Ap krever at regjeringen stanser muslimske overnattings-SFO-er

Arbeiderpartiet forventer at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) rydder opp og stopper moskéovernatting. Frp er skuffet over forslaget til ny trossamfunnslov som deres egen regjering står bak.

Torstein Tvedt Solberg (Ap), nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen.

Etter at Aftenposten sist helg avdekket at barn sover over i lokalene til det konservative trossamfunnet Det Islamske Kultursenter og at gutter og jenter får koranundervisning og leksehjelp hver for seg, ba Aps stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg tirsdag barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) redegjøre for hvordan trossamfunnet har kunnet utvikle en overnattingspraksis uten kvalitetskrav og tillatelse.

– Vi forventer at han rydder opp, stopper denne praksisen og tetter hull i lovverket, slik at en har kontroll på tillatelser og tilsyn, sier Tvedt Solberg, nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen, til Aftenposten.

– Det kan ikke være opp til den enkelte kommune å avgjøre dette. Det er soleklart for meg at vi ikke ønsker en utvikling med religiøse internatskoler i Norge. Da må vi stoppe dette nå.

Flertall for tilsyn

I 2018 vedtok Stortinget et forslag om statlig tilsyn med koranskoler med én stemmes overvekt. Ap-forslaget lød slik:

«Stortinget ber regjeringen gjøre tilsyn og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av.»

Men i regjeringens forslag til ny tros- og livssynslov, som etter planen skal vedtas i Stortinget til våren, skal trossamfunnene rapportere om sin virksomhet til fylkesmannen som før.

– En årsrapport er ikke noe nytt. Det er ikke å følge opp Stortingets vedtak, sier Aps Jan Bøhler, medlem av justiskomiteen og en av forslagsstillerne.

Les også

Har ikke ført tilsyn med overnattings-SFO-en

– Passivt og skuffende

I lovforslaget står det at trossamfunn kan nektes tilskudd dersom de utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter.

– Det står at det «kan» kreves rapportering om særskilte forhold. Det bør spesifiseres tydeligere hva som skal være med i årsrapporten. Det som sies om barns rettigheter er vagt, mener Jan Bøhler.

– Dette er løst, passivt og skuffende. Frp er det nest største regjeringspartiet og var med på å fatte vedtaket. Da hadde jeg forventet at regjeringen skulle følge opp.

Les også

Vil utvide omstridt tilbud med muslimsk overnattings-«SFO» i Oslo

Oslo-representant Jan Bøhler bor i området der Det Islamske Kultursenteret har opprettet overnattingstilbud. Han mener slike tilbud er skadelig for integreringen i Groruddalen.

Han er bekymret og urolig for integreringen etter å ha lest om praksisen med overnattings-SFO i Drammen og Oslo.

– Dette handler ikke om trosfrihet, men om barn og unges oppvekstvilkår, sier Bøhler.

Han mener den type etterskoletilbud som omtales i Aftenpostens reportasjer er skadelig for barns oppvekstvilkår.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende og alvorlig for integreringen at dette har kunnet foregå i det stille.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim er fra Drammens-området, der Det Islamske Kultursenter er en av de største muslimske menighetene. Her besøker han hjembyen 1. mai i år.

Skuffet over egen regjering

I det nye forslaget til trossamfunnslov foreslås det ikke konkret lovregulering av koranskoler eller andre fritidsaktiviteter for barn i regi av trossamfunn.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim var allerede sist helg ute og gjentok partiets ønske om en koranskolekartlegging og en tilsynsordning for ulike former for trosopplæring av barn.

Frp er tydelige på at regjeringens forslag til trossamfunnslov ikke går langt nok. Helgheim medgir at han er skuffet.

– Her må det forbedringer til.

Han understreker at lovverket må legge føringer for å motvirke segregering og diskriminering. Og at integreringshemmende virksomhet bør miste statsstøtte.

– Vi er klare på at det må utarbeides retningslinjer.

– Sov dere i timen da forslaget ble snekret i regjeringen?

– Nei, men dette var det man klarte å bli enige om. Nå må vi jobbe med samarbeidspartnere under stortingsbehandlingen. Etter Aftenpostens saker er det nok flere som ser på dette med nye øyne, sier Helgheim.

Taus Ropstad

Det har kommet flere spørsmål til Ropstad etter Aftenpostens artikler. Både Aps integreringspolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen og Masud Gharahkhani (Ap) har bedt ham redegjøre for hvordan regjeringen skal følge opp stortingsvedtaket og sørge for at det gjennomføres tilsyn.

Aftenposten har siden søndag bedt om et intervju med Kjell Ingolf Ropstad. I stedet har vi fått beskjed om å sende spørsmålene skriftlig til hans statssekretær.

– Dette er en vanskelig sak, fordi vi ikke vet nok om innholdet i dette tilbudet. Slik det fremstår kan det synes som noe mer og annet enn vanlig trosopplæring, skriver Jorunn Hallaråker (KrF) på e-post til Aftenposten.

– Trossamfunnene er forpliktet til å følge norsk lov. Bekymringer om straffbare forhold og omsorgssvikt må meldes til politi eller barnevern, påpeker Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) via sin statssekretær.

– Hvorfor har dere ikke fulgt opp Stortingets vedtak? Kommer dere til å gjøre det?

– I lovforslaget følger vi opp anmodningsvedtaket ved å stille strengere krav til rapportering, ved å kreve åpenhet og ved at alvorlige krenkelser av barns og andres rettigheter og frihet kan føre til at tilskudd nektes eller holdes tilbake, skriver Hallaråker.

Hun minner om at fylkesmannen kan be om særskilt rapportering om barns rettigheter.

Regjeringens forslag til ny tros- og livssynslov er til behandling i familie- og kulturkomiteen. Høringsdato er satt til 12. desember.

Les alle sakene om de muslimske overnattings-SFOene