Norge

Jusseksperter mener voldtektssak burde gått til Høyesterett

Flere jusseksperter og profilerte advokater mener Borgarting lagmannsretts frikjennelse i voldtektssaken fra Hemsedal burde vært anket til Høyesterett.

Borgarting lagmannsretts frikjennelse i voldtektssaken fra Hemsedal har skapt stort engasjement og debatt. Her fra Kvinnefrontens støttedemonstrasjon i Oslo mandag for Andrea Voldum (i midten med stripete jakke). Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
  • NTB

Tirsdag la den profilerte forsvarsadvokaten John Christian Elden ut en tenkt anke til landets høyeste domstol på sin blogg. Han skriver blant annet at hvis det er feil i saken, må de profesjonelle parter ta ansvaret og ikke tilfeldige meddommere.

I sin fiktive anke foreslår han å anke på tiltalepunktet som gjelder gruppevoldtekt. Han skriver at «anken gjelder lovanvendelsen under skyldspørsmålet og saksbehandlingen – mangelfulle domsgrunner og mangelfull opplysning av saken ...».

  • Les politisk redaktør Trine Eilertsens kommentar: Folkedomstolens skremmende rop
Andrea Voldum deltok selv i demonstrasjonen utenfor Stortinget mandag.

Videre mener han at det burde vært nærmere sakkyndig bevisførsel om virkningen av MDMA av det omfang som retten fant bevist at den da 18 år gamle jenta måtte ha inntatt.

«Saken var ikke tilstrekkelig opplyst til å kunne avgjøres på det grunnlag det bestemmende mindretall gjorde», skriver advokaten i sitt ankeforslag.

Mildere forskrift

Elden har tidligere pekt på at det kan ha vært saksbehandlingsfeil da retten ikke vurderte om mennene kunne domfelles for grov uaktsom voldtekt – et mildere straffebud enn det de opprinnelig sto tiltalt for. Dette er da også et hovedmoment i anken.

Aktor i saken, statsadvokat Jan Eivind Norheim i Oslo statsadvokatembeter, mener det ikke er noen saksbehandlingsfeil i kjennelsen.

– Mindretallet uttaler seg om hvorvidt det foreligger grov uaktsomhet i forbindelse med vurderingen av om det skal idømmes oppreisningserstatning. Spørsmålet om grov uaktsomhet er derfor tilstrekkelig vurdert, slik jeg ser det. Det har derfor ikke vært grunnlag for å anke over saksbehandlingen, sier Norheim til VG.

Elden mener saken har prinsipiell betydning siden Høyesterett her kan ta stilling til hva som utgjør grov uaktsomhet knyttet til voldtekt, noe det ikke foreligger rettspraksis på.

Han avslutter med å skrive at det også av hensyn til de tiltalte er av betydning for deres omdømme at en frifinnelse er forsvarlig begrunnet.

«En ny behandling av saken vil ikke kunne gjøre noen urett. Hvis frifinnelsen er riktig, står den seg også ved ny prøving og en bedre opplyst sak», mener Elden.

Burde vært anket

To jussprofessorer trakk tirsdag kveld fram det samme poenget om grov uaktsom voldtekt og mente – som Elden – at saken burde vært anket til Høyesterett.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen sier til TV 2 at han synes det er overraskende at domstolen ikke vurderte en domfellelse for grov uaktsom voldtekt.

Domfellelse ved grov uaktsom voldtekt er mildere enn ved en dom for forsettlig voldtekt.

– Domstolen har lagt til grunn at tiltalte ikke forsto at jenta var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene, sier Marthinussen.

Men jussprofessoren mener det punktet burde vurderes ytterligere.

Flere jusseksperter og profilerte advokater mener Borgarting lagmannsretts frikjennelse i voldtektssaken fra Hemsedal burde vært anket til Høyesterett. Tirsdag la den profilerte forsvarsadvokaten John Christian Elden (bildet) ut en tenkt anke til landets høyeste domstol på sin blogg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det kan vurderes om det var grovt klanderverdig av de tiltalte at de ikke forsto at kvinnen ikke skjønte hva som skjedde. Hovedregelen er at vi straffer forsettlige handlinger. Men i noen tilfeller, når folk blir påført store skader, kan vi også kreve en viss aktsomhet hos mennesker, sier han.

Førsteamanuensis Anett Osnes Fause, som er ekspert på strafferett ved Universitetet i Tromsø, mener at ingenting taler mot at saken kan ankes til Høyesterett.

– Det som nå skaper spekulasjoner rundt riktigheten av avgjørelsen, synes nettopp å være at de faktorer som kunne vært prøvd av Høyesterett, ikke har vært gjort til gjenstand for prøving der, sier hun.

Les også

Tidligere ordfører anmeldt for voldstrusler i Hemsedal-saken

Les mer om

  1. Hemsedal
  2. Voldtekt
  3. John Christian Elden
  4. Kvinner
  5. Straffeloven
  6. Grunnloven
  7. Høyesterett