Stortinget ber Regjeringen heve terskelen for bruk av dataavlesing til overvåking

Politiets nye overvåkingsmetoder vil bli vedtatt med bred støtte i Stortinget. Men de folkevalgte ber Regjeringen skjerpe bruken av en av de mest inngripende overvåkingsmetodene.

– At Stortinget, inkludert justisministerens eget parti, har sett seg nødt til å avgrense Anundsens forslag, viser at dette ikke var godt nok gjennomarbeidet i utgangspunktet, sier Hadia Tajik (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget, til Aftenposten.

– Det burde det vært, for dette er helt grunnleggende og prinsipielt viktige spørsmål, sier Tajik.

Hovedlinjene i forslaget vil bli vedtatt

Regjeringen vil hastore utvidelser av politiets overvåkingsmetoder. Lovforslaget skal behandles i Stortinget 8. juni.

Forrige tirsdag presenterte Aftenposten hvordan lovforslaget vil gi politiet en ny overvåkingshverdag.

Nå er innstillingen fra justiskomiteen klar. Lovforslaget får bred tilslutning og hovedlinjene vil bli vedtatt.

– Jeg er tilfreds med at regjeringens forslag om å styrke kampen mot den alvorligste kriminaliteten, terror, spredning av masseødeleggelsesvåpen og utenlandsk spionasje, får flertall, sier Anders Werp (H), nestleder i justiskomiteen.

  • Bakgrunn: Onsdag skrev Aftenposten om politiets nye overvåkingshverdag. Om du ikke fikk med deg saken, kan dulese her.
Lovforslaget om politiets utvidede overvåking skal behandles i Stortinget 8. juni og forslaget vil i all hovedsak bli vedtatt slik Regjeringen ønsker det.

Ber Regjeringen heve terskelen for dataavlesing

Komiteens flertall ber imidlertid regjeringen heve terskelen for å anvende dataavlesning. De vil at metoden ikke skal kunne brukes for å avdekke simpel narkotikaovertredelse, simpelt narkotikaheleri og uaktsomt narkotikaheleri.

I lovforslaget innfører Regjeringen dataavlesing som et nytt tvangsmiddel politiet kan bruke. Det betyr enkelt forklart at politiet kan hacke datamaskiner for å lese alt som blir gjort og skrevet.

Werp: Personvernet blir ytterligere styrket

- Etter Høyres mening, og i lys av trusselbildet i samfunnet, er dette balanserte og nødvendige tiltak for å bekjempe og forebygge alvorlig kriminalitet

– Politiet får nå verktøy for å kunne være til stede i flere lovtomme rom som kriminelle opererer i, sier Werp.

Han mener Regjeringen foretar gode avveininger mellom samfunnssikkerhet og personvern i lovforslaget.

– Personvernet blir ytterligere styrket gjennom Stortingets behandling, blant annet ved å stramme inn på bruken av dataavlesning, og en ny gjennomgang av regelverket for behandling av overskuddsinformasjon, sier Werp.

– I tillegg styrker vi innsyn og kontroll av politiets metodebruk ved å tilføre Kommunikasjonskontrollutvalget ressurser og kompetanse, sier Werp.

– Etter Høyres mening, og i lys av trusselbildet i samfunnet, er dette balanserte og nødvendige tiltak for å bekjempe og forebygge alvorlig kriminalitet. I tillegg er det et forsvarsverk mot krefter som har demokratiet som fiende, sier Werp.

Leirstein: Opptatt av å finne en balansegang

Ulf Leirstein sitter i Stortingets justiskomite for Fremskrittspartiet.

– Vi har vært opptatt av å finne en balansegang mellom viktige personvernhensyn og metoder for politiet. Dette viser at vi tar dette på alvor, sier Ulf Leirstein (Frp).

Kjell Ingolf Ropstad (Krf), andre nestleder i komiteen, sier de er opptatt av å sikre politiet oppdaterte verktøy for å bekjempe den mest alvorlige kriminaliteten.

– Samtidig har det vært viktig å unngå massiv overvåking og sikre domstolskontroll av metodene. Det gjør vi nå, og det er kun når det er domstolene finner det sannsynlig at noen vil begå svært alvorlig kriminalitet at politiet får bruke dataavlesning, sier Ropstad.

Tajik: Ikke godt nok gjennomarbeidet i utgangspunktet

- Dette er et svært inngripende virkemiddel og burde ikke brukes på mindre forbrytelser, sier Hadia Tajik (Ap) om dataavlesing.

Hadia Tajik (Ap), leder i justiskomiteen sier følgende om flertallsforslaget om dataavlesing.

– Jeg er glad for at Høyre og Fremskrittspartiet har gått med på ett av våre forslag, og nå vil være med på å heve terskelen for bruk av den skjulte metoden dataavlesning. Dette er et svært inngripende virkemiddel og burde ikke brukes på mindre forbrytelser, sier Tajik.

Vil skjerpe reglene for oppbevaring og sletting

Flertallet i justiskomiteen ber også regjeringen foreta en gjennomgang av reglene om bruk, oppbevaring og sletting av overskuddsinformasjon, som de mener vil kunne øke vesentlig ved gjennomføringen av de nye forslagene.

Samtidig ber de Kommunikasjonskontrollutvalget føre oversikt over antall saker med unnlatt underretning, hvilke straffebud personen har vært mistenkt for brudd på, hvilke typer skjulte tvangsmidler som er tatt i bruk og begrunnelsen for den unnlatte underretningen.

De ber regjeringen foreta en evaluering av Kommunikasjonskontrollutvalget 3–5 år etter lovendringene.

- Det som haster er at politiet og særlig PST har vært tydelig på at det er et etterretningshull fordi de ikke har tilgang på dataavlesing. På grunn av situasjonen Europa befinner seg i nå, kjørte vi opp tempoet for å få på plass dette, sa Anders Anundsen (Frp), justis- og beredskapsminister til Aftenposten lørdag.

Ber om at kontrollen skjerpes

Samtidig ber de regjeringen videreføre gjennomføring av kameraovervåking slik at det kun omfatter opptak av bildemateriale, ikke lyd. Dette er en presisering om videreføring av dagens regler.

– Det er godt å se at Høyre og Frp ikke er enig i Anundsens opprinnelige forslag om kameraovervåking med lyd og bilde, og heller vil legge hjemmelen for lyd til romavlytting slik det burde vært fra starten av, sier Tajik.

- Det virker som om man i iveren etter å spionere mest mulig på befolkningen har mistet av syne det overordnede mål om at samfunnets totale overvåking skal være så lav som mulig, har forsvarsadvokat John Christian Elden sagt til Aftenposten om lovforslaget til Regjeringen. Her sammen med Hadia Tajik under åpningen av Stortinget i fjor. Elden er vararepresentant for Høyre.

Ap-politikeren sier hun er overrasket over at Høyre og Frp «tar så lett på forholdet til Grunnloven».

– De gir PST ganske vide fullmakter til å drive dataavlesning i folks private hjem, selv når det bare er snakk om å forebygge eventuelle trusler mot myndighetspersoner. Å forebygge en trussel er en adgang som er for vid, sier Tajik.

– For i klar tekst betyr det at politiet kan hente ut informasjon fra folks datamaskiner uten at det finnes rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, kun i den hensikt å forebygge trusler. Det er en altfor vid adgang. Jeg skulle helst sett at denne adgangen ble begrenset til de mest alvorlige tilfeller, som å forebygge terror, sier Tajik

  • Juspofessorer og advokater mener nye overvåkingstiltak er i strid med Grunnloven. Les hvorfor her.