Tallet på asylsøkere faller videre

I oktober kom det bare 175 asylsøkere til Norge, viser tall Utlendingsdirektoratet (UDI) la frem mandag.

I oktober kom det 175 asylsøkere til Norge.
  • og NTB

I september kom det 183 asylsøkere, og ankomsttallene har i flere måneder ligget stabilt på litt under 50 nye asylsøkere pr. uke.

Tilsammen er det kommet 3236 asylsøkere til Norge i årets ti første måneder. Bare snaut 2.000 har tatt seg hit på egen hånd. Resten, 1252 søkere, er overført til Norge fra Hellas og Italia gjennom Norges frivillige deltagelse i EUs relokaliseringsordning.

I mai anslo UDI at det ville komme 3000 ordinære asylsøkere til Norge i 2017. I oktober ble anslaget nedjustert til 2500.

Færre på mottak

UDI forklarer nedjusteringen med at det kom færre asylsøkere i sommermånedene enn ventet. De tror det lave ankomstnivået vil vare ut året. I tillegg halveres tallet for ordinære asylsøkere som ventes i 2018, fra 6000 til 3000.

Vi må tilbake til 1997 for å finne så lave asylsøkertall. Det året søkte om lag 2300 personer asyl her i landet.

Belegget på asylmottakene er mer enn halvert i år – i januar bodde det 12.700 personer på norske mottak. Ved utgangen av oktober var tallet redusert til 6200. Om lag 1500 av beboerne har fått endelig avlslag og har plikt til å forlate landet, mens 2600 personer ventet på svar på asylsøknaden eller på svar på klage etter avslag. Resten ventet på bosetting i en kommune.

Mange familiegjenforeninger

Tallet på familiegjenforeninger ligger stabilt høyt, selv om asylsøkertallene faller. Så langt i år har 12.352 personer fått komme til Norge som familieinnvandrere.

Her topper borgere fra Syria og Eritrea listen med henholdsvis 2468 og 1337 innvandrere i årets ti første måneder. Godt over halvparten av asylsøkerne som er kommet til Norge i år, kommer også fra disse to landene.

Til sammenligning kom det 12.600 familieinnvandrere til Norge i 2015 og 15.300 i fjor.