Norge

Utleiere skal måle radon i leiligheter - men ingen har oversikt over om det blir gjort

Store områder på Østlandet har høyt radonnivå, noen mindre områder har ekstremt høyt – blant annet deler av Oslo. (Lilla = ekstremt høyt aktsomhetsnivå. Rødt = høyt. Gult = lavt til moderat. Grått= usikkert.)

Rundt 300 får lungekreft fra radon i boliger hvert år. Private utleiere har plikt til å måle om radonnivået er farlig høyt – men ingen har oversikt over om det faktisk blir gjort.

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Utleiemarkedet er forsommer-travelt – men hvor mange vet at det er påbudt for private å måle og dokumentere radonnivået i leiligheten før den leies ut? Påbudet kom i 2014.

Ingen har oversikt over hvor mange private utleieboliger det finnes i kommunene, hvem som eier dem eller om eierne faktisk har målt radon, slik de skal etter regelverket.

– Mitt inntrykk har vært at det har vært lite fokus fra kommunenes side på å føre tilsyn med radonmåling i private utleieleiligheter,
sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.

– Radonmålinger i skoler, barnehager og kommunens egne utleieboliger har vært prioritert.

Nå har Statens strålevern og Helsedirektoratet sendt ut en veileder for hvordan kommunene kan føre tilsyn - også med private utleieleiligheter.

Flere klager på utleiere som nekter å måle

– Det er ikke uvanlig at vi får klager på utleiere som ikke vil gjennomføre radonmålingene, sier Kasper Nilsen Ervik, advokatfullmektig i Leieboerforeningen.

Han har ikke hørt om at kommuner har gått inn og hjulpet leietakere i slike situasjoner, men utelukker ikke at det har skjedd.

– Det er mange leietakere som ikke har fått god nok informasjon om dette. Flere burde etterspørre målinger, påpeker han.

Nasjonalt aktsomhetskart for radon kan brukes som et hjelpemiddel for kommunene i boligplanlegging. Rødt = høyt aktsomhetsnivå, lilla = ekstremt høyt.

Leietakere – spør om måling!

– Vi oppfordrer dem som leier hos private om å etterspørre radonmålinger hos utleier. Hvis det ikke er gjort og utleier heller ikke har til hensikt å etterleve påbudet, kan de kontakte kommunen og få hjelp. Kommunen kan da for eksempel gjøre et såkalt hendelsesbasert tilsyn, sier Olsen.

Ifølge tilsynsveilederen er det naturlig at kommunelege eller enhet for miljørettet helsevern i kommunene har ansvaret, men det er opp til hver kommune hvordan de vil organisere dette.

Les også

Folk har hørt om radon, men veldig få måler hjemme

Kan bli nødvendig å registrere utleieleiligheter

Sokkelleiligheter i eneboliger kan være spesielt utsatt for mye radon fordi de ligger på bakkenivå, tett på grunnen der radongass kan sive opp.

Det er uran i bergarter som er årsak til radongassen. Leiligheter helt opp til tredje etasje kan være i faresonen. Det kan bli nødvendig å lage et register over utleieboliger i enkelte kommuner, fastslår veilederen.

Ulike tiltak i huset kan installeres som leder radon vekk fra boligen.

Huseierne: kostbart og urealistisk

Advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund synes ikke det er informert godt nok fra myndighetenes side om at private utleiere har ansvar for å måle radon og dokumentere dette overfor leieboer.

– Vi har gjort mye for å informere våre medlemmer om dette. Vi har også formidlet radonmålere og har inntrykk av at mange har benyttet seg av tilbudet, men vi har ikke noe tall på det, sier han.

Leisner synes det høres kostbart og urealistisk ut at kommunene skal føre tilsyn med om utleiere faktisk måler radon, og reagerer på forslaget om at kommunene skal opprette register over utleiere for å få oversikt.

– Dette støtter vi ikke. Det må være andre måter å sørge for at utleiers plikter blir overholdt på, sier han.

I familien Hjortaas' hus var det så mye radon at bare daglig sigarettrøyking ville gitt like stor risiko for lungekreft.

KS: Opp til kommunenes eget skjønn

– Det er viktig å skille mellom hva kommunene er pålagt å gjøre,
og råd om hva de bør gjøre, understreker områdedirektør Helge Eide i KS.
– Den nye veilederen om tilsyn er i all hovedsak det siste, og er langt mer detaljert enn det som følger direkte av lovpålegg – i dette tilfelle
folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Kommunene har ikke spesifikk plikt til å føre tilsyn med at radonnivå måles i alle private utleieboliger. Skjønnet deres på hvordan lovkravene skal oppfylles er klart større enn som så, sier han.

Fra store studier vet vi at de som først og fremst rammes av radon-påvirkning, er de som røyker eller har røykt. Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret

Radon + røyking = høy risiko

Men hvor farlig er egentlig radon?

NGU har laget et kart over radonnivåer i Norge, og et område sentralt i Oslo har ekstremt høye verdier. (se kart) Store områder på Østlandet har høye verdier.

– Fra store studier vet vi at de som først og fremst rammes av radon-påvirkning, er de som røyker eller har røykt. Derfor har det begrenset verdi å vurdere risikoen bare ved å se på kart som viser høye radonforekomster, sier forsker Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

– Forsøk på å koble geografisk informasjon om høye radonverdier og statistikk om forekomst av lungekreft kan lett gi misvisende resultater: Områder med høye radonverdier kan ha lav forekomst av røykere – og motsatt.

– De fleste av oss bor i boliger med lave verdier under tiltaksgrensen, og da kreves det store og gode studier om man skal påvise effekt, påpeker han.

– Sammenhengen mellom radon og lungekreft er til stede selv i de nivåene som de fleste opplever, men problemet er som regel lite for dem som ikke røyker.

I Oslo går det et parti på skrå gjennom byen med ekstremt høye radonverdier. Lilla = ekstremt høyt aktsomhetsnivå. Rødt = høyt. Gult = lavt til moderat. Grått= usikkert.

Tror ikke utleiere måler oftere enn andre

– Strålevernet har gjennomført en undersøkelse som viser at det
er målt radon i hver femte bolig i Norge. Vi i If har et tilbud til kundene med utvidet husforsikring om å gjøre en frivillig boligsjekk på 120 punkter. Vi har gått gjennom over 30 000 norske boliger de siste fem årene. Ut fra dette har vi dessverre ikke grunn til å tro at andelen som har utleieboliger sjekker radonnivået oftere enn andre, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

– Når vi vet at hver tiende nordmann bor i utleiebolig, betyr
det at mange bor på steder der dette burde vært kontrollert.

Få kommuner fører aktivt tilsyn

Alle kommuner skal lage årlige tilsynsplaner innen miljørettet helsevern.
Rune Skatt ved Folkehelsekontoret i Bærum er med i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO), men har ikke inntrykk av at mange kommuner har drevet aktivt tilsynsarbeid med radon i private utleieboliger så langt.

– Bærum kommune har ikke hatt tilsyn med radon i utleieboliger på tilsynsplanen for 2016. Når det skal lages ny plan for 2017 vil tema radon i utleieboliger tas med i vurderingen, sier Skatt.– Utenom det planlagte systematiske tilsynsarbeidet, saksbehandler vi eventuelle klagesaker hvor radon i utleiebolig er tema. Vi har ikke hatt slike saker hittil i år.

Les også

  1. Blir boende i radon-farlige hus

Les mer om

  1. Radon
  2. Stråling
  3. Kreft
  4. Geologi