Norge

Plutselig var veien lønnsom

Veivesenet regnet på ny. Da kom de til at motorveien i Vestfold var 231 prosent mer lønnsom enn antatt.

Statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpner ny motorvei mellom Sky (Larvik vest) og Langangen i Telemark. Ifølge Vegvesenet er veien lønnsom allerede ved åpning. Til venstre: vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Til høyre: regionvegsjef Kjell Inge Davik, Statens vegvesen Region sør og fylkesordfører i Telemark Terje Riis-Johansen.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • John Hultgren
    Utenrikssjef
0706Bomen_441383.ai

Veikartet i Norge ville sett annerledes ut om nye verdivurderinger av vei var tatt i bruk før.

Spagettisvingene ved Langangen er historie. Det er statsministerens gave til bilister på E18 etter at 11 kilometer med motorvei i går ble åpnet vest for Larvik.

At Jens Stoltenberg selv trår til når drøyt én mil med ny motorvei åpnes i Norge er helt normalt. Helt unormalt er det at en norsk vei allerede før åpning regnes som samfunnsøkonomisk lønnsom.

Ifølge forsker i Vegdirektoratet og professor ved NTNU, James Odeck, skyldes det at vurderingen av veiers verdi er i endring.

Han sier at norske veiprosjekter kan ha blitt utsatt, eller ikke blitt noe av, fordi verdien har vært undervurdert.

Fra minus til pluss på 18 år

Odeck har studert en rekke norske veistrekninger før bygging og så ettergått verdivurderingen fem år etter åpning.

Så godt som alle kommer bedre ut.

Ett eksempel er E18-strekket Gutu (Nordre Sande) — Kopstad (Hof) i Vestfold, som åpnet i 2001, og som kostet 4,7 mrd.

Før byggestart i 1994 ble den samfunnsøkonomiske nytten beregnet til minus 4 mrd.

I 2006 ble den beregnet til minus 2 mrd, en bedret lønnsomhet på 231 prosent.

I dag sier Odeck at veien nok ville kommet ut i pluss. Delvis fordi man tar mer hensyn til positive ringvirkninger av veibygging, delvis pga. bedre trafikkprognoser.

Fra 90 til 60 km/t

Ifølge direktør i Vegdirektoratet Lars Aksnes tilsier følgende at Gutu-Kopstad ville kommet langt bedre ut:

Trafikkveksten har vært «eventyrlig».

Det er mye dyrere å bygge vei i dag enn på 1990-tallet, også i forhold til annen prisøkning.

- Hadde ikke motorveien blitt bygget, ville fartsgrensen på denne strekningen i dag vært 60 km/t og ikke 100, av hensyn til sikkerheten, sier Aksnes til Aftenposten.

James Odeck er i løpende dialog med Finansdepartementet, som har Norges verdimodell til vurdering. Odeck er overbevist om at det blir endringer, men tør ikke spå hvilke.

Å øke veienes antatte levetid er ifølge ham et «must». Andre forhold som kan tas med, er:

Kortere transporttid styrker det lokale næringslivets konkurransekraft.

Lavere transportkostnader kan gi lavere priser på varer.

Les også

"Dere tenker gammeldags. Konservativt. Utdatert."

Det blir lettere å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Redusert reisetid og færre ulykker verdsettes høyere.

Ville hatt bedre veinett

Knut Selberg, med bakgrunn som professor i Vei og trafikkmiljø ved NTNU, er overbevist om at det norske veikartet ville sett annerledes ut om dagens og morgendagens verdivurderinger var benyttet tidligere. Slik Sverige har gjort det.

Selberg viser til E18 Oslo-Drammen, som etter norsk regnemodell har vært verdiløs siden 2003.

- Veien er jo verdt ti ganger mer i dag enn da den ble bygget.

- Sammenlign med et hus. Etter ti år er det skattemessig i null. Men det er verdt mye mer enn da det ble bygget, sier han.

- Ville sentrale strøk blitt prioritert på bekostning av distriktsveier?

- Ja. Det er en stor misforståelse at det ikke er distriktsutbygging at det lages en god vei Oslo-Stavanger. Hele modellen for verdi av vei fremstår som en konstruksjon for å gjøre veier ulønnsomme, sier Selberg.

Tror det bygges uansett

- Lars Aksnes, ville holdningen til veibygging vært annerledes om man hadde kunnet presentere mer lønnsomme prosjekter?

- Det er vanskelig å avvise en slik tanke. Men jeg kan ikke sette fingeren på konkrete prosjekter som er strøket som følge av at regnestykker har vist minus. Jeg tror aktuelle veier vil bli bygget før eller siden uansett, sier han.