Norge

Godsavtale skal flytte 300.000 trailere bort fra veien

De fire borgerlige partiene er enige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø og bane innen 2030. Det tilsvarer 300.000 vogntog.

Målet om 30 prosent godsoverføring tilsvarer flytting av 2,61 milliarder tonn gods per kilometer, bort fra veiene. Foto: ROBERT MCPHERSON

  • NTB

Målsettingen skal skjerpes til 50 prosent innen 2050, ifølge Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre. Avtalen bygger på et representantforslag fra KrF, som har vært til behandling i transportkomiteen.

– Til tross for at det er bedre for klimaet, er det dyrere og mer avgiftsbelagt for bransjen å frakte gods sjøveien. Det ønsker vi å gjøre noe med. Beregninger viser at mellom 5-7 millioner tonn gods kan flyttes fra vei til sjø, sier KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Målet om 30 prosent godsoverføring tilsvarer flytting av 2,61 milliarder tonn gods per kilometer, bort fra veiene.

Håper på støtte

Transportkomiteen avgir innstilling om saken tirsdag. Saksordfører Abid Raja (V) har håp om at også de rødgrønne partiene vil stemme for når Stortinget går til votering 30. mai.

– Jeg er begeistret over det vi har fått til, ikke minst at alle fire partier er enige om at vi trenger en nasjonal havnestrategi for å sikre effektiv drift og optimalisere havnene våre, sier Raja til NTB.

Målet om 30 prosent godsoverføring innen 2030 skal være førende for prioriteringene når regjeringen neste vår legger fram den ny Nasjonal transportplan. Konkrete tiltak skal komme i statsbudsjettet for 2017.

– Mye av lasten som i dag fraktes på vei vil med dette kunne nå markedet raskere, sier Frps Morten Stordalen, som legger til at trafikksikkerheten blir bedre med færre trailere på veiene.

Tilskudd

Avtalen mellom de fire borgerlige partiene legger opp til en midlertidig tilskuddsordning til vareeiere som velger sjø framfor vei.

En egen strategi for nærskipsfarten skal få ned håndteringskostnaden per konteiner, sørge for en helhetlig gjennomgang av avgiftsregimet og vurdere endringer i avskrivningssatsene for skip. I tillegg skal det vurderes hvordan myndighetene kan stimuleres til økt bruk av lavutslippsteknologi.

– Det viktigste vi gjør, er å styrke lønnsomheten til sjøtransporten, fordi vi vet det er det som avgjør når en vareeier skal velge transportmåte for godset sitt. Når flere bytter over til sjø, synker enhetskostnadene og godslinjer som før var ulønnsomme blir lønnsomme, sier Høyres Helge Orten. (©NTB)

Les mer om

  1. Fremskrittspartiet (Frp)
  2. Samferdsel
  3. Transport
  4. Motorveien
  5. Veiutbygging