Hun tenkte at man kan stole på systemet. I dag satt hun og hørte detaljene om hvordan skandalen burde vært unngått.

Tidligere riksadvokat mener 33 feilaktige dommer kunne vært unngått. For Susanne Lindberg Bock (70) var det «meget spesielt» å være til stede under høringen.

Susanne Lindberg Bock er rammet av trygdeskandalen. Torsdag var hun på plass under høringen på Stortinget.
  • Daniel Røed-Johansen
  • Solveig Ruud
  • Alf Ole Ask

– Man tenker jo at man kan stole på systemet.

Det var slik Susanne Lindberg Bock fortsatt tenkte da hun i 2016 steg inn i Møgelkær fengsel i Danmark. Der startet hun soningen av en fengselsdom på åtte måneder.

Da visste hun ingenting om at hun var dømt på feil grunnlag.

Det var først 29. oktober i fjor, dagen etter at trygdeskandalen ble kjent for offentligheten, hun fikk vite at saken hennes var blant dommene som av riksadvokaten var utpekt som feilaktige.

Torsdag, 73 dager senere, var hun blant tilhørerne i Høringssal 1 på Stortinget. Der var hun vitne til den første av to dager med høring i det som har fått navnet trygdeskandalen.

Mens Bock hørte på forklaringer om hvordan dette kunne skje, ble inntrykket hennes forsterket: Den tilliten hun hadde til systemet, er revet vekk.

– Du tror aldri at et system som Nav kan gjøre sånne feil. Det er vanskelig å stole på systemet nå, sier 70-åringen.

Susanne Lindberg Bock synes det var «meget spesielt» å være til stede under høringen.

Mener 33 dommer kunne vært unngått

Under høringen trakk tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch frem flere tilfeller der han mener han burde ha blitt involvert. Helst skulle han sett at han ble informert allerede i juni 2017. Da kom den første kjennelsen i Trygderetten som fastslo at mottagere av Nav-ytelse fritt kan oppholde seg i EØS-land.

Feiltolkningen av EØS-regelverket omtales som den største skandalen i det offentlige Norge etter krigen. Det sentrale spørsmålet er hvordan det kunne skje.

33 av de feilaktige dommene kom i 2018 og 2019, ifølge Busch, som antydet at en involvering av riksadvokaten i 2017 kunne bidratt til at disse kunne vært unngått.

På gangen i etterkant ble Busch bedt om å utdype dette. Da var han enda tydeligere.

– Du går ganske langt i å antyde at 33 dommer i 2018 og 2019 kunne vært unngått om du var blitt informert i 2017?

– Ja, det er forhåpentlig slik at hadde vi fått beskjed, ville vi skjønt at dette var meget alvorlig. Jeg tror at vi hadde fanget det opp, og da ville det blitt iverksatt tiltak. Hadde vi fått beskjed i 2017, så er det min vurdering, det er ikke grunn til å legge skjul på det, at da tror jeg ikke vi hadde hatt noen dommer i 2018 og 2019, sa han.

Les også

Direkteblogg: Følg høringen i trygdeskandalen

Overrasket over signaler

Mannen som gikk av med pensjon 1. november i fjor, ga også uttrykk for at han var litt overrasket over signalene som kom fra Hauglies departement tidlig i 2019. Føringene fra departementet i februar og mars 2019 var at praksisendring gjelder saker frem i tid. Det ble ikke gitt noen beskjed om å granske feilutbetalinger tilbake i tid.

– Det er vanskelig å forstå at man ikke tenkte på de skader som måtte ha skjedd, sa Busch.

På spørsmål om Arbeids- og sosialdepartementet virkelig forsto alvoret etter 30. august, dagen Anniken Hauglie har sagt at den store alarmen gikk, svarte han at han «ikke kan si det».

Busch ga også uttrykk for at han mener Nav eller departementet på et tidligere tidspunkt burde bedt regjeringsadvokaten om råd om tolkning av lovverket.

Tor-Aksel Busch svarte på spørsmål fra kontrollkomiteen.

Eksstatsråder: Ikke vårt bord

Busch var en av flere som la vekt på at EUs trygdeforordning ble innlemmet i norsk lov på en måte som skapte forvirring.

Det gjorde også tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap), som var i aksjon sammen med Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp). Trioen etterfulgte hverandre som arbeidsministre før, under og etter innføringen av EUs nye trygdeforordning i 2012.

Da de svarte på spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, kom gjennomgangsmelodien raskt frem:

– Dette var ikke på vårt bord.

Selv om ingen av de tre mente å ha hatt saken på sitt bord, beklaget alle tre utfallet.

De snakket om at de hadde vært opptatt av å begrense trygdeeksport, men at de samtidig var opptatt av å etterleve EØS-lovgivningen.

– Jeg kan ikke i min tid som statsråd se at man har lagt et press på NAV for å anmelde flere saker, sa Eriksson, som var arbeidsminister i perioden 2013–2015.

I Navs egne granskningsrapport før jul kom det frem at flere ansatte har forsøkt å varsle internt, men at de ikke alltid er blitt hørt.

– Hvis organisasjonen hadde lyttet til sine ansatte, kunne trygdeskandalen blitt avdekket tidligere, uttalte Hanne Glemmestad, medlem av arbeidsutvalget i Fellesorganisasjonen (FO).

Offer: – Veldig rart

Susanne Lindberg Bock beskriver det som «meget spesielt» å sitte og høre aktører snakke om hva som er gått galt.

Detaljene om tidspunktene der feilen kunne blitt fanget opp og tatt tak i, gjør det enda vanskeligere å forstå at skandalen ikke ble avdekket før i fjor høst.

– Jeg synes det er veldig rart, sier hun.

Hun er lettet over at trygdeskandalen ble kjent. Samtidig betyr det at saken igjen henger over henne.

For henne var det en lettelse da hun fikk høre at dommen mot henne var feilaktig. Samtidig ble en vond sak igjen rippet opp i.

Bock er dansk statsborger, men jobbet som i mange år som hjelpepleier i Norge. Det var da hun ble slått ned av en pasient, at trøbbelet startet.

Konsekvensen av hendelsen ble etter hvert at hun ble overført på arbeidsavklaringspenger og senere uføretrygd. Hun valgte å flytte til Danmark, og i tingrettene ble hun dømt til urettmessig å ha mottatt 900.000 kroner.

Hun har ikke hatt muligheten til å betale tilbake, men forteller at skattepenger er blitt beslaglagt. Foreløpig har hun ikke fått de pengene fra Nav.

Det skyldes at hennes sak, som mange andre, gjelder både før og etter 1. juni 2012. Foreløpig er det usikkert om loven ble praktisert feil også før dette. Det som er urettmessig tilbakekrevd etter dette, har Nav til nå brukt til å redusere gjelden for perioden før.

– Jeg håper at det løses temmelig raskt. Jeg er tross alt 70 år, sier Bock.