NRK: Staten anker Behring Breivik-dommen

Staten anker Behring Breivik-dommen.

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic ga terroristen Anders Behring Breivik medhold i at soningsregimet hans bryter menneskerettighetene. Her fra hovedforhandlingen i Skien før påske.

Oslo tingrett mener soningsforholdene til terroristen Anders Behring Breivik (37) bryter med menneskerettighetene.

Forrige onsdag ga tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic Behring Breivik medhold i at soningsregimet hans bryter med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen arttikkel 3.

Nå har Kriminalomsorgen og justis- og beredskapsdepartementet valgt å anke.

Mener begrunnelsene er mangelfulle

Flere ble overrasket da tingretten i forrige uke ga Behring Breivik medhold.

Avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.

De viktigste momentene er isolasjonens lange varighet, mangelfull begrunnelse ved vurderingen av om isolasjon er strengt nødvendig, og begrensede forvaltningsmessige klagemuligheter, ifølge tingretten.

I dommen skriver retten:

"Etter rettens syn er det ikke samsvar mellom de risikovurderinger som er foretatt av ham, hans gode oppførsel i fengselet siden pågripelsen, og det strenge regimet han fortsatt er underlagt".
«Retten er etter en samlet vurdering av sakens forhold kommet til at soningsregimet innebærer en umenneskelig behandling av Breivik; terskelen for alvorlighet er overskredet**».**
Tingettsdommer Helen Andenæs Sekulic ledet den fire dager lange hovedforhandlingen i rettslokalet i fengselet i Skien uken før påske.

Staten ble dømt til å betale saksomkostninger

I tillegg la retten vekt på at Behring Breiviks psykiske helsetilstand ikke var tilstrekkelig tatt hensyn til ved fastleggingen av soningsregimet.

Videre ble rutinemessige nakenundersøkelser etter lufting i luftegård og som ledd i jevnlige uvarslede kontroller av ham ikke ansett som tilstrekkelig begrunnet ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv.

Sett i sammenheng med de andre strenge restriksjonene han var underlagt, ble dette ansett som nedverdigende behandling i konvensjonens forstand.

Kriminalomsorgens brev-, besøks- og telefonkontroll ble ikke ansett som et brudd på EMK artikkel 8. Staten frifinnes derfor på dette punktet.

Staten ble også dømt til å betale Behring Breiviks sakskostnader på 330.937,50 kroner.

Les også

Forsvarsadvokat Frode Sulland: «Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett»

Advokater og dommerforeningen reagerte

Én time etter det ble kjent at tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic ga Behring Breivik medhold, sa prosessfullmektig Marius Emberland hos regjeringsadvokaten følgende til pressen på spørsmål om han var overrasket:

– Jeg er alltid overrasket når ikke retten hører på det som er riktig vurdering av både faktiske ting og jusen.

Det er Emberland som har ført saken på vegene av justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

- Jeg er alltid overrasket når ikke retten hører på det som er riktig vurdering av både faktiske ting og jusen, sa Marius Emberland, hos regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for justis- og beredskapsdepartementet.

På spørsmål om hvor alvorlig det er for staten at de er dømt for brudd på menneskerettighetene, svarte han følgende:

– Det skjer oftere enn man skulle tro. Så det er jeg ikke bekymret for.

Den profilerte forsvarsadvokaten Frode Sulland, som i mange år var leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, reagerte kraftig på det han kaller «rettslig arroganse» fra Emberland.

– Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett. Det gis et inntrykk av at regjeringsadvokaten
hever seg over, og ikke respekterer rettsapparatet og at de fortsatt mener å ha rett når retten mener de tar feil, sier
Sulland.

Også Ingjerd Thune, leder i Den norske dommerforening og sorenskriver i Gjøvik tingrett reagerte på uttalelsene da hun hørte dem.

– Jeg skjønner godt at mange reagerer. Jeg har aldri hørt noen advokat uttale seg på den måten noen gang. Det var overraskende, sier Thune.

Hun støtter kritikken fra Sulland.

– Det er ingen som har monopol på hva som er riktig jus, heller ikke regjeringsadvokaten. Jeg er overrasket over at han ikke har større respekt for domstolen, sier Thune.