• Kapasiteten er sprengt • Soningskøene vokser • Fengslene er nedslitt

På ett år har soningskøen økt med over 400 personer. Fengslene i Norge er fulle og har ikke kapasitet til å ta i mot alle de straffedømte. Samtidig er fengselsbygningene så nedslitte at det vurderes å stenge soningplasser.

Etter det Aftenposten erfarer skal over 90 prosent av bygningsmassen i Oslo fengsel allerede være definert som rivningsklart. Det er avdekket store vedligeholdsmangler og omfattende vedlikehold av takfassader, vinduer og drenering rundt avdeling A "Botsen" er under planlegging. Også avdeling B («Bayern») og avdeling C («Stifinneren») har tilsvarende utfordringer.
Oslo fengsel har også et stort behov for rehabilitering av vann- og kloakkanlegg og elektrotekniske anlegg.
afp000758377-XCWo7RfMRg.jpg
afp000758376-WkxUJkqxk5.jpg
afp000758374-SDNBG4iimB.jpg
Ved store deler av murpussen rundt taket til Avdeling A "Botsen" i Oslo fengsel er det gjort midlertidige forbedringer for å unngå at biter detter ned i luftegården.

— Domstolene ilegger mer fengselsstraff enn vi klarer å ta unna, sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet til Aftenposten.

Samtidig er fengselsbygningenes tilstand enkelte steder så dårlig at soningsplasser kan måtte stenges hvis det ikke bevilges mer penger til vedlikehold. Det gjelder blant annet i Oslo og på Ullersmo.

— Dette er en situasjon som ikke kan vedvare, skriver Marianne Vollan, i et brev sendt til departementet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) leder.

Full dekning og kø

Vollan tegner et oppsiktsvekkende dystert bilde av tilstanden til norske fengsler. Samtidig lister hun opp en rekke store utfordringer Kriminalomsorgen sliter med, og som det haster å løse:

 • Mangel på kapasitet.
 • Klarer ikke gjennomføre alle de ubetingede fengselsstraffene.
 • Soningskøen har økt med over 400 personer på ett år, til 1176 personer
 • Behovet for varetektsplasser er høyere enn det kriminalomsorgen klarer å tilby.
 • Stort vedlikeholdsetterslep og en svært nedslitt bygningsmasse.
 • Behovet for vedlikehold og oppgraderinger beskrives som "svært omfattende".

Vurderer å stenge

Utfordringene med nedslitte bygg ved de to store fengslene i Oslo og på Ullersmo, som til sammen har over 580 innsatte, er så store at det vurderes å stenge ned plasser.

Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Både celler og fengselsområder beskrives som svært nedslitt.— Antall plasser som må stenges vil avhenge av hvor omfattende utbedringsarbeider som iverksettes og hvordan de organiseres, sier Vollan.

Kriminalomsorgen jobber nå med en vedlikeholdsplan sammen med Statsbygg, som eier bygningsmassen.

— Behovet for oppgradering varierer fra alminnelig vedlikehold til full rehabilitering, sier Vollan.

Etter det Aftenposten erfarer er vedlikeholdsetterslepet for norske fengsler anslått til å være på 3,5 til 4,5 milliarder kroner.

Les også:

— Prekært behov

Bildet som tegnes av ledelsen i Kriminalomsorgen bekreftes av Bernt Nordhaug, fungerende fengselsleder på Ullersmo.

— Det er et prekært vedlikeholdsbehov. Det gjelder både for bomiljøet for de innsatte, arbeidsmiljø for de ansatte og sikkerheten, sier Nordhaug.

På spørsmål om det vil bli aktuelt å stenge ned plasser ved fengselet dersom det ikke blir satt inn en innsats på vedlikehold, svarer han følgende:

— Ting må gjøres for å opprettholde soningskapasiteten.

Soningskøen vokser

På tross av tidenes høyeste utnyttelse av kapasiteten i norske fengsler i fjor (96,5 prosent dekning), har soningskøen for ubetinget fengselsstraff økt fra 768 personer ved utgangen av 2012, til 1176 personer ved utgangen av 2013, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Et forprosjekt er igang for rehabilitering av tak fasader (med vinduer) og drenering rundt Oslo fengsel avdeling A («Botsen»).

I tillegg til at domstolene utmåler flere ubetingede straffer enn fengslene klarer å få unna, er behovet for varetektsplasser høyere enn det kriminalomsorgen klarer å tilby.— Og når trykket på fengslene øker, skyldes det også at antall varetektsinnsatte er høyere og deres gjennomsnittlige sittetid lengre nå enn for noen år siden. Vi ser også at både antallet og andelen utenlandske statsborgere som sitter i fengsel sett over noen år har økt, sier Marianne Vollan til Aftenposten.

I løpet av 2013 ble det iverksatt 7298 ubetingede fengsels- og forvaringsdommer i Norge, en nedgang på 34 fra 2012 og 732 færre enn i 2011.

Les også:

— Meget krevende arbeidsforhold

Vollan sier det over tid har opparbeidet seg et betydelig etterslep på vedlikehold, og det brukes i dag mer penger enn noen gang på dette.

— Men kriminalomsorg er mer enn bygninger og kapasitet, og tross store utfordringer mener jeg at vi likevel klarer å gjennomføre straff på en god måte. Vi har lavt tilbakefall, få rømninger og vi har klart å utvide hjemmesoning med såkalt elektronisk fotlenke til å gjelde hele landet. Det er også avgjørende at de ansatte gjør en så god innsats som de faktisk gjør, under til dels meget krevende arbeidsforhold, sier hun.

Anundsen: Opplever situasjonen som dramatisk

— Jeg opplever situasjonen som svært dramatisk. Dette er et etterslep over svært mange år som ikke er blitt tatt tilstrekkelig på alvor. Det sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Anders Anundsen (Frp), justis- og beredskapsminister, mener situasjonen i fengsels-Norge er dramatisk.

Han mener situasjonen skaper enorme problemer med dagens kriminalitetsbilde.

-Det bildet har ikke utviklet seg over natten. Det har vært godt mulig å igangsette tiltak tidlig. Det er dessverre ikke gjort, mener Anundsen.

Les også:

-Den beskrivelsen som gis fra Kriminalomsorgsdirektoratet er ganske treffende for den alvorlige situasjonen vi står oppe i nå, sier Anundsen.

Varsler tiltak

Etter det Aftenposten erfarer er det anslått et vedlikeholdsetterslep på mellom 3,5 og 4,5 milliarder kroner for å sikre nødvendig kapasitet i fengslene.

Anundsen sier de nå jobber etter fire spor for å bedre situasjonen. Tiltakene vil også bli berørt i en egen stortingsmelding som kommer i løpet av høsten:

 • Sikre erstatningskapasitet ved nødvendig vedlikeholdsarbeid.
 • Celledublering og rask bygging av nye celler i Oslo.
 • Bygge ut nye fengselsplasser innenfor allerede eksisterende fengselsmurer.
 • Konseptutredninger for nye fengselsbygg
  Ifølge tall fra Kriminalomsorgen har soningskøen for ubetinget fengselsstraff økt med 400 personer på ett år. Anundsen kommenterer det slik:

-Det er en naturlig del av både utviklingen i kriminalitetsbildet, og ressursøkningen til politiet. Vi jobber nå gjennomført med å få balanse i straffesakskjeden. Nå satser vi veldig på politiet og da må vi også satse på påtalejurister, domstolen og kriminalomsorgen, sier Anundsen.

Les også:

Statsbygg: Helt akutte behov

-Det er ikke tilstrekkelig med ordinært vedlikehold, og ved noen av fengslene er det helt akutte behov som tas ta tak i hvis soningsforholdene skal opprettholdes, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

I 2009 tok Statsbygg over ansvaret for de statlig eide norske fengslene, vel 380.000 kvadratmeter med bygningsmasse spredt over hele landet.

De støtter Kriminalomsorgsdirektoratet i beskrivelsen av den dystre situasjonen for mange av bygningene som huser Norges fanger.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg

-Ja, vi er enig med kriminalomsorgen at det er en utfordring med tilstanden på bygningsmassen. Det er et stort behov for å gå inn og ta grep og det er ikke tilstrekkelig med ordinært vedlikehold. Vi ser at det er behov for ekstra midler for å få til de store oppgraderingene som trengs, sier Aschim.

Hun sier de har et godt samarbeid med Kriminalomsorgen i vurderingen av de store grepene som må tas, og at de jobber kontinuerlig med planer for hvordan situasjonen skal bli bedre.

— Hvor mye haster det å gjøre noe?

-Noen steder haster det mer enn andre steder. Det er de gamle fengslene som er spesielt utsatt. Manglende vedlikehold og oppgraderinger kan gjøre det vanskelig å utnytte soningsplassene tilstrekkelig og godt nok, sier Aschim.

Twitter: @andreasbf