Helsedepartementet om PwC-konsulenter: Må regnes som en del av Direktoratet for e-helse

Offentligheten får ikke se dialog mellom konsulenter og staten om medieomtalen av milliardprosjekt. Årsaken er blant annet den nære tilknytningen mellom PwC-konsulentene og direktoratet.

Helse- og omsorgdepartementet holder til i denne bygningen i Oslo sentrum.

Det kommer frem i en vurdering fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Aftenposten fortalte i sommer om hvordan en av PwCs partnere har vært helt sentral i utredningen og planlegging av milliardprosjektet Akson i Direktoratet for e-helse.

Dette er et prosjekt som skal gi ny journalløsning til helsetjenesten i kommunene. Arbeidet med utredningen og planlegging har gitt PwC store inntekter gjennom mange år.

Trekker frem «nær tilknytning»

PwCs partner har blant annet opptrådt som en representant for Direktoratet for e-helse samtidig som han signerte kontrakter med direktoratet på vegne av PwC.

Flere fagkilder har ment at måten PwC-ansatte har fått opptre på i direktoratet, har vært problematisk.

Direktoratet har avvist at det er noen problematisk rolleblanding.

I september fortalte vi også om hvordan PwC ifølge timelister hadde fått betalt for å lage svar på mediehenvendelser til direktoratet.

Avisen ba i august om innsyn i dialogen mellom PwC-konsulenter og Direktoratet for e-helse for å få et innblikk i hva som er utarbeidet og kommunisert. Dette har blitt avvist, først av direktoratet og nå også av Helse- og omsorgsdepartmentet.

I begrunnelen skriver departementet at de to PwC-konsulentene som har vært involvert i korrespondansen, «må regnes som en del av organet».

De forklarer dette med «personenes nære tilknytning» til Akson-prosjektet. Det legges også vekt på at de har vært involvert i arbeidet for helsemyndighetene i lang tid, henholdsvis fire og åtte år.

Mener offentliggjøring kan være uheldig

Departementet mener derfor at kontakten mellom PwC-konsulentene og direktoratets ansatte er å anse som intern dialog. De skriver vider at dette kan være uheldig, fordi det kan føre til at sakene ikke blir godt nok belyst.

«Dette kan f.eks. være forhold som går imot den endelige konklusjonen, det kan være synspunkter som må ses på som kontroversielle eller som går imot virksomhetens tidligere standpunkt», heter det.

I september ga jusprofessor Jan Fridthjof Bernt uttrykk for at det er problematisk å hemmeligholde denne typen dokumentasjon.

– Dette er ikke organintern informasjon. PwC er en utenforstående, privat aktør som også kan ha en partsinteresse når det gjelder hva som blir gitt innsyn i. Da kan ikke denne informasjonen holdes tilbake som organintern. Det vil jeg si er prinsipielt betenkelig, sa han.