Norge

Jernbanen har for svak oversikt over egen utbygging

Riksrevisjonen mener at selve grunnlaget for arbeidet med å bedre jernbanetilbudet for passasjerer og godsselskaper ikke er godt nok.

Jernbanen skulle bli mer punktlig og redusere reisetiden. Det ble satt som hovedmål for perioden 1998-2012. I en rapport som legges frem torsdag formiddag konstaterer Riksrevisjonen at målene ikke blir nådd.
  • John Hultgren
    Utenrikssjef

Jernbanen skulle bli mer punktlig og redusere reisetiden. Det ble satt som hovedmål for perioden 1998-2012. I en rapport som legges frem torsdag formiddag konstaterer Riksrevisjonen at målene ikke blir nådd.

Færre tog var i rute i 2011 enn fem år tidligere, selv om det var en bedring i forhold til 2010. Som Aftenposten.no har omtalt har forbedringen fortsatt i 2012, mye takket være arbeidet som utføres når Oslo S stenges om somrene.

Av i alt 11 nyanlegg i perioden 2006-2009 ble tre ikke satt i gang som planlagt, mens oppstarten for fire ble forsinket.

Tror ikke på rask bedring

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mener Riksrevisjonens rapport er unyansert.

— Riksrevisjonens vinkling kan lett medvirke til et mindre kontruktivt ordskifte om hovedutfordringene for jernbaneinfrastrukturen, skriver hun i sitt svar til Riksrevisjonen.

Hun skriver videre at det er lite realistisk å forvente at jernbanetilbudet i løpet av få år vil bli vesentlig bedre. Selv om bevilgningene er økt i betydelige grad.

Dette skyldes at jernbaneinvesteringer får ordenlig effekt først når hele strekninger med dobbeltspor eller krysningsspor er fullt utbygd. Da kan flere tog kjøre, og reisetiden kan kuttes ned.

Les også

Anbefaler helt nytt betalingssystem for vei og jernbane

Jernbaneverket får skryt for arbeidet med å fornye jernbanenettet, og for å skaffe seg oversikt over vedlikeholdsetterslepet. Men jernbaneselskapet får flengende kritikk for å ikke å ha god nok oversikt over hvordan det ligger an med alle prosjektene som er satt i gang for å fornye og bygge ut jernbanen.Dette fører ifølge Riksrevisjonen til at Samferdselsdepartementet, som eier Jernbaneverket, ikke får tilstrekkelig kunnskap til å styre virksomheten på best måte. Da holder ikke selve grunnlaget for arbeidet med å forbedre jernbanetilbudet mål.

Skylder på høyere priser

Riksrevisjonen konstaterer at det mangler dokumentasjon på effektene av tiltakene det brukes store penger på, og at Samferdselsdepartementet heller ikke etterspør dette. Flere investeringstiltak er forsinket, er blitt dyrere enn planlagt, og mangel på nøkkelkompetanse forsinker arbeidet med å fornye det til dels utslitte jernbanenettet.

Som Aftenposten tidligere har omtalt er det spesielt mangel på fagfolk som har ansvaret for signalanleggene.

Aftenposten har også skrevet at Samferdselsdepartementet i løpet av fjoråret opprettet en egen jernbaneseksjon, nettopp for å bedre kontroll med virksomheten.

Riksrevisjonen sier at det er opprettet et system for mål— og resultatstyring, og at departementet løpende får rapporter om punktlighet, fremdrift, økonomi og risiko ved investeringsprosjektene. Men at det mangler en løpende status for gjennomføringen av milliardinvesteringene i norsk jernbane.

Les også

Har planer for vei og bane – mangler penger

Samferdselsdepartementet ved Kleppa forklarer overfor Riksrevisjonen at årsaken til at mange tiltak er utsatt i stor grad skyldes at tiltakene er blitt dyrere enn beregnet. Da blir færre prosjekter enn planlagt gjennomført.

Vil ha mer realisme

Til dette ber Riksrevisjonen om en større realisme i beregningene for utgifter, fra jernbanens egen side. Samtidig får jernbanen skryt for å ha skjerpet kravene til planleggingen som finner sted før bevilgningene gis, i 2011, og ytterligere i 2012.

En ytterligere skjerping av planleggingen for jernbane vil ifølge Kleppa bli en del av ny Nasjonal transportplan, som skal behandles i Stortinget våren 2013.