Norge

SSBs omstridte rapport om innvandring i fire grafer. Kan koste 10.000 ekstra i skatt.

Innvandringen til Norge kan koste den enkelte rundt 10.000 kroner ekstra i skatt, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Erling Holmøy (bildet) har forfattet SSBs rapport om innvandringens betydning for økonomien sammen med kollega Birger Strøm. Foto: Tom A. Kolstad

  • Kjetil Hanssen
    Kjetil Hanssen
    Journalist

Statistisk sentralbyrås rapport Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100 ble offentliggjort torsdag. Den er blitt et hett tema lenge før publiseringen.

Dette har i hovedsak to årsaker: For det første er den blitt debattert og omtalt som «innvandrerregnskapet». For det andre er den blitt sentral i en hissig diskusjon om kutt i SSBs forskningsavdeling der det antydes at SSB ikke er politisk nøytral i innvandringssaker. Bakgrunnen er at den ene forskeren bak rapporten, Erling Holmøy, ikke får fortsette i stillingen og føler seg avskiltet.

Flere må dele oljeinntektene

– Veksten i norsk økonomi vil uansett bli lavere enn nå. Vi har beregnet at en realistisk anslått innvandring vil svekke veksten med 0,3 prosent årlig. Hovedårsaken er at oljeinntektene må deles på flere. I tillegg blir innvandringen fremover mer preget av innvandrere fra Afrika og Asia, og de bidrar mindre til verdiskapningen enn andre innvandrere, sier Holmøy til Aftenposten.

Motbakke for statskassen uansett

Forskerne har i tillegg vurdert følgene for statskassen.

– Vi står uansett foran en statsfinansiell motbakke. Etter 2025 begynner det å bli behov for å øke skattesatsene hvis man ikke endrer bruker mer a oljefondet. Forskjellen i skatteregning kan bli på rundt 10.000 kroner for den enkelte som følge av innvandringen isolert, sier Holmøy.

Han understreker at det konkrete beløpet er et anslag for å belyse problemstillingen og at utviklingstrekk og politiske grep kan forandre det.

Torsdag kom den 142 sider lange rapporten fra Holmøy og Birger Strøm. Her er fire grafer med noen sentrale funn og forutsetninger:

Foto: Fra SSBs rapport

1. Hvor høy innvandring ser de for seg?

Forskerne legger til grunn en brutto innvandring på 60–70.000 i året frem mot neste århundreskifte. Kurvene ovenfor (gul linje) viser en vekst i innvandrere fra hovedsakelig fattige afrikanske og asiatiske land til drøyt 40.000 i året frem mot 2060 og deretter en utflating.

Den fallende lilla linjen viser innvandrere fra Polen, Litauen og andre østeuropeiske land. Den blå linjen er norskfødte nordmenn som flytter hjem. Den grønne er svensker, amerikanere og andre vestlige innvandrere.

Fordi 30–40.000 personer hvert år også forlater Norge, anslås netto innvandring ut over dette århundret til rundt 25.000.

  • Statisikken som bekymerer Brochmann: Faktaene om innvandring som skremmer – og beroliger

2. Hvor stor andel av befolkningen vil ha innvandrerbakgrunn?

I 2100 bor det 8,5 millioner mennesker i Norge, ifølge SSB. I dag er antallet 5,3 millioner.

Andelen norskfødte med minst en norsk forelder faller fra 83 prosent nå til 64 prosent i 2100. Andelen med bakgrunn fra ikke-vestlige land vil øke fra 10 prosent nå til 29 prosent da.

Norskfødte med minst én norsk forelder vil omfatte mange etterkommere etter dem som i dag regnes med blant innvandrere. I rapporten skriver forskerne: «I det tilfellet der alle kvinner føder sin første jente når de er 25 år gamle, vil en kvinne som har innvandret og føder som 25-åring i 2016, bli tippoldemor i 2091 til en 5.-generasjons etterkommer».

Foto: Fra SSBs rapport

3. Hva betyr innvandringen for veksten i økonomien?

Forskerne påpeker at den økonomiske veksten er tett knyttet til befolkningsvekst. Enkelt forklart betyr dette at flere mennesker = flere som kan jobbe. Likevel anslår de at innvandring til Norge bidrar til lavere gjennomsnittlig levestandard. En hovedårsak til dette: Oljeinntektene og inntektene fra Oljefondet påvirkes lite eller ingenting av hvor mange vi er i Norge. Dermed betyr en økning i antall personer redusert velstand og velferd pr. person.

Hvor stor er så forskjellen? Forskerne regner med at differansen mellom er fremtid med nullinnvandring og med den mest realistiske innvandringen er omtrent slik: I 2060 har vi med innvandring omtrent 47.000 kroner mindre i året pr. innbygger. I 2100 er forskjellen ca. 72.000 kroner. I begge tilfellene er beløpet vi har til rådighet, uansett klart høyere enn nå.

Feltet som er innringet, viser når staten går i minus med tre forskjellige alternativer: Grønn: Antatt innvandring. Grønn: Null innvandring. Oransje: Alle innvandrere opptrer akkurat som nordmenn fra dag én. Foto: Fra SSBs rapport

4. Hva betyr innvandringen for offentlige budsjetter?

Innvandringen svekker offentlige finanser, mener forskerne. Det er imidlertid eldrebølgen som først og fremst med årene sender staten i minus. Effekten av innvandring gjør at dette skjer noen år tidligere (lilla kurve i grafen ovenfor) sammenlignet med en situasjon der null personer flyttet inn og ut av landet (grønn kurve). Hvis innvandrerne straks etter ankomst til Norge hadde samme økonomiske adferd som nordmenn (oransje kurve), ville tidspunktet der staten går i minus bli forskjøvet enda noen år.

Les mer om

  1. Statistisk sentralbyrå
  2. Innvandring