seg selv avgjør om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen krenkes.

— Retten må foreta en konkret vurdering av Breiviks konkrete forhold hvor en rekke momenter vil ha betydning. Det skal svært mye til før det foreligger en krenkelse, sa Emberland.

Viktige momenter som ble tatt frem av Emberland, var blant annet graden av kontakt med andre mennesker, omfanget av kompenserende tiltak for å hindre isolasjonsskader, Breiviks helsetilstand og tilgjengelig helsetilbud.

— Det er meningen at straffen skal være følbar. Det er ubehagelig og skal være ubehagelig å sone en så lang straff, sa Emberland.

Prosessfullmektig Marius Emberland, advokat hos Regjeringsadvokaten, fører saken på vegene av staten. Her sammen med advokat Adele Matheson Mestad.

— Ingen tilløp til erkjennelse og selvinnsikt

Mens Behring Breivik fulgte med og noterte, sa Emberland til retten at saksøker vil fordreie sannheten dersom det er viktig for hans politiske budskap.

— Han ønsker å fremstille seg som en martyr overfor sine meningsfeller og har vist seg å bruke usannheter for å presse frem endringer i soningsforholdene, sa Emberland, og advarte retten mot å stole på Breiviks fremstilling.

Han viste flere ganger til hva Behring Breivik er dømt for. Og han viste til utdrag fra dommen og terroristens eget manifest.

— De er ingen tilløp til erkjennelse og selvinnsikt for de handlingene han begikk, sa Emberland.

Da retten tok lunsjpause oppsummerte Emberland sitt budskap slik:

— Det viktigste budskapet er å legge frem de bevisene vi har, som viser at det har vært foretatt gode vurderinger hele veien.

Har sendt og mottatt nærmere 4000 brev

Regjeringsadvokaten anslår, basert på loggene til fengslene, at Behring Breivik har sendt og mottatt rundt 4000 brev. De anslår at rundt 600 av disse er stanset.

Vedtakene om stans er fordelt på rundt 78 vedtak.

De fleste vedtak om nekt knytter seg til frev til og fra tre kategorier meningsfeller og støttespillere, ifølge staten.

 • Masseutsendelser av brev til støttespillere og meningsfeller.
 • Brev til høyreekstreme straffedømte.
 • Brev til støttespillere som vil bistå han i etablering av nettbaserte plattformer for hans budskap.
  Det som er tillatt sendt er brev til medier, ulike instanser og organisasjoner.

— Saksøker er dømt for for politisk motivert terror, og dette danner faktisk kontekst for brevkontrollen, sa Mestad.

- Brevkontrollen godt innenfor loven

- Det trengs bare én Breivik for å drepe 77 mennesker. Statens oppgave er å hindre at en ny Breivik inspireres, sa advokat Adele Matheson Mestad hos Regjeringsadvokaten i retten tirsdag.

Staten avviser at det foreligger noe brudd på EMK artikkel 8. Breivik hevder denne rettigheten er brutt, blant annet på grunn av den omfattende kommunikasjon— og brevkontrollen.

— Han skapte selv sin verden hvor tanker er farlige og ord på papir, selv om de for andre fremstår som meningsløse, kan være bud om mer terror. Denne koblingen mellom ord og handling har staten tatt på alvor i sin vurdering av hvilken kontakt med omverdenen han skal tillates, sa Mestad.

— For Kriminalomsorgen er dette en del av samfunnsoppdraget; å sikre at hans soning gjennomføres på en måte som ivaretar samfunnstrygghet, sier Mestad.

Staten mener Breivik inspirerer i høyreekstreme miljøer både i ord og handling og Mestad påpekte i retten at terroristens egen radikalisering skjedde på internett.

— Det trengs bare én Breivik for å drepe 77 mennesker. Statens oppgave er å hindre at en ny Breivik inspireres, sa Mestad.

Staten mener det hverken foreligger krenkelse av EMK artikkel 3 eller 8 og at inngrepet i saksøkers privatliv og korrespondanse har hjemmel i lov, er begrunnet i et lovlig formål og er nødvendig i et demokratisk samfunn.

Anders Behring Breivik (37) ankom rettsalen ti minutter før retten ble satt tirsdag. Her sammen med prosessfullmektig Øystein Storrvik (t.h.) og medadvokat Mona Danielsen (t.v.).