Da læreren spurte hva som var forventet av en tilsynsfører, var beskjeden at det ikke var så nøye

Flere av landets ti største kommuner mangler kontroll og oversikt over barn med hjemmeundervisning. – Det er en skandale, sier jurist.

I slutten av november i fjor fikk skolesjefen i Fredrikstad en e-post. En lærer hadde ført tilsyn med en elev med hjemmeundervisning de siste to årene. Nå ville læreren vite hva som var forventet av henne.

«Hva som forventes, svarer jeg ikke like lett på, men en kollega her sier at det står ganske tydelig i forskriftenforskriftenEn forskrift inneholder utdypende regler om hvordan en lov skal oppfylles. . Hva tenker du om det?» svarte skolesjefen.

«Hvor finner jeg forskriften?» spurte tilsynslæreren.

«Har etterlyst det tidligere og bare fått beskjed om at det ikke har vært så nøye.»

Tilsynslæreren la ved en logg fra et hjemmebesøk, samt en rapport fra barnets undervisning. Den hadde foreldrene skrevet selv.

Les hva skolesjefen sier om dette i dag lenger ned i saken.

Flere kommuner mangler oversikt

Før jul skrev BT og Aftenposten om «Mathias». Han ble funnet alvorlig underernært i en leilighet i Bergen i fjor. Tenåringen hadde aldri gått på skolen, men fikk hjemmeundervisning av moren.

I flere år førte ikke Bergen kommune tilsyn med undervisningen hans, til tross for at norske kommuner har en lovpålagt plikt til å føre tilsyn med privat hjemmeundervisning.

Ifølge Utdanningsdirektoratet får for tiden 247 elever undervisning i sine egne hjem. Det stilles ingen krav til foreldrenes kompetanse, og det er ingen krav om at elevene skal ha kartleggingsprøver. Et tilsyn skal se til at undervisningen tilsvarer den som blir gitt på offentlig skole.

Men loven sier ingenting om hvor ofte slike kontroller skal skje. Det finnes heller ingen nasjonal oversikt over hvor hyppig det føres tilsyn med hjemmeundervisning.

BT og Aftenposten har kontaktet landets ti største kommuner og spurt hvor ofte barna har fått tilsyn. Vi har også bedt om innsyn i tilsynsrapportene for de siste to årene.

Her er noen av funnene:

  • Flere av landets største kommuner, inkludert Oslo, kan ikke svare på hvor ofte de har hatt tilsyn de siste årene.
  • Minst tre kommuner har ikke ført tilsyn med elever i løpet av et helt skoleår. En av dem er Bergen, landets nest største kommune.

Kommunene opplyser at de har rutiner for å føre tilsyn, men de fleste har delegert ansvaret til skolene. De har derfor ikke noen sentral oversikt over om tilsynene er gjennomført eller ikke.

– Kan ikke svare på hvordan tilsynet fungerer

Oslo er en av kommunene som ikke kan svare på hvor ofte elever med hjemmeskole har fått tilsyn de siste årene.

Da BT og Aftenposten tok kontakt, var det uklart for dem hvor mange elever som faktisk hadde privat hjemmeundervisning.

Først var det 15 barn, men etter en uke korrigerte kommunen tallet til 13. Senere undersøkte utdanningsetaten med skolene. Da viste det seg at riktig antall er 11.

Kommunen har ikke klart å svare på hvor ofte elevene får tilsyn.

Avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Oslo kommune.

Ifølge avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Oslo kommune har Utdanningsetaten laget retningslinjer for hvordan skolene skal føre tilsyn, men ikke satt noen krav om hvor ofte det skal skje.

– Det er hver enkelt skole og tilsynsfører som har kontroll på tilsyn og rapportskriving. Jeg kan ikke svare på hvordan tilsynet fungerer, utover at tilsynsfører må følge malen vi har utarbeidet, sier hun.

BT og Aftenposten har bedt om innsyn i alle tilsynsrapportene til Oslo for de to siste årene, men bare fått tilsendt seks.

Jurist: Brudd på loven

«Det er en skandale, intet mindre. Retten til grunnopplæring er en menneskerettighet og er slått fast i Grunnloven. Forsvarlig opplæring er helt avgjørende for muligheten til å realisere seg selv og leve gode liv», skriver jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum i en e-post.

Nordrum har ledet Opplæringslovutvalget, som har jobbet med et forslag til ny opplæringslov. Loven skal etter planen skal være på plass innen skolestart 2024.

– Når store kommuner mangler oversikt, så kan man spørre hvordan det står til i små kommuner med mindre ressurser, sier Jon Christian Fløysvik Nordrum.

Har ikke kommunene oversikt over om det føres tilsyn med elevenes hjemmeskole, er det lovstridig, mener juristen.

Han viser til at det er statens og kommunenes plikt å se til at barn får forsvarlig opplæring etter grunnloven.

– At det er mange barn i Norge som ikke får opplæring i skolen, men som vi antar får privat hjemmeundervisning, uten at vi vet om det føres tilsyn med opplæringen, er svært urovekkende.

Kommunen må ha et system som gjør det mulig å sikre at barnet får opplæring i samsvar med opplæringsloven og forskrifter, forteller juristen. Det følger også av kommunelovens krav til forsvarlig internkontroll.

– Det forutsetter et aktivt tilsyn med jevne mellomrom. Dette ansvaret kan ikke overlates til den enkelte skole. Plikten ligger til kommunene.

Vurderer nye rutiner

Kommunene vi har undersøkt er kjent med uttalelsene hans, men ønsker ikke å kommentere dem.

Avdelingsdirektør Westgaard i Oslo kommune sier at de i 2023 har innført et tilskudd til skoler som skal gjennomføre tilsyn med privat hjemmeundervisning. Det kan være aktuelt å gjennomføre internkontroll for å undersøke om skolene gjør dette.

Asker kommune har bestemt seg for å se på rutinene for hjemmeundervisning på nytt.

– «Mathias»-saken viser at skolene har behov for mer bistand sentralt. For mange er hjemmeundervisning noe nytt som de ikke har kjennskap til, sier avdelingsleder Kristian Olav Mørch.

Bærum kommune opplyser at de nå ser behovet for å registrere tilsynsrapporter sentralt.

– For å sikre retten til forsvarlig opplæring, er det viktig at kommunen er nøye med og har oversikt over tilsynsvirksomheten, sier kommunalsjef Julie Christine Ek Holst-Jæger.

Skolesjef i Fredrikstad: – Helt ukjent for meg

Skolesjef Linda Hellingsæther i Fredrikstad sier i dag at hun ikke vet hvem som fortalte tilsynslæreren at lovforskriften ikke var så nøye.

– Det er helt ukjent for meg. Jeg kan ikke tenke meg at noen av mine kolleger mener at forskriften ikke er nøye, sier hun.

Hellingsæther forteller at hun var fersk i rollen som konstituert skolesjef da hun fikk e-posten, og at hun nå har satt seg godt inn i regelverket.

Skolesjef Linda Hellingsæther i Fredrikstad kommune.

Det er ikke en del av kommunens rutiner at foreldrene skriver rapporter på barnas undervisning. Det har foreldrene gjort på eget initiativ, ifølge Hellingsæther.

– Vi har god oversikt over hva eleven har vært gjennom. Ut fra det vi kan se, har tilsynslærer gjort en glimrende jobb, til tross for at hun har vært usikker.