Utvalget som skal kontrollere Norges hemmelige tjenester, er sterkt kritisk til ny etterretningslov

De har ansvaret for å kontrollere Norges hemmelige tjenester. Nå retter utvalget sterk kritikk mot forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten.

Det er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, som fronter forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten. Et lovforslag som nå møter sterk motbør fra kontrollorganet som er oppnevnt av Stortinget. På bildet mottar Bakke-Jensen E-tjenestens ugraderte rapport om trusselbildet for Norge for 2019.

En ny etterretningslov skal ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og regjeringen gi den militære etterretningstjenesten mulighet til å drive effektiv forebygging og etterforskning av mulige terrorhandlinger mot Norge.

E-tjenesten skal i utgangspunktet overvåke trusler mot Norge fra utlandet, mens PST skal håndtere trusler innenfor Norges grenser.

Det nye lovforslaget går ut på at E-tjenesten kan lagre metadata som krysser Norges grenser i mange måneder. Ifølge organisasjonen Tekna vil dette omfatte meldinger på Facebook, bilder på Snapchat eller Instagram – det aller meste vi gjør på internett i dag. Dette siden disse dataene normalt lagres i utlandet.

Uten dette verktøyet vil E-tjenesten være ute av stand til å drive effektiv etterretning, ifølge E-sjef Morten Haga Lunde.

Nå har utvalget, som er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere all etterretnings- og overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS) som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter, kommet med sin kommentar til lovforslaget.

De er sterkt kritiske.

Det er Eldbjørg Løwer, tidligere forsvarsminister fra Venstre, som leder EOS-utvalget som er oppnevnt av Stortinget.

– Nødvendig at Stortinget får vite

I sitt høringssvar, som ble offentliggjort tirsdag kveld, skriver utvalget at det normalt har en høy terskel for å avgi høringssvar. De har ikke som mandat å mene noe om hvilke overvåkingsmetoder Stortinget som lovgiver skal gi E-tjenesten.

– Men lovforslaget griper direkte inn i vår kontroll. I tillegg ser vi konsekvenser av forslaget som Stortinget bør få vite om før det behandles her, skriver utvalget i en pressemelding.

Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann utenfor Oslo.

Dette er de kritisk til

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har vist til at EOS-utvalget selv utgjør en sikringsmekanisme i sammenheng med ny etterretningslov.

Det er en overvurdering av utvalgets kapasitet, lyder det i høringssvaret.

– Vi vil understreke at EOS-utvalget hverken er eller bør være en garantist for at feil ikke kan skje i EOS-tjenestene. Vår kontroll er stikkprøvebasert, og vi har ikke mulighet til en fullstendig gjennomgang av all overvåkingsvirksomhet i E-tjenesten eller de andre EOS-tjenestene, heter det.

«De fire ekstra årsverkene som Forsvarsdepartementet mener vil være nok for å ivareta den nye kontrolloppgaven av tilrettelagt innhenting, mener vi er for lite. Om vi ikke får nok ressurser, vil det kunne føre til en risiko for redusert kapasitet til å kontrollere de andre EOS-tjenestene og andre sider ved E-tjenestens virksomhet», skriver utvalget.

Videre kritiseres det at:

  • Lovforslaget ikke løser sentrale uklarheter om Etterretningstjenestens overvåking av personer i Norge.
  • E-tjenesten vil få utvidede fullmakter, og det er fare for en uthuling av E-tjenestens forbud mot å overvåke nordmenn i Norge.
  • Lovforslagets forbud om å drive overvåking mot personer i Norge er uklart formulert (...) Det vil være vanskelig for utvalget å kontrollere hensikten som ligger bak E-tjenestens overvåking som omfatter personer i Norge.

Etterlyser internkontroll E-tjenesten skal gjøre

I høringssvaret heter det også at «utvalget savner en nærmere utredning av hvilken internkontroll som forventes av E-tjenesten», fra Forsvarsdepartementets side.