Norge

Høie slår fast etter konflikt: Leger kan fotografere med eget mobilkamera på operasjonsstuen

Helseminister Bent Høie slår fast at leger kan bruke eget kamera på operasjonsstuen når det er medisinsk nødvendig. De kan også gå inn i pasienters journal selv om de ikke har pasientansvar.

Bent Høie (H) sender nå et skriv til alle landets sykehus for at personvernombudene skal følge de samme retningslinjene.
  • Tine Dommerud
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Helseminister Bent Høie sender nå ut et rundskriv med konkrete instrukser for personvern til landets sykehus.

Aftenposten har tidligere skrevet en rekke artikler om personvernkonflikten ved Oslo universitetssykehus (OUS). Leger og forskere fortalte at personvernombudets strenge tolkning av personvernreglene aktivt hindret dem i forsvarlig medisinsk praksis.

De fortalte blant annet at de ikke hadde lov til å undersøke i pasientjournalen hvordan det hadde gått med pasienter de selv hadde behandlet, dersom de ikke lenger var behandlende lege.

Ved noen sykehus har også personvernombudet ment at det er i strid med loven at legene bruker egen mobiltelefon til å fotografere når legen trenger en second opinion for å gi rask og riktig akutthjelp.

Les også

32 leger gjør opprør: Strengt personvern rammer pasientene

Tilgang til journal

Nå gir Høie klar beskjed om at begge deler kan være i orden.

I instruksen presiserer han at leger og annet helsepersonell kan få tilgang til pasientens journal for at den som har behandlet pasienten kan sjekke om det de gjorde med pasienten var riktig.

– Jeg ønsker med dette at det skal bli enklere for helseansatte å ha en lik praksis over hele landet , sier Høie.

Les også

Les saken som startet debatten:

Mobilbilder kan være nødvendig

Han er også tydelig på at regelverket ikke skal være til hinder for innovasjon og bruk av ny teknologi som kan gi pasientene bedre helsehjelp, og at regelverket er utarbeidet og vedtatt for å ivareta pasientens interesser.

«I mangel av effektive og tilpassede IKT-løsninger har det hendt at helsepersonell i akuttsituasjoner har hatt behov for å sende røntgenbilder og EKG via sine telefoner for å innhente råd fra kolleger. Dette er en uheldig praksis, men kan ut fra en nødrettsbetraktning av og til være nødvendig for å gi pasienten trygg og rask behandling», står det i rundskrivet.

– Helsehjelp, forskning og kvalitetsforbedring er alltid en balansegang mellom personvern og pasientsikkerhet. Virksomhetenes IKT-systemer kan og må utformes innenfor regelverket på en måte som sikrer at helsepersonell kan utveksle informasjon, mener Høie.

Vil ha lik praksis

Høie ønsker at personvernombudene ved alle landets sykehus skal jobbe etter de samme retningslinjene. Han understreker at personvernombudene har en rådgivende rolle mens ledelsen er ansvarlig for beslutningene som tas ved sykehusene.

– Vi erfarer at det kan være uklarheter og ulike oppfatninger knyttet til forståelse og praktisering av reglene om taushets- plikt, personvern og informasjonssikkerhet, sier Høie.

– Det er virkelighetsfjernt at det må dokumenteres hver gang en lege ser i journalen for å kontrollere et pasientforløp, sier overlege Torkel Steen ved OUS.
Les også

32 leger gjør opprør: Strengt personvern rammer pasientene

– Et godt utgangspunkt

En av dem som var svært frustrert over tilstandene ved OUS var overlege Torkel Steen. Han sier skrivet fra helseministeren erkjenner motsetningen mellom personvern og pasientsikkerhet.

– Det bekrefter at helsetjenestens IKT-systemer er mangelfulle, slik at for eksempel mobilbilder ofte er nødvendig. Helseforetakene har ikke tatt sitt systemansvar. Dette er et godt utgangspunkt, sier han.

Steen mener imidlertid det er virkelighetsfjernt at det nå kreves at det dokumenteres hver gang en lege ser i journalen for å kontrollere et pasientforløp.

Overlegen er også usikker på om instruksen klarer å plassere ansvaret tydelig nok.

– Det slås fast at det er ledelsen ved helseforetaket som har ansvaret. Men samtidig forvaltes reglene av mange instanser som departement, direktorat og forskningsetisk komité. Flere av tolkningene synes å stå i motsetning til
hverandre, selv om de er runde, sier Steen.

Han er imidlertid fornøyd med tanken på en nasjonal bransjenorm og tror skrivet er et godt utgangspunkt for en nødvendig opprydding.

– En arbeidsgruppe er allerede i gang med å utarbeide en bransjenorm. De som skal rydde bør involvere utøvende helsepersonell, forskere og pasienter, så regler og virkelighet kan harmonere. Verdien av god
informasjonsflyt må veies mot faktisk, ikke hypotetisk, risiko for opplysninger på avveie, sier han.

Les også

  1. Personvernombudet ved OUS blir omplassert

  2. Den vanskelige rollen som personvernombud | Cecilie Rønnevik og Thomas Olsen

Les mer om

  1. Personvern
  2. Datasikkerhet
  3. Taushetsplikt
  4. Oslo universitetssykehus (OUS)