Politiets vold mot barn-etterforskning skal granskes

100 punkter ved politiets etterforskning skal ettergås. Over 20 statsadvokater er satt av til jobben.

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

I mer enn ti år har Riksadvokaten satt fokus på vold i nære relasjoner i sine årlige rundskriv. Likevel var har slike saker blitt liggende ubehandlet hos politiet, slik at den tiltalte i mange saker får "strafferabatt".

— Slik «liggetid» er helt uakseptabelt, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Nå har Riksadvokaten satt kraft bak rundskrivet: For å sjekke kvaliteten på politiets arbeid skal to statsadvokater ved hvert av de ti statsadvokatembetene før sommeren bruke to uker på å sjekke saker som dreier seg om vold i nære relasjoner, hvor barn ofte er blant ofrene.

Les også

På Stovner er syv anmeldte familievoldssaker på en uke vanlig - de er nesten tomme for voldsalarmer

Det må satses enda mer

Riksadvokaten har merket seg Aftenpostens reportasjer den siste tiden, som viser at ni av ti voldsdømte i Oslo har innvandrerbakgrunn.

— Aftenpostens artikkelserier om vold mot barn har ytterligere underbygget det inntrykket Riksadvokaten lenge har hatt både om at dette er et område det må satses enda sterkere på og om behovet for en kvalitetskontroll av politiets oppgaveløsning på dette området, sier Sæther.

De siste ukene har Aftenposten sett nærmere på hvem som dømmes for vold mot sine egne barn. Det finnes ikke statistikk over hva som kjennetegner gjerningspersoner og fornærmede i familievoldsaker. Ved å granske dommene ved Oslo tingrett de siste tre årene har vi fått et bilde av voldsutøverne og deres ofre:

Men undersøkelsen nå retter seg mot vold i alle familier, enten de er etnisk norske eller innvandrerfamilier.

Sjekkliste for vold mot barn-saker

I Oslo skal politiets arbeid med vold mot barn gjennomgås av flere statsadvokater:

— Vi avsetter seks statsadvokater det meste av juni måned for å gjennomgå kvaliteten på et nærmere angitt antall saker om både vold i nære relasjoner og voldtekter, sier førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud ved Oslo statsadvokatembeter.

Gjennomgangen av politiets arbeid skal følge klare retningslinjer fra Riksadvokaten:

  • Gjennom en «sjekkliste» med mer enn ett hundre punkter om alt fra hvordan bevis er sikret når politiet er tilkalt til vold i hjemmet, til tidsforbruk og hvilke vitner som er avhørt.
  • Statsadvokatene skal gi tilbakemelding til hvert enkelt politidistrikt om hva som må forbedres, og de skal sende rapport til riksadvokaten.
  • Det er første gang dette skal undersøkes så nøye. Vi har lenge vært opptatt av barns rettssikkerhet. Og etter en styrking av den høyere påtalemyndighet for ett år siden har vi nå ressurser til å undersøke grundigere hvordan disse sakene blir behandlet, sier Sæther.

— Da vil vi for første gang lage en nasjonal plan om hvordan slike saker skal behandles, slik at vi er sikret høy kvalitet på behandling av disse sakene, sier assisterende riksadvokat Sæther.

Leste Aftenpostens artikler:

Les også

Horne og Tajik: Åpner for å kartlegge vold basert på etnisitet

Gir klar beskjed

Riksadvokaten gir med dette en klar og tydelig beskjed om at barn som utsettes for vold og overgrep, ofte av sine egne foreldre og i sitt eget hjem, skal få mer hjelp fra samfunnet.— Strafferammen for grov vold i nære relasjoner er nå hevet til 15 års fengsel. Det viser hvor alvorlige disse sakene og vold mot barn er. Derfor skal disse sakene prioriteres høyt. Og det må være høy kvalitet i straffesaksarbeidet, slik at noen saker skal ankes opp til Høyesterett. Dermed kan det etableres et høyere straffenivå slik Stortinget klart har bedt om, sier Sæther.

Sjekker kvaliteten i to uker

Fokus på avvergeplikten – plikten til å avverge vold

Riksadvokaten understreker også at politiet i saker om vold mot barn må undersøke om noen har brutt avvergeplikten, den plikten alle har til å avverge vold mot barn.

Det betyr at politiet også skal undersøke om lærere, barnehageansatte, sosialarbeidere leger og annet helsepersonell har vært klar over vold mot barn, men uten å melde fra.

Riksadvokaten skriver i rundskrivet at en fjerdedel av alle drap i Norge er såkalte partnerdrap, og hvor offeret på forhånd ofte har hatt kontakt med hjelpe— og behandlingsapparatet.

— Vi minner derfor om at avvergeplikten gjelder også der hvor voksne er ofre, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa i et intervju for to uker siden at barna, som trenger det mest, er de som har sett minst til politiet. Gjennom riksadvokatens ordre nå får politiet enda en klar beskjed fra høyeste hold; vold og overgrep mot barn skal fortsatt prioriteres høyt.