Norge

Arkeologer fant unik steinalderkunst

Det var feltarbeider Flo Aanderaa som skulle bli den heldige som oppdaget den 6000-7000 år gamle klebersteinsfuglen.

Et oppsiktsvekkende funn av 6000-7000 år gamle dekorerte steinalderfigurer er gjort i Øygarden utenfor Bergen.

  • Cato Guhnfeldt

På to steinalderboplasser er det funnet henholdsvis en andelignende fugl og en hval. Oppdagelsene er så sjeldne at arkeologene kaller det for spektakulært.

De to figurene, som er tredimensjonale i utformingen, ble oppdaget i forrige uke. Tilsvarende funn er så langt man vet ikke tidligere gjort i Norge, med unntak av en todimensjonal flat fugl, muligens en gås, som ble funnet ved Skatestraumen i Nordfjord i første halvdel av 1990-årene.

- Dette er et helt fantastisk funn, veldig sjeldent. Feltarbeiderne som fant figurene var mildest talt meget fornøyd, opplyser prosjektleder for utgravningsarbeidet, forsker David Simpson ved Universitetsmuseet i Bergen. - Begge figurene er laget av kleberstein. Til tross for at de bare er rundt fire centimeter lange, er de svært rikt detaljert. På fuglen som trolig er en gås ut fra nakken og kroppen å dømme, ser man bl.a. vinger, føtter og hale. Hvalfiguren, det kan dreie seg om en nise, har svømmefinner inkludert ryggfinnen. Hvalens hale kan være skadet, eller knekt av. Den har en fure rundt midten som tyder på at figuren kan ha vært brukt som anheng.

Religiøst opphav

Steinfigurene ble funnet på hver sin boplass beliggende cirka 350 meter fra hverandre i luftlinje. For 6000-7000 år siden sto havet 12-13 meter høyere enn i dag slik at boplassene lå på hver sin øy adskilt med et sund. I dag ligger begge på samme landområde i Øygarden.

Klebersteinsfiguren av en andelignende fugl, trolig en gås som er rundt 6000-7000 år gammel og trolig den første av sitt slag funnet i Norge. Funnet som beskrives som uhyre sjeldent, ble gjort i Øygarden i forrige uke.

Trolig har begge figurene en religiøs tilknytning.

- Både fugler og hval kan knyttes til religiøse forestillinger, de representerer viktige symboler innenfor religion, sier seksjopnsleder for utgravningsenheten ved Universitetsmuseet i Bergen, Asle Bruen Olsen. - Fugl— og hvalfigurer opptrer ofte sammen på helleristninger. Når de oppdages som gjenstander på boplasser kan de antyde alder på tilsvarende motiv i helleristninger. Begge funn stammer fra sen del av eldre steinalder, fra mennesker som tilhørte en ren fangstkultur og som levde minst 1000 år før det første jordbruket kom til Vestlandet. Det er svært sjelden vi gjør denne type funn på steinalderboplasser, idet vi normalt bare finner redskap eller rester av disse, sier han.

Figurene er grovrenset i felt og lagt i spesialesker. I nær fremtid vil de bli helt renset og deretter vurdert av konservatorer og andre eksperter ved museet.

- Figurene er veldig skjøre og må behandles varsomt, sier Simpson. - Rapporten om funnet vil være klar neste år. Men før den tid håper vi å kunne utstille dem i museet til glede for publikum.

Finneren av hvalfiguren, Audun Seljord, hadde forøvrig en god uke. Først fant han hvalen før han to dager senere ble pappa.

Les også

  1. Maler opp helleristninger

  2. Fant Norges eldste skipslast under vann

Den ene av steinalderboplassene hvor klebersteinsfuglen ble funnet.
Figuren av en ca. fire centimeter bred hval kan ha vært brukt som anheng, ut fra furen som går rundt dyret på midten.