Riksadvokaten ber politiet prioritere nettovergrep mot barn

Politiet skal satse hardere på etterforskning av overgrep mot barn, sier Riksadvokaten og gir disse forbrytelsene topprioritet i 2018.

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther er klar med den årlige lista over hvilke typer saker politidistriktene skal prioritere. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Riksadvokaten bestemmer hvert år hvilke typer forbrytelser som skal ha høyeste prioritet i alle landets politidistrikter. På prioriteringslista for 2018 står blant annet de mest alvorlige volds- og seksuallovbruddene, ikke minst overgrep mot barn, herunder også misbruk og overgrep på nettet.

– Misbruk og overgrep mot barn på nettet er et økende samfunnsproblem. Oppklarte straffesaker indikerer at omfanget av personer som deler overgrepsmateriale er betydelig. Innsatsen for å avdekke og straffeforfølge gjerningsmennene må forsterkes, skriver fungerende riksadvokat Knut Erik Sæther blant annet i prioriteringsskrivet.

Dommere og journalister

På prioriteringslista står også etterforskning av alvorlig økonomisk kriminalitet, alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet, hatkriminalitet og alvorlige trafikklovbrudd.

I tillegg er riksadvokaten opptatt av å straffeforfølge trusler mot dommere og journalister.

– Påtalemyndigheten skal bidra til å bekjempe slik kriminalitet ved å sørge for tilstrekkelig etterforskning og ved å legge ned tilstrekkelig strenge påstander for domstolene. I et demokratisk samfunn er det av grunnleggende betydning å sikre frie og uavhengige domstoler og presse, sier Knut Erik Sæther.

Riksadvokaten understreker også at en målrettet innsats mot arbeidslivskriminalitet er viktig for å hindre undergraving av velferdsstaten.

Menneskehandel

Riksadvokaten er også opptatt av menneskehandel og menneskesmugling. Sæther skriver at «flere menneskehandelssaker bør utvilsomt avdekkes» – og «at profittmotivert, organisert menneskesmugling bør vies større oppmerksomhet».

I rundskrivet til politiet og statsadvokatene skriver Riksadvokaten også at det er grunn til å se på straffenivået for menneskesmugling, som han mener synes noe lavt.

– Påtalemyndigheten bør søke å finne en egnet sak for prøving i Høyesterett, heter det blant annet.

Vinningskriminalitet

Vinningskriminalitet er fortsatt den største kategorien av alle lovbrudd. Riksadvokaten understreker at politiet ikke må tape av synet betydningen av at mindre, og tilsynelatende hverdagslige lovbrudd, blir etterforsket og oppklart.