Kan arbeidsgiver spørre om ansatte er vaksinert? Svaret er tja.

Sjefen lurer på om du er vaksinert mot covid-19. Er det greit å spørre? Svaret er at det er avhengig av hva slags jobb du har.

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke spørre om ansatte er smittet eller vaksinert.

Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke spørre om du er vaksinert eller har hatt covid-19. Det opplyser seksjonssjef i Arbeidstilsynet, Tonje Faanes.

Hun viser til at mange arbeidsgivere kan gjennomføre smitteverntiltakene som anbefales av Helsedirektoratet. Dette kan være avstand, hygiene og å være hjemme når man er syk. Men tiltakene må være relevante og som følge av risikovurderinger.

– Risikovurderingene skal være gjennomført i samarbeid med arbeidstagerne og deres tillitsvalgte, sier Faanes.

Aftenposten skrev forrige uke om Ingrid Stranger-Thorsen som har en sykdom som gjør at hun kan bli alvorlig syk av covid-19. Hun er avhengig av at folk rundt henne er vaksinert.

Men hun og andre utsatte kan ikke kreve at arbeidsgiver spør kollegene hennes om de er vaksinert.

Å spørre om vaksinestatus er et kontrolltiltak

Tone Faanes sier videre at vaksinasjonsstatus kun kan kartlegges når arbeidsgiver kan vise til særskilt god grunn fra arbeidsoppgavene til arbeidstagerne.

– Et eksempel er arbeid innenfor helsesektoren med sårbare pasientgrupper.

Hun sier videre at å spørre om vaksinasjonsstatus eller gjennomgått sykdom er definert som et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven.

– Dette er helseopplysninger. Slike opplysninger omfattes også av personvernregelverket.

– Kan en arbeidstager som ikke må utsettes for smitte spørre arbeidsgiver om kollegaers smitte eller vaksine-status?

– Nei. Men arbeidsgiver har plikt til å sørge for at alle arbeidstagere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og en tilretteleggingsplikt – både generelt og for den enkelte, svarer Faanes i Arbeidstilsynet.

– Kan arbeidsgiver, f.eks en sykehusdirektør, spørre om smitte eller vaksinestatus?

– Ja. Dersom pasient- eller brukergruppen er sårbare for smitte, og andre risikoreduserende tiltak ikke er tilstrekkelige, vil arbeidsgiver kunne kartlegge vaksinasjonsstatus.

Skjevt maktforhold

Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, sier arbeidsgiver må være bevisste og varsomme når de samler inn helseopplysninger fra arbeidstagere.

– Å basere seg kun på samtykke fra den ansatte, kan være problematisk ettersom den ansatte er i et skjevt maktforhold med arbeidsgiveren, sier hun.

Ansatt har ikke plikt til å svare

Jurist Anne Kjersti Befring sier at dersom informasjon om vaksinasjonsstatus er nødvendig for å kunne organisere virksomheten forsvarlig, kan arbeidsgiver be om denne informasjonen.

– Men den enkelte ansatte har ikke alltid en plikt til å svare på spørsmålet. Uten svar bør vedkommende behandles som uvaksinert dersom det kan skape stor risiko i virksomheten, sier hun.

Ifølge Befring er praksis strengere hvis det gjelder helsepersonell og deres smittestatus avgjørende for å yte forsvarlig helsehjelp.

– Da må vedkommende svare på spørsmålet.

Befring sier videre at ved ansettelser kan enhver spørres når dette er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp i den aktuelle stillingen.

Nyansatte ved OUS blir spurt om vaksinestatus

Seksjonsleder Janne Gripheim ved transplantasjonskirurgisk sengepost på Oslo universitetssykehus opplyser at alle ansatte ved avdelingen er vaksinert.

De fleste pasientene her har svært dårlig immunforsvar og er spesielt utsatt for å bli alvorlig syke av covid-19.

Fast ansatte og vikarer har fått tilbud om vaksinasjon mot covid i OUS. Vaksinasjon er frivillig.

Nyansatte blir spurt om vaksinasjonsstatus. Men det er for å kunne tilby dem vaksine.

– Vaksinasjon er fortsatt frivillig og dersom en ansatt ikke ønsker vaksine, vil det ikke få konsekvenser for arbeidsforholdet, sier Gripheim.

– Hvor sikre kan pasienter ved OUS være på at de ikke blir smittet av ansatte?

– Vaksinasjonsstatus ved OUS er generelt høy. Det er ikke tillatt å komme på arbeid med symptomer på covid. Det er lav terskel for å ta test, en får raskt time og raskt svar på OUS. Pasientene kan føle seg trygge på at risikoen er så lav som mulig for ikke å bli smittet av covid som innlagt i OUS.