Grønnere innkjøp i det offentlige kan redusere klimagassutslipp med 70 prosent

Stat og kommune kan sikre store miljøgevinster gjennom å stille strengere klimakrav til leverandører, viser en ny rapport.

Offentlige anskaffelser utgjør rundt 500 milliarder hvert eneste år, og bidrar årlig til klimagassutslipp på rundt 12 millioner tonn CO₂. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen understreker betydningen av at offentlige anskaffelser får et grønnere preg.

– Offentlige anskaffelser utgjør rundt 500 milliarder hvert eneste år. Derfor er det svært viktig at man får større bevissthet om utslippskutt og miljøgevinster, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en kommentar til rapporten, som er laget på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Miljødirektoratet.

Klimasmarte, offentlige anskaffelser kan altså redusere klimagassutslippene med hele 70 prosent, viser rapporten.

– Det er viktig å følge opp i praksis og staten må ta et større ansvar for å gå foran å vise vei. Staten må også støtte opp under kommuner slik at de kan stille grønnere krav når de legger ut offentlige anbud, sier Elvestuen.

12 millioner tonn

Offentlige anskaffelser bidrar årlig til klimagassutslipp på rundt 12 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. I rapporten trekkes det frem ti anskaffelser som resulterte i vesentlig mer miljøvennlige leveranser enn dersom oppdragsgiver ikke hadde tatt hensyn til miljøet.

Eksemplene som trekkes frem er blant andre Sarpsborg kommune som har fått Norges første store elektriske søppelbiler. Et annet eksempel er byggingen av en flerbrukshall på Lambertseter i Oslo, som ble Norges første fossilfrie byggeplass, der utslippene ble redusert med nærmere 80 prosent.

Grønne gevinster

– Hvis alle tilsvarende innkjøp i Norge hadde stilt samme miljøkrav som eksemplene i rapporten, kunne det ha ført til en samlet utslippsreduksjon i størrelsesorden en million tonn CO2e i 2030, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

– Dersom eksemplene er representative for alle typer anskaffelser, vil det være mulig for offentlig sektor å spare anslagsvis 8 millioner tonn CO2e årlig ved hjelp av grønne anskaffelser, påpeker Strømsnes.

Paris avtalens grunnidé

Elvestuen mener disse eksemplene gjenspeiler hele Paris-avtalens grunnidé.

– Vi må ha klare forventninger til at utslippene skal ned, og at det skal lønne seg å ligge i tet. Både innkjøpere og industri må se den bredere betydningen av å være med på endringene, sier Elvestuen.

– Et godt eksempel på grønn teknologiutvikling er utviklingen innen fergetrafikken. Gjennom fergeanbud startet man med å finne tekniske løsninger. Nå er 50 el-ferger på vei inn og skal tas i bruk de neste årene, sier Elvestuen.

Grønt koster lite

Ifølge rapporten koster det lite å stille grønnere krav. I de ti eksemplene økte kostnadene med bare 6 prosent.

Selv om de enkelte anskaffelsene hadde noe ulike kostnadsøkninger, viser rapporten at det koster lite å redusere store utslipp.

Elvestuen vil ikke bruke pisk for å øke bevisstheten om grønne valg.

– Vi må alle lære av hverandre og denne rapporten bør være en stor inspirasjonskilde, sier Elvestuen, som også viser til at det finnes gode støtteordninger gjennom Difi, Klimasats (støtte til klimasatsing i kommunene), Forskningsrådets programmer og Enova.