Pasienter kan ikke lenger velge behandling på private sykehus på det offentliges regning

Frem til i dag har private sykehus behandlet pasienter gjennom fritt sykehusvalg. Bent Høie suspenderer nå denne ordningen.

Pasienter kan ikke lenger få behandling bekostet av det offentlige på private sykehus, sier Bent Høie.

Etter at de offentlige sykehusene de siste ukene har avlyst timene til mange pasienter har flere av de private institusjonene tatt disse oppgavene. Det blir det nå slutt på.

Helseminister Bent Høie suspenderer nå fritt behandlingsvalg for alle pasienter uten rus, psykiatri og habilitering for barn.

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

Høie vil ha et felles helsevesen

– Det er god kontakt mellom de offentlige og de private sykehusene. Men vi suspenderer nå fritt behandlingsvalg for noen av de enkle inngrepene. Det betyr at pasientene heller ikke kan søke om å bli behandlet på private institusjoner, sier Bent Høie til Aftenposten.

Han sier helseressursene må sees under ett, og brukes likt.

– Det blir feil hvis pasienter får en behandling i det private på det offentliges regning og andre ikke, sier Høie.

Droppet kosmetisk kirurgi og fedmeoperasjoner

Kommunikasjonssjef i Aleris, Oslo, Anita Tunold opplyser at de har hatt normal drift frem til nå, men at det ved avdelingene har hatt redusert tilbud akkurat nå.

I tillegg er det midlertidig stans i virksomhet som ikke er medisinsk begrunnet, som kosmetiske behandlinger og estetisk kirurgi, og utsatt større operasjoner som overvektskirurgi, sier hun.

Må vente lengre på å bli vurdert på sykehus

Under fredagens pressekonferanse opplyste helseminister Bent Høie også at fristen til å bli vurdert øker fra 10 til 30 dager.

Helse- og omsorgsministeren begrunner dette med at spesialisthelsetjenesten nå er er satt under et voldsomt press.

– Vi må prioritere ned det som kan vente uten alvorlige konsekvenser. Dette vil kunne føre til at mange pasienter som har krav på helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten vil måtte vemte lengre på hjelpen de har krav på enn i en normalsituasjon, sier Høie.

– Derfor foreslår vi at spesialisthelsetjenestens plikt til å sette en frist for når pasienten får senest skal få nødvendig helsehjelp ikke skal gjelde i det tidsrommet forskrifen vi fremmer nå er i kraft. Pasienten vil fortsatt ha rett til å få helsehjelp innen forsvarlig tid, sier han.

Han opplyser at dette

Volvat: - Overrasket

– Volvat respekterer selvfølgelig at helseminister Bent Høie velger å suspendere fritt behandlingsvalg, men pasientene blir jo ikke borte, sier medisinsk sjef, Jens Christian Dolva.

– Det er mange pasienter som har ventet lenge allerede, og som nå må se for seg enda lengre ventetid med sine ulike plager.

– Dette kunne enkelt vært løst med en tydelig sentral prioritering fra alle sykehus til de sykehusene som sitter med kapasitet nå. Private eller offentlige,mener Dolva.

Han sier videre at Volvat er overrasket over at det er lite sentral styring på ressurser i helsevesenet, noe de har etterspurt overfor Helsedirektoratet ved flere anledninger.

– Oppleves som meningløst

– Vi har ennå ikke fått noen tilbakemeldinger på hvilket behov man ser for seg at man kan ha bruk for. Ei heller om man skal bruke de uutnyttede ressursene som finnes hos de private aktørene.

– Nå sitter vi egentlig bare og venter på å kunne bidra. Det oppleves naturligvis som meningsløst at man enn så lenge innehar etterspurt kompetanse og kapasitet uten at den blir benyttet. Særlig når vi ønsker å bidra i den felles dugnaden som statsminister Erna Solberg har bedt oss alle om å støtte opp under, avslutter Dolva.