Norge

Alder blir ikke avgjørende for behandling

Hverken leger, pasienter eller institusjoner forsto hvordan de skulle regne ut hvor mange år en pasient mister som følge av sykdom eller skade. Derfor dropper helseministeren nytt forslag.

Hvor mange år du har levd skal ikke brukes mot deg i prioriteringsdebatten. Foto: Gorm Kallestad

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Helse— og omsorgsminister Bent Høie går ikke videre på et forslag om å innføre tap av gode helseår som en måte å prioritere mellom pasienter på. I praksis ville det si at eldre pasienter ble nedprioritert fordi de hadde levd lenger enn en ung, og hadde kortere igjen å leve.

Mange motstandere

-Vi går ikke videre på forslaget om helsetap. Det skyldes den store motstanden både fra pasientorganisasjoner profesjoner, kommuner og sykehus. Tilbakemeldingene var at de synes rett og slett dette ble for teoretisk og vanskelig, sier Bent Høie.

-Helsetapbegrepet ble for teoretisk, sier Bent Høie. Foto: Roald, Berit

Like før jul la professor Ole Frithjof Norheim frem en utredning om prioriteringer i helsevesenet til helseminister Bent Høie (H). Et av hovedpoengene i rapporten fra Prioriteringsutvalget var å se på hvor mange gode leveår en pasient har hatt og hvor mange gode leveår pasienten kan forvente.

Pasienter som har mange år igjen å leve med sin sykdom skal prioriteres fremfor en som har mange år bak seg, og færre leveår igjen.

Bakerst i køen

I mai gikk høringsfristen gått ut. Det kom inn nesten 150 uttalelser, og knapt noen støtter alderskriteriet. Nesten alle var bekymret over at de eldre skal komme bakerst i køen. Dette har helseminsteren tatt innover seg.

— De viktigste og vanskeligste prioriteringene skjer i møtet mellom pasient og behandler. Hvis vi vedtar prinsipp for prioritering som er vanskelig å forstå vil det miste sin betydning, påpeker helseministeren.

Alvorlighetsgrad

Han mener også det er et etisk dilemma å innføre et system der man tar utgangspunkt i fortid og ikke fremtid.

Helseministeren vil nå se nøyere på et annet kriterium; alvorlighetsgrad

— Vi har behov for å utrede et alvorlighetskriterium som erstatning for helsetap. Jeg har satt ned en tverrfaglig gruppe som skal ledes av helseøkonom Jon Magnussen, De skal se på alvorlighet som kriterium i dag, og levere en innstilling i løpet av høsten.

- Hva innebærer et alvorighetskriterium?

— Blant annet at de ser på hvor alvorlig sykdommen er og hvordan man kan sikre mest mulig gevinst ur av kronene.

Alvorligheten av sykdommen og hvordan man kan sikre mest mulig gevinst ut av kronene.

- Har prioriteringsutvalget for dårlig arbeid siden du må sette ned et nytt utvalg?

— Nei. Men de har foreslått å innføre et kriterium som har fått så negativ tilbakemelding. Vi må derfor se på andre løsninger.

- Innebærer alvorlighetskriteriet at hvis en person på 20 år og en på 80 år får kreft, så er de sikret samme behandling?

— Alle disse problemstillingene vil jeg vente med på konkludere med. Men vi har allerede noen prinsipper om alvorlighet. Alder er ingen selvstendig kriterium men det prioriteres allerede i dag. Et eksempel er lungetransplantasjon; Hvis vi må velge mellom en ung eller en gammel som trenger lungen vil vi velge å gi den til den som lever lengst, sier Høie.

Norheim: Forstår helseministeren

Professor Ole Frithjof Norheim som la frem forslaget om helsetap har forståelse for at helseministeren vil utrede et alternativ til helsetapskriteriet, siden mange av høringsinstansene var kritiske til denne delen av utvalgets forslag.

Ole Frithjof Norheim Foto: Pedersen, Terje

-Det er slik demokratiet fungerer, sier han.

Han mener fremdeles utvalgets forslag fanger opp et viktig fordelingshensyn.

-Men jeg erkjenner at vi ikke har klart å formidle hva helsetapskriteriet betyr på en god måte. J eg har samtidig notert meg at de pasientgruppene som må leve lenge med kronisk sykdom, som for eksempel pasienter med multippel sklerose, helt klart har forstått helsetapskriteriet. Dette er ikke et alderskriterium, men et hensyn som gir noe ekstra prioritet til de grupper som får dårligst helse målt over hele livsløpet. Pasienter med rusproblem er en annen slik gruppe , sier Norheim.

Han legger til at han imøteser de med stor interesse nye forslag til konkretisering av alvorlighetskriteriet, og jeg har lovet Høie å forholde meg konstruktivt til nye forslag som kommer på bordet.

 1. Les også

  Ignorerer WHOs anbefaling

 2. Les også

  - Vi er bekymret for at pasientene slutter å stole på fastlegens medsinske vurdering

 3. Les også

  Norge er verdensmester i skrivebordsprioritering

 4. Les også

  Bent Høies skjulte agenda

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Det er de ikke-dødelige sykdommene, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet mest

 2. DEBATT
  Publisert:

  Hvem skal prioriteres?

 3. NORGE
  Publisert:

  Ber folk om ikke å hamstre medisiner. Frykter det kan ramme de svakeste.

 4. KRONIKK
  Publisert:

  FHIs vaksineutvalg forstår ikke hvordan helsetjenesten fungerer. Jeg er bekymret for å smitte andre.

 5. NORGE
  Publisert:

  Anestesilegene reagerer kraftig på korona-anbefalinger: Mener etikkutvalg er på villspor

 6. DEBATT
  Publisert:

  To fastleger: Norges mest populære helsetjeneste er i ferd med å rakne