Norge

Taper mye på å bygge tregt

TREGT. Strekningen Lysaker-Asker ville kostet halvannen milliard mindre om man hadde bygget den ut på fem år i stedet for ti, mener Jernbaneverket.<br></br>

I 2001 skal fire spor mellom Asker og Lysaker være ferdig utbygget. Her fra utbyggingen mellom Lysaker og Sandvika.
  • Jenny Sandvig

Etter planen skal siste etappe av fire spor mellom Asker og Lysaker stå ferdig i 2011. Reisetiden fra Asker til Oslo kuttes fra 25 til 18 minutter. Byggingen ble påbegynt i 2001, og har fått penger år for år over statsbudsjettet etter kontantprinsippet. Hadde strekningen stått ferdig fem år før tiden, ville staten spart milliardbeløp. Ifølge Jernbaneverkets (JBV) beregninger har staten tapt opptil 560 millioner kroner på å bygge strekningen bit for bit over ti år. Tapte driftsinntekter er på over én milliard kroner.— Bygger du bit for bit, så får du ikke ut nytteverdien før du bygger siste biten, forklarer Johnny Brevik, regiondirektør Øst i JBV.

Ser til Sverige.

I Sverige finansierer man utbygging av hele strekninger med statslån. Det er den svenske Riksdagen som bestemmer om et prosjekt skal få lån i det statlige Riksgäldskontoret. Lån og avdrag fordeles over 40-50 år, den perioden jernbanesporet vil komme til nytte. Det nedbetales gjennom statlige bevilgninger. Forsker Knut Boge fra Høgskolen i Akershus, har studert hvordan Norge finansierer utbygging av vei og jernbane sammenlignet med våre naboland. Han er kritisk til den norske modellen. - I dag bevilger Stortinget penger for et år av gangen. Det blir som å bygge et hus løpende over lønnen din, forklarer han. Boge er tilhenger av såkalt prosjektfinansiering, som han sammenligner med å få byggelån i banken. Forskeren er ikke i tvil om hvem som bremser. - Finansdepartementet liker å ha årlig kontroll med det som skjer. De bruker bygningsprosjekter som en konjunkturregulator. Når det går godt i økonomien, så holder de igjen. Når det går dårlig setter de i gang prosjekter, sier han. Boge mener departementet henger igjen i etterkrigstidens tankegods. Han mener de i for stor grad ser på infrastruktur som en utgiftspost, og ikke vektlegger infrastrukturen som tilrettelegger for økonomisk vekst.

Stop and go.

Etter dagens modell kan Jernbaneverket bare planlegge for et år av gangen. - Man strekker byggetiden ut over tid. Det blir stop and go og flytting av maskiner på en urasjonell måte, sier jernbaneforsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Kjell Werner Johansen. Modellen med å budsjettere for flere år er likevel ikke helt ukjent her i Norge. Gardermobanen ble prosjektfinansiert i sin tid. - Hvorfor er reglene annerledes for andre jernbanestrekninger, Samferdselsminister Navarsete? - Det er et godt spørsmål. Det er ulike syn på om forskuttering av midler er en god måte å budsjettere på, sier hun. - Det er vel ingen hemmelighet at jeg er relativt positiv til alternativ finansiering, men dette er en prosess som må gå i regjeringen. De må bestemme seg, sier Navarsete.Siste spor er snart lagt på Asker stasjon. Neste gang kommer turen til Ski-toget. Heller ikke her er det planer om å budsjettere for flere år, eller lånefinansiere utbyggingen. Finansdepartementet vil ikke kommentere saken overfor Aftenposten, og viser til regjeringens Stortingsproposisjon nr. 1 2007 om statsbudsjettet. Her står det:"Regjeringen finner at investeringer i vei og jernbane fortsatt bør bevilges etter gjeldende budsjetteringsprinsipper, og at det således ikke etableres en ordning med lånefinansiering. (.) lånefinansiering av investeringer kan vanskelig begrunnes ut fra økonomiske rasjonelle hensyn. Intensjonen med prosjektfinansiering, (...), kan nås innenfor gjeldende budsjettprinsipper."

Vil ha jernbanefinansiering ut av statsbudsjettet

Tormod Hermansen- Nå må man ta et grep for å gjøre det mulig for JBV å gå over i en langt mer offensiv rolle. Det får man ikke så lenge JBV er en del av statsforvaltningen, sier tidligere Telenor-sjef, Tormod Hermansen. Han er populært kalt Norges fremste statsfornyer. Nå mener Hermansen tiden er moden for at Jernbaneverket blir et statsforetak som kan ta opp lån i utlandet. - Det bør være mulig å sette helt andre ressurser inn i jernbaneutbyggingen. Det er avhengig av at man organiserer Jernbaneverket som et foretak, og lar jernbaneverket få anledning til å agere på en mye mer forretningsmessig måte enn det de har kunne gjøre til nå.

Matz SandmanMatz Sandman, fylkesrådmann og tidligere Ap-statsråd, kaller dagens måte å bevilge penger på til jernbaneutbygging for en systemfeil.- Statsbudsjettet egner seg ikke for å håndtere sånne investeringer. Det skiller ikke mellom forbruk og investering, og perspektivet er ettårig. Denne systemfeilen har rammet jernbanen over mange regjeringer, tordner Sandman. Han mener vi ikke kan skylde på at Norge er vanskelig å bygge jernbane i. - Se på fjellandet Sveits, der har de investert i et av Europas beste jernbanesystem. I Sverige bygger de nå Botniabanen til 15 milliarder. Hvordan har de løst det? Jo, som et aksjeselskap som staten og kommunene eier, som gjennomfører investeringer og låner penger gjennom den svenske stat. Så betales banen tilbake over 40 år, som samsvarer med avskrivningsperioden for investeringen.

Sigbjørn Johnsen Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener det er på høy tid å satse på jernbane igjen. - Den største jernbaneutbyggingen i Norge skjedde i 1870-årene. Det er investeringer man drar nytte av den dag i dag, sier han. Johnsen vil gjøre JBV om til et statsforetak som kan ta opp lån med lange avdragsperioder. Det begrunner han med at jernbanespor er infrastruktur som gir gevinst i mange tiår fremover. I dag sitter han som fylkesmann i Hedmark, og er brennende opptatt av jernbane. - Regjeringen skal fremlegge Nasjonal transportplan i slutten av 2008. Det er et naturlig tidspunkt for å diskutere dette, sier han.

Tormod Hermansen
Matz Sandman
Sigbjørn Johnsen