Norge

Leger mest kritiske til stengte skoler som smitteverntiltak

Støtten til smitteverntiltak er jevnt over stor i befolkningen. Men leger er mer kritiske til å stenge skoler og barnehager.

Medieundersøkelsen 2021 har blant annet undersøkt forskjellene mellom leger, sykepleiere og den generelle befolkningens holdninger til ulike smitteverntiltak.
  • Marianne Stensland
    Journalist

– Så vidt meg bekjent er det ingen som har spurt norske leger og sykepleiere om dette tidligere, så svarene gir oss helt ny kunnskap om holdningene til noen av dem som har jobbet tettest på pandemien, sier Erik Knudsen.

Han er forsker ved Universitetet i Bergen og faglig ansvarlig for Medieundersøkelsen 2021.

I undersøkelsen er et representativt utvalg av befolkningen blitt spurt om hvor enig eller uenig de er i innføringen av ulike smitteverntiltak. Spørsmålene ble stilt både i november 2020 og mars 2021.

De samme spørsmålene ble deretter stilt sykepleiere og leger.

Resultatet viser at spesielt synet på stengte skoler varierer mellom de ulike gruppene.

Annenhver lege kritisk til skolestenging

Jevnt over støtter store deler av befolkningen opp om mange av de smitteverntiltakene som er innført. Men tallene viser også at leger er mer kritiske til å stenge skoler enn de andre gruppene.

Omtrent annenhver lege er noe eller helt uenig i bruk av skolestenging som et smitteverntiltak.

Blant sykepleiere og normalbefolkningen svarer en tredjedel det samme:

– Ikke hver dag man ser sånne forskjeller

Forskjellen mellom legene og de andre gruppene er statistisk signifikant. Det er derfor stor sannsynlighet for at den ikke kan forklares av tilfeldigheter.

– Når man driver med opinionsforskning er det ikke hver dag man ser sånne forskjeller mellom ulike grupper. Ofte sitter vi litt med lupe for å finne disse, men her er det helt tydelig, sier Knudsen.

– Vet dere noe om hvorfor leger er mer kritiske til skolestenging?

– Nei, det har vi ikke klart å finne noen umiddelbart gode forklaringer på. Men det ser ut som om det er en sterk sammenheng mellom utdanning og syn på dette i befolkningen generelt. De som har seks års utdanning eller mer, er mindre enig i skolestenging som tiltak. Det høye utdanningsnivået til legene kan derfor være én av flere forklaringer.

Flere inntar en kritisk holdning i ettertid

Det er ingen forskjell mellom leger som har jobbet med koronapasienter og de som ikke har gjort det. Det overrasker Knudsen.

– Samtidig er det viktig å understreke at dette er en retrospektiv undersøkelse. Vi har stilt spørsmålene i ettertid. Dersom vi hadde stilt de samme spørsmålene da skolene ble stengt ned i mars i fjor, ville svaret trolig vært et annet, sier han.

Ifølge Knudsen er det en generell trend ved kriser: Høy oppslutning om tiltak og at det må gjøres noe først, før denne etter hvert avtar og flere inntar en kritisk holdning.

– Men det er interessant at oppslutningen antagelig har avtatt mer hos legene enn andre grupper.

Undersøkelsen sier imidlertid ikke noe om hvordan lærere eller andre skoleansatte ser på tiltaket.

– Vi har ikke spurt noen andre grupper, men håper at dette kan kartlegges bredere. Det er i alle fall tydelig at tiltaket vurderes ulikt av forskjellige yrkesgrupper, sier Knudsen.

Størst enighet om karantenekrav

Tallene viser også at legene er noe mer kritiske til arrangementsforbud for breddeidretten. 28 prosent er noe eller helt uenig i dette tiltaket.

Tilsvarende tall for sykepleiere og befolkningen generelt er henholdsvis 18 og 22 prosent (mars 2021).

Det store flertallet av leger, hele 67 prosent, gir likevel betydelig støtte til et slikt forbud.

Respondentene har også blitt spurt om holdninger til andre smitteverntiltak som karantenekrav ved utenlandsreiser, bruk av munnbind, skjenkestopp og begrensninger for kulturarrangementer.

Blant disse er det karantenekrav ved utenlandsreise som har klart høyest score på «helt enig» i alle grupper.

89 prosent av legene er helt enig i at dette er et nyttig tiltak, og hele 95 prosent av sykepleierne støtter opp om dette.

Befolkningen generelt var noe mindre positive til dette i november 2020.

Da var 86 prosent «helt enig» i at dette var et av tiltakene som ble innført. I mars 2021 hadde andelen økt til 92 prosent.

Les også

  1. Nye smittetall fra FHI: Ansatte i skole og barnehage mer utsatt enn gjennomsnittet. Gjelder særlig i Oslo.

  2. Helsedirektoratet har flere ganger stilt spørsmål ved FHIs kunnskap om smitte blant barn og unge

  3. Kaos, frykt og raske beslutninger. Dette skjedde da skolene stengte.

Les mer om

  1. Legeforeningen
  2. Smittevern
  3. Undersøkelser
  4. Norsk Sykepleierforbund