Norge

Togsatsinger i Oslo utsettes

Flere store togforbedringer i Osloregionen utsettes. Blant annet blir byggestart av nytt dobbeltspor mellom Oslo-Ski samt ombyggingen av Ski stasjon utsatt til tidligst i 2014.

Planene om dobbelspor fra Oslo - Ski utsettes ytterligere.
 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

De reisende i østlandsområdet er lovet et gradvis bedre togtilbud de kommende årene. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 570 millioner kroner til det såkalte Osloprosjektet i 2012, som omfatter en grunnleggende fornyelse og opprusting av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området. Men dette tar lenger tid enn først antatt.

Nye tog

Etter planen skal NSB sette inn 50 nye togsett fra februar 2012. Parallelt med dette skal det også innføres en ny grunnrutemodell. Men før dette skjer må det gjennomføres en rekke infrastrukturtiltak, blant annet skal det bygges nye snuspor og hensettingsspor en rekke steder på jernbanenettet.

Mer komplisert

Nå viser det seg at samspillet mellom innfasingen av nye tog, planleggingen og byggingen av en rekke infrastrukturtiltak og planleggingen av en så stor ruteomlegging av togproduksjonen, er langt mer komplisert og arbeidskrevende enn det Jernbaneverket og NSB tidligere hadde regnet med, fremkommer det i neste års statsbudsjett.

Det betyr at en rekke prosjekter nå bli kraftig forsinket. Blant annet vil ikke innføringen av den nye grunnrutemodellen tidligst kunne skje før i slutten av 2014 – to år senere enn opprinnelig planlagt.

I løpet av planprosessen har det nemlig blitt avdekket behov for å gjennomføre flere større og mindre infrastrukturtiltak enn tidligere antatt. Dette krever betydelig økte ressurser og lengre tid til både nødvendig planlegging og utbygging.

Lenger tid

Byggingen av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski og ombyggingen av Ski stasjon er det største samferdselsprosjektet som er prioritert i Nasjonal Transportplan i perioden 2010–2019. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 275 millioner kroner til dette prosjektet. Dette blir nå utsatt.

Gjennom arbeidet med konsekvensutredningen har det vist seg at særlig innføringen av den nye banen til Oslo S er svært krevende både teknisk og på grunn av mange berørte interesser.

Planarbeidet tar derfor lengre tid enn tidligere antatt, og Jernbaneverket regner nå med at byggestart tidligst kan skje i 2014.

Stenges

I fjor sommer ble Oslo S og Oslo-tunnelen stengt i seks uker på grunn av vedlikeholdsarbeider. Dette vil fortsette utover i 2012, det betyr blant annet at en ny sommerstengning av Oslo-tunnelen og Oslo S neste sommer.

Andre samferdelssatsinger i Oslo og Akershus:

 • 514 millioner kroner til 17 km dobbeltspor Langset – Kleverud parallelt med ny E6 mellom Eidsvoll og Hamar.
 • 320 millioner kroner til andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen.
 • Regjeringen foreslår å videreføre byggingen av gang— og sykkelveger langs E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbro.
 • 285 millioner kroner til riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen, av dette forutsettes 205 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Det ventes nå at hele prosjektet vil være åpent for trafikk høsten 2013.

 • Utbyggingen av gang- og sykkelveger videreføres mellom Vindern og Gaustad, langs riksveg 150.
 • Regjeringen bevilger 620 millioner kroner til E18 Bjørvikaprosjektet, av dette forutsettes 290 millioner kroner ved hjelp av bompenger fra Oslopakke 3.
 • 55 millioner kroner til prosjektet E18 Sydhavna. Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 ved Mosseveien med planskilt rundkjøring. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet.

Les også

 1. NSB installerer videokameraer i alle nye tog