Regjeringen oppnevner ekspertgruppe for å bekjempe barnefattigdom

En ekspertgruppe skal foreslå tiltak som skal gi barn i fattige familier bedre levekår og forebygge at fattigdom går i arv.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier at barnefattigdom er en stor samfunnsutfordring.

Professor Mari Rege fra Stavanger skal lede gruppen som Regjeringen oppnevnte fredag. Gruppen skal foreslå tiltak for å gi barn i fattige familier bedre levekår.

– At så mange barn i Norge vokser opp i fattigdom er en stor samfunnsutfordring. Den utløser store kostnader både for den enkelte og for samfunnet. Selv om flere regjeringer har arbeidet med å motvirke fattigdom blant barnefamilier, er tallet på barn i fattige familiar likevel økende.

Professor Mari Rege fra Stavanger skal lede gruppen som skal komme med tiltak for å hjelpe barn i fattige familier.

Det sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

– En ekspertgruppe kan gi oss nye råd om hvordan innsatsen for barn i fattige familier bør prioriteres fremover, legger hun til.

SSB meldte i vår at 11,7 prosent eller 115.000 barn tilhørte i 2020 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er en like stor andel som året før. Hele 6 av 10 barn i lavinntektshusholdninger har innvandrerbakgrunn.

Skal involvere flere

Føremålet med utredningen er å vurdere tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres. Dette for å styrke oppvekstvilkårene til barn som vokser opp i fattige familier på kort sikt og forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt.

Innstillingen fra utvalget skal gi retning for en samfunnsøkonomisk effektiv bruk av ressursene på området.

Barn og unge, frivillige organisasjoner og offentlige instanser er viktige for forståelsen av situasjonen og i utformingen av politikk for barn som vokser opp i fattige familiar. Ekspertgruppen skal derfor involvere relevante aktører på feltet i sitt arbeid.

Flere kan få ekstra dårlig råd

På spørsmål fra Aftenposten om hvorfor ingen regjeringer har klart å løse dette problemer, svarer Toppe at det kan være flere grunner til det.

– I perioder kan det for eksempel være slik at det kommer mange nye flyktninger som trenger hjelp. Det viktigste nå er å jobbe med overordnet politikk for å få ned antallet barn som må leve i vedvarende fattigdom i Norge, sier Toppe.

Statsråden legger til at det er en prioritert oppgave for henne. Særlig med tanke på den sterke prisveksten de siste månedene.

– Denne ekspertgruppen ville jo ha blitt satt ned uansett. Samtidig har utviklingen de siste månedene gjort den mer aktuell. Jeg er bekymret for at enda flere barnefamilier vil få ekstra dårlig råd hvis vi ikke kommer med gode tiltak. Samtidig er det viktig å sette ekstra krav til oss politikere. Vi må jobbe enda mer for å skjerme de som har ekstra dårlig råd.

– En stor andel av fattige er fra innvandrerfamilier. Burde det ikke være noen innvandrere i gruppen?

– Jo, det kunne med fordel være noen med innvandrerbakgrunn her. Nå skal gruppen involvere relevante aktører på feltet i sitt arbeid. Innvandrere og andre med relevant kunnskap vil i den forbindelse involveres, svarer Toppe.