Norge

Boligkjøpere mener tempoet blir for høyt

Forbrukere beskriver kjøp og salg av bolig som en prosess der de er overlatt til seg selv, og egen dømmekraft. De savner et godt og nøytralt støtteapparat underveis. Foto: FOTO:JARL FR. ERICHSEN/SCANPIX.

Forbrukere opplever kjøp og salg av bolig som en krevende og utrygg prosess. Både forbrukere og meglere mener at tempoet er for høyt i budrunden, og forbrukere etterlyser god og nøytral informasjon.

  • Linda Johnsen Ørstavik

Boligkundene ønsker mer informasjon om boligens tekniske tilstand, og fremfor alt vil de ha mer standardisert informasjon.

Nå føler forbrukerne at de er overlatt for mye til seg selv og egen dømmekraft, og de opplever selve budrunden som både krevende og usikker.

I tillegg mener både forbrukere og meglere at tempoet kan bli for høyt når en bolig selges eller kjøpes.

Dette kommer frem i to ferske studier av boligomsetningen i Norge, utført av TNS Gallup og SIFO, for Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet (BLD), Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.

Vi stiller høye krav

Den ene rapporten har hatt fokus på markedet for eiendomsmeglingstjenester - og rammeverk (SIFO), mens den andre har sett på forbrukernes opplevelse av boligsalgs- og boligkjøpsprosessen (TNS Gallup).

Hensikten med undersøkelsene har vært å få mer kunnskap om de utfordringene forbrukere møter når de skal kjøpe eller selge bolig, og dermed kunne bidra til en mer velfungerende kjøps- og salgsprosess av bolig.

Og undersøkelsene viser at forbrukerne stiller høye krav til aktørene, og kravene er ikke alltid forankret i realistiske forventninger til hva de ulike rollene innebærer.

Alle de profesjonelle aktørene i prosessen, altså meglere, takstmenn og banker, varierer mye i kvalitet. Meglerbransjen, og enkeltmeglere får derfor mye kritikk. Kritikken går på sentrale ting som nøytralitet, kunnskap og kompetanse, oppfølging og informasjon.

Ønsker tryggere vilkår

Forbrukerne i TNS Gallup-undersøkelsen ønsker først og fremst en tryggere prosess, der angst, usikkerhet og stress reduseres. De ønsker å settes i stand til å gjennomføre et salg eller kjøp under mer betryggende og sikrere vilkår enn det de opplever er dagens virkelighet.

- På mange måter oppfatter vi at deltagerne beskriver en prosess der de er overlatt til seg selv, og egen dømmekraft, uten et godt og nøytralt støtteapparat underveis. Valg av megler, kontakt med bank, opplevelse av budrunder og oppgjør kan oppleves som uproblematisk, men også svært utrygt og skremmende, skriver TNS Gallup i sin rapport.

Les TNS Gallups rapport om boligsalg og kjøp her

Bedre og mer standardisert informasjon om boligen man skal kjøpe, er et av de sentrale tiltakene som foreslås av respondentene.

— Forbrukerombudet har lenge arbeidet sammen med bransjen for å heve kvaliteten på informasjonen ved markedsføringen av boliger. Når det viser seg at forbrukere fortsatt føler stor utrygghet og etterlyser bedre og mer standardisert informasjon, er dette noe bransjen må ta alvorlig, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Etterlyser bedre informasjon

Deltagerne utfordrer både bankbransjen, megler og takstbransjen på å kommunisere klarere og informere bedre.

Meglerne sliter med troverdighet fordi de ikke er så nøytrale eller behjelpelige som de fremstiller seg selv som.

Takstmennene oppfattes i flere tilfeller langt mindre nøytrale og etterrettelige enn man kunne ønske, og enkelte mener også de er for tett knyttet til meglerne.

Enkelte episoder setter også bankenes praksis overfor deltagere på boligjakt under tvil og kritikk.

Høye meglerkostnader

SIFOs rapport er en studie av dokumenter, men som også består av intervjuer med blant annet eiendomsmeglere og tilsynsmyndigheter.

Meglerne i utvalget hos SIFO, fremhever sterk konkurranse og krav til salg, samt krav om tilgjengelighet ut over vanlig arbeidsdag som en av de største utfordringene i sitt daglige arbeid.

Og når man ser bort fra den prisen man vil ha for boligen, skal eiendomsmegleren ivareta både selger og kjøpers interesser ved et boligsalg.

Les SIFOs rapport «Kjøp og salg av bolig - eiendomsmegleres rolle» her

I rapporten kommer det også frem at transaksjonskostnadene ved boligomsetning i Norge er lave sammenlignet med andre land. Meglerkostnadene i Norge er imidlertid relativt høye sammenlignet med andre land, noe som forklares ved at meglere her utfører oppgaver som det i mange andre land benyttes advokater og jurister til.

Meglerne i utvalget stiller seg i hovedsak kritisk overfor salg uten megler - med begrunnelse i manglende lovbeskyttelse, særlig i forhold til budrunden.

Vil samarbeide

For å få gjort noe med usikkerheten disse undersøkelsene har avdekket, har BLD, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet invitert bransjen til et nærmere samarbeid.

- Kjøp og salg av hus eller leilighet er de største og tyngste økonomiske handlinger vi foretar - som privatpersoner og forbrukere. Omtrent 4 av 5 husholdninger i Norge eier sin egen bolig. Når så mange opplever denne prosessen som utrygg, må vi gjøre noe med dette, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i en pressemelding.

Lysbakken mener at vi trenger bedre informasjon om tilstand, bedre kontroll over tidsforløpet i prosessen, og bedre standardisering av informasjonen.

Les også

  1. Unge rammes hardest økonomisk

  2. Bygger stadig flere boliger

  3. Boligprisene opp i mai

  4. Verre for unge i boligmarkedet