Norge

Helseforetakene får ansvaret for omskjæring av gutter

Regjeringen foreslår å legge til rette for omskjæring av gutter i spesialisthelsetjenesten. Barnelegeforeningen regner med at private klinikker vil ta mesteparten av inngrepene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner for at helseforetakene kan gjøre avtaler med private klinikker om å utføre inngrepet.
  • Tine Dommerud
    Journalist
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Ilovforslaget som nå fremmes for Stortinget, gis spesialisthelsetjenesten ansvaret for at det finnes et tilbud om rituell omskjæring. — For å hindre at norske guttebarn utsettes for helsefare er det nødvendig med en lovregulering på dette feltet. Nå sikrer vi at inngrepet blir utført på en forsvarlig måte av kompetent personell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Departementet åpner for at de regionale helseforetakene kan velge å inngå avtale med private sykehus og klinikker eller privatpraktiserende spesialister om at disse skal utføre inngrepet på vegne av det regionale helseforetaket.

Leder i Norsk Barnelegeforening, Jan Petter Odden, forstår lovforslaget formulert slik at rituell omskjæring i spesialisthelsetjenesten ikke skal gå på bekostning av nødvendig helsehjelp.

- Det er de regionale helseforetakene som får ansvaret for å ordne opp – men sannsynligvis blir det vanskelig å få kapasitet til å ta 2000 inngrep i året. Dermed vil det offentlige måtte vurdere å kjøpe plass hos de private klinikkene, sier han.

Privat marked

– Sannsynligvis vil det være noen få klinikker i de større byene som spesialiserer seg på inngrepet. Halvparten av norske helseforetak har ikke anestesikompetanse på nyfødte, og mange mindre barselavdelinger vil ha så få inngrep i året at det ikke vil være faglig forsvarlig å utføre det der, påpeker Odden.

Aftenposten har vært i kontakt med både Aleris og Volvat Medisinske Senter. De tilbyr ikke omskjæring av gutter, og har heller ikke planer om å gjøre det i nærmeste fremtid.

Regjeringen foreslår å innføre egenbetaling for rituell omskjæring. Hvor stor egenbetalingen vil bli, skal fastsettes i budsjettsammenheng etter at Stortinget har behandlet lovforslaget.

Ingen reservasjonsrett

Lovforslaget fastslår at legene ikke kan reservere seg mot inngrepet, men at «departementet antar også at man ved de fleste sykehus vil kunne finne praktiske løsninger på dette slik at man klarer å skjerme helsepersonell som ut fra en faglig eller etisk overbevisning ikke ønsker å utføre eller bistå ved rituell omskjæring.»

— Jeg oppfatter det slik at ingen skal kunne bli tvunget til å gjøre det, og det er vi glade for, sier Odden.

I lovforslaget heter det videre at «nødvendig smertelindring» skal gis. Norsk barnekirurgisk forening har tidligere sagt at narkose må til for å gjøre et smertefritt inngrep på nyfødte.

— Det oppfatter vi som helt nødvendig for at inngrepet skal være smertefritt, sier Odden. - Bedøvelseskrem er ikke nok, og en vellykket penisblokade er ofte vanskelig å sette.

Uenige om smertelindring

Den jødiske menigheten har en annen oppfatning:- Norske barnekirurger har ikke kompetanse på omskjæring av nyfødte gutter, sier forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn.

- Å legge nyfødte i narkose høres helt galt ut. Nesten ingen i USA gir narkose når de utfører omskjæring på nyfødte, det er noe Jan Petter Odden har funnet på, sier han.

— I USA omskjæres de fleste guttebarn. Å gi narkose til nyfødte er ikke risikofritt. Bedøvelseskrem eller «penisblokkade» er mest brukt i USA, der litt under halvparten av de legene som som utfører neonatal omskjæring bruker bedøvelse, sier Kohn.

Det gjøres unntak i lovteksten for at jødenes egen mohel (person med spesialutdannelse i å omskjære) kan utføre inngrepet, med en lege til stede som er medisinsk ansvarlig.

— Slik gjør vi det i dag også, det er helt i overensstemmelse med vår prosedyre, sier Kohn.

Større gutter skal bestemme selv

Departementet foreslår å presisere at guttens innstilling til inngrepet skal klargjøres så langt det lar seg gjøre. I lovforslaget står det at rituell omskjæring ikke skal utføres mot guttens vilje. Dette betyr at omskjæring ikke kan utføres på gutter som ennå ikke har fylt 18 år, og som ikke ønsker å la seg omskjære til tross for foreldrenes ønske.

Gutter som har fylt 18 år er myndige, og vil selv kunne avgjøre om de skal omskjæres.

Les også

  1. Krever egenandel for omskjæring

  2. Nekter å utføre omskjæring

  3. Frykter at nyfødte må legges i narkose