Disse syv grafene forklarer den nye SSB-rapporten om kriminalitet blant innvandrere

Her får du en oversikt i funnene i den nye SSB-rapporten om kriminalitet og innvandring.

Rapporten «Kriminalitet blant innvandrer og norskfødte med innvandrerforeldre» er laget av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra innvandringsminister Sylvi Listhaug, som var til stede på første rad under presentasjonen mandag morgen.

Her er noen av de viktigste funnene i rapporten:

1. Mer kriminalitet i andre generasjon

Norskfødte barn av innvandrerforeldre begår langt flere lovbrudd enn innvandrerne selv. I 2015 var andelen siktede i denne gruppen dobbelt så stor som i den øvrige befolkningen. Dette er likevel en klar nedgang fra 2002:

2. Innvandrere fra afrikanske land er overrepresentert i kriminalstatistikken

Siden 2001 har antallet siktede personer med innvandrerbakgrunn gått kraftig ned. Men innvandrere er fortsatt overrepresentert sammenlignet med den øvrige befolkningen. Og mest overrepresentert av alle er innvandrere fra afrikanske land.

3. Store variasjoner når man ser på landbakgrunn

Mens andelen gjerningspersoner er noe lavere for innvandrere fra Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania enn for øvrig befolkning, er den høyere for innvandrer fra Øst-Europa, Afrika, Asia og Sør- og Mellom-Amerika.

Som tabellen under viser, er det betydelig variasjon mellom enkeltlandene innad i hver gruppe. For eksempel er Filippinene, India, Kina og Thailand betydelig underrepresentert, mens innvandre fra Tyrkia, Afghanistan, Iran og Irak er betydelig overrepresentert.

SSB påpeker at de fleste tallene er betydelig lavere enn fra en sammenlignbar analyse fra 2001, og særlig blant landgruppene som den gang var mest overrepresentert.

4. Flyktninger begår flere kriminelle handlinger enn andre innvandrere

Fordeler man innvandrerne etter årsaken til at de flyttet til Norge, blir det tydelig at flyktninger er overrepresentert i kriminalstatistikken. Men langt færre flyktninger blir siktet i dag sammenlignet med toppåret 2001.

For arbeidsinnvandrere er tendensen den motsatte – her er det omtrent tre ganger så mange som siktes for kriminelle handlinger i dag enn for ti år siden.

5. Barn av flyktninger begår færre kriminelle handlinger enn sine foreldre

Norskfødte barn av innvandrerforeldre er overrepresentert i kriminalstatistikken sammenlignet med sine foreldre. Unntaket her er barn av flyktninger, noe SSB også påpeker i rapporten sin:

– Dette kan tyde på at den betydelige overrepresentasjonen vi ser blant flyktninger kan knyttes til utfordringer som er unike for deres bakgrunn, men at disse utfordringene ikke nødvendigvis gjelder for barna deres, skriver SSB.

6. Hvordan ser de justerte tallene ut?

I de fleste av grafene på denne siden benytter vi oss av SSBs tall justert for kjønn og alder. Dette er fordi unge menn er overrepresentert i befolkningsgruppene som er undersøkt i denne rapporten – og unge menn begår lovbrudd vesentlig oftere enn andre grupper.

Rapportens tall fra 2010–2013 er derfor justert etter både kjønn og alder (som har mest å si), bosted (som gir ingen eller liten endring) og sysselsetting (som forklarer noe).

Etter at tallene blir justert, ser man at forskjellen mellom innvandrergruppene og befolkningen for øvrig blir kraftig redusert – selv om innvandrerne fortsatt er overrepresentert i kriminalstatistikken også etter justeringen.

7. Innvandrere stjeler mer og ruser seg mindre enn gjennomsnittet

Fordeler man lovbruddene på kategori, ser man at innvandrere er overrepresentert på flere områder, blant annet på eiendomstyveri.

Når det gjelder seksuallovbrudd, derimot, er det så godt som ingen forskjell mellom innvandrere og den øvrige befolkningen.

Færre innvandrere siktes for rusmiddellovbrudd enn hva som er gjennomsnittet i befolkningen generelt.